Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Quỳnh Giao
Ngày gửi: 09h:40' 26-04-2010
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 19292

ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:
A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960
3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm
4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 8 = 3721 24 860 : x = 5
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:
A. 92 109 B. 82 075 C. 82 090 D. 93 000
2. Giá trị của biểu thức 7892 + 403 x 9 là:
A. 3627 B. 11519 C. 11591 D 11520
3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:
A. 72cm2 B. 81cm C. 81cm2 D 72cm
4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 00 đồng B. 17500 đồng C. 14500 đồng D. 10500 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
65 754 + 23 480 19 880 – 8795 68 936 x 3 12784 : 8
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tính giá trị của biểu thức:
15 879 + 7987 x 7 (97 786 – 87 982) x 3
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm x:
X : 8 = 7890 42534 : x = 6
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
1, Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là:
A. 98 078 B. 98 100 C. 98 109 D. 99 000
2. Giá trị của biểu thức 2342 + 21168: 7 là:
A. 5366 B. 5367 C. 5766 D 6751
3. Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:
A. 49cm2 B. 49cm C. 28cm2 D 28cm
4. Mua 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 20285 đồng B. 20258 đồng C. 20259 đồng D. 20528 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
A. Thứ sáu B. Thứ bảy

No_avatar
sao lai noi the
No_avatar
post lung tung bai 

20 đề thi toán lớp 3 cuối kì 2

va  

Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

chang khac nhau 1 chu lam` an cai kieu j the'

 

No_avatarf

Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

M«n tiÕng viÖt

QuyÓn vë cña em

 

QuyÓn vë nµy më ra

Bao nhiªu trang giÊy tr¾ng

Tõng dßng kÎ ngay ng¾n

Nh­ chóng em xÕp hµng.

 

LËt tõng trang , tõng trang

GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

Th¬m tho mïi giÊy míi

N¾n nãt bµn tay xinh.

 

¬i quyÓn vë míi tinh

Em viÕt cho s¹ch ®Ñp

Ch÷ ®Ñp lµ tÝnh nÕt

Cña nh÷ng ng­êi trß ngoan.

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu :

1.    B¹n nhá thÊy g× khi më quyÓn vë?

a.     ThÊy ®iÓm 10.

b.    ThÊy vë bÈn.

c.     ThÊy giÊy tr¾ng.

   

   2.Ch÷ ®Ñp thÓ hiÖn tÝnh nÕt cña ai ?

a.     Ng­êi kh«ng cÈn thËn.

b.    Ng­êi trß ngoan.

c.     Ng­êi viÕt ngo¸y.

   

   3.Bµi th¬ muèn khuyªn em ®iÒu g× ?

a.     Häc thËt giái.

b.    Kh«ng viÕt bµi ®Ó giÊy tr¾ng.

c.     CÇn gi÷ g×n s¸ch vë vµ viÕt s¹ch ®Ñp.

  

    4. G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ho¹t ®éng:

LËt tõng trang , tõng trang

GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

Th¬m tho mïi giÊy míi

N¾n nãt bµn tay xinh.

 

5. Dßng nµo chØ gåm c¸c tõ chØ sù vËt?

a. dßng kÎ, xÕp hµng, trß ngoan.

b. dßng kÎ, quyÓn vë, trß ngoan.

c. dßng kÎ, quyÓn vë, th¬m tho.

    6. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc g¹ch d­íi:

a. Anh Nam lµ ho¹ sÜ.

………………………………………………………………………………

b. Th­íc kÎ lµ ®å dïng häc tËp cña em.

………………………………………………………………………………

d.    ¤ng em vµ bè em lµ thî má.

………………………………………………………………………………

e.     M«n häc em yªu thÝch lµ m«n To¸n.

........................................................................................................................

    7. ViÕt mét c©u theo mÉu Ai( c¸i g× , con g× ) – lµ g×? ®Ó :

a. Giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè hoÆc nghÒ nghiÖp cña mÑ em:

………………………………………………………………………………

b. Giíi thiÖu ng­êi em yªu trong gia ®×nh:

………………………………………………………………………………

d.    Giíi thiÖu quyÓn s¸ch em thÝch:

    ………………………………………………………………………………

     8. S¾p xÕp l¹i c¸c c©u sau ®©y cho ®óng thø tù mÈu chuyÖn vui, råi viÕt l¹i thµnh ®o¹n v¨n:

a. V× nã võa thÊy r¾n ®· ngÊt xØu råi.

b. Hai chó bÐ nãi chuyÖn víi nhau:

c. Sao nã gan to vËy?

d. CËu biÕt kh«ng, tôi m×nh h«m qua ®i b¾t dÕ , gÆp r¾n, c¶ bän ï tÐ ch¹y, Riªng th»ng tÌo kh«ng thÌm ch¹y.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hä vµ tªn :………………………

Líp :…………………………….

Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

M«n to¸n

PhÇn I : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc kÕt qu¶ ®óng:

 

1. Tæng cña 38 vµ 14 lµ

a. 42

b. 52

c. 44

d. 53

 

2. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 46 + 32 – 57 lµ:

a. 12

b. 11

c. 22

d. 21

 

3. Cho c¸c sè 33, 54, 45 vµ 28. ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ®­îc d·y sè

a. 45, 54, 33, 28

b. 28, 33, 45, 54.

c. 33, 28, 54, 45

d. 54, 45, 33, 28.

 

4. Sè h×nh tam gi¸c vµ tø gi¸c cã h×nh vÏ lµ:

a. 4 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

b. 2 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

c. 3 h×nh tam gi¸c vµ2 h×nh tø gi¸c.

d. 2 h×nh tam gi¸c vµ 4 h×nh tø gi¸c.

 

PhÇn II. Gi¶i c¸c bµi to¸n sau

1. §Æt tÝnh råi tÝnh :

69 + 23

79 - 65

8 + 67

47 + 25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thùc hiÖn d·y tÝnh

13 kg + 27 kg + 8 kg

56 dm + 18 dm - 13 dm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. §iÒn dÊu < , > , = vµo chç chÊm thÝch hîp

45cm + 49cm……76cm + 17cm

         5dm 18cm………17cm + 51cm

…………………………………………………………………………………

 

4. B¶o nÆng 34kg. S¬n nÆng h¬n B¶o 3kg. Hái S¬n nÆng bao nhiªu ki-l«-gam?

Bµi gi¶i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. N¨m nay bè 39 tuæi. Bè h¬n mÑ 1 chôc tuæi. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi?

Bµi gi¶i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

6. CÈn cã nhiÒu h¬n Träng 5 hßn bi. Träng ®­îc anh cho thªm 8 hßn bi. Hái CÈn vµ Träng ai cã nhiÒu bi h¬n vµ nhiÒu h¬n bao nhiªu hßn bi?

 

Tãm t¾t                                               Bµi gi¶i

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. TÝnh b»ng c¸ch hîp lý nhÊt:

36 + 19 + 4 =………………………

                     =………………………

                   = ………………………

 

19-10-16+15+17+13+11-18-14-12

=……………………………………..

=……………………………………..

=……………………………………..

25 + 7 + 15 + 13 =………………………..

                            =………………………..

                            =………………………..

 

56 - 22 + 14 -18

=……………………………………………

=……………………………………………

=……………………………………………

 

No_avatarf

Phiếu bài tập Toán (2)

 

1) Viết các số: 0, 9, 3, 6, 1

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

2) Tính:

  1

+

   2

........

  3

-

   1

........

  3

-

  2

........

 

  1

+

   4

........

 

  0

+

   5

........

 

  8

+

   0

........

 

  10

+

    0

........

 

   4 + 0 + 1 = .........                     2 + 1 – 2 = .........                          3 – 1 + 3 = ...........

   1 +21  = .........                     1 + 2 + 2 = .........                          3 – 2 + 2 = ...........

3) Điền số thích hợp vào ô trống:

3 + =5

4 + =4

4 = 2 +

1 + =2 + 1

1 + =2 + 2

1 + = 0 + 5

3 + 1 = 2 +

4 + 1 = 1 +

4 + 0 = 3 +

4 = 1 + = + 2 = +

4) Viết phép tính thích hợp:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  

 

 

 

 

 

 

Có....... hình vuông

Có........tam giác

Có....... hình vuông

Có........tam giác

Có........ tam giác

 

 

Phiếu bài tập Toán (1)

 

1) a. Điền số thích hợp vào ô trống:

 

1

 

3

 

 

6

 

 

 

 

10

 

 

7

 

 

 

3

 

 

b. Viết các số: 7, 10, 6, 1, 4

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

2) Tính: a)

  1

+

   3

........

  4

+

   0

........

  2

+

   1

........

 

  2

+

   2

........

 

  3

+

   2

........

 

  6

+

   0

........

 

  1

+

   4

........

 

b) 1 + 3 + 1 = .........                     4 + 0 + 1 = .........                          3 + 0 + 2 = ...........

    0 +2 + 2 = .........                      2 + 1 + 2 = .........                           0 + 1 + 4 = ...........

3) Điền dấu >, <, = vào ô trống:

3 + 2 6

7 + 0 3 + 1

1 + 0 + 3 4 + 1

0 + 5 3

1 + 4 2 + 2

0 + 1 + 2  1 + 2 + 2

4)a) Điền số hoặc vẽ hình

 

 

 

b) Viết phép tính thích hợp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Điền số thích hợp vào ô trống:

5  =    +  1  =  3  +    =  2  +    =    +  5

4  =     +  2  =    +  3  =  1 +   =  0  +   

 

 

Họ và tên:…………………………………….

Phiếu bài tập Toán

 

1) Tính

  3

+

   2

…….

  4

+

   2

.......

  0

+

   6

........

 

  1

+

   5

........

 

  6

-

   0

........

 

  5

-

   1

........

 

  4

-

   3

........

 

4 + 2 + 0 = ...........   

5 – 3 + 2 = ………   

4 – 1 – 2 = ……….

3 – 2 + 4 = ………  

 4 – 1 + 5 = ……….   

 5 – 3 – 0 = ………..

                 

2) Điền dấu >, <, = ?

3 + 2 5 + 1

                

6 - 0 3 + 3 + 0

                ….

5 – 3 + 2 8

           ….

5 - 1 5 + 1

               

4 - 1 5 – 3 +2

                

10 4 – 2 + 2

          

3) Điền dấu +, -, =

1  2 3

4  1 1 = 6

3  1 2 > 5

3  2 1

4  1 1 = 2

3  1 2 < 1

3  2 1

4  1 1 = 4

3  1 2 = 2

4) Số ?

1 + =6

1 + =5 +1

1 + > 5

+ 2=6

4 + =3 + 3

5 - < 0

 6 = + 3

5 + =6 + 0

4 + < 5 + 0

5) Viết phép tính thích hợp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H và tªn:…………………………………….

Phiếu bµi tËp To¸n

 

1)   TÝnh:

3 + 2 + 4 = ...........   

5 – 2 + 6 = ………   

10 – 5 + 4 = ……….

 9 – 4 – 3  = ………  

 4 + 6 - 3 = ……….   

  4 + 4 – 2 = ……….

2)   §iÒn sè vµo :

6

     +

9

9

     +

0

     +

3

9

8

     -

6

10

      -

0

3) §iÒn sè vµo :

2 + 1 = 1 +

2 + = 8 - 2

+ 4 = 5 + 3

3 + = 5 + 3

2 - 1 = 1 +

3 + 5 = - 1

9 - 2 = 8 -

8 = 4 +1 +

 

4) Cho c¸c sè: 7, 1, 8 vµ c¸c dÊu +, -, =. H·y viÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ViÕt phÐp tÝnh:

    a) Cã 5 qu¶ na

        Thªm 3 qu¶ na

        Cã tÊt c¶ ….. qu¶ na

 

      b) Cã 7 c¸i kÑo

          ¡n 3 c¸i kÑo

          Cßn……. c¸i kÑo

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

6) §Õm h×nh:

 

 

 

                                                                            

 

               Cã …….tam gi¸c

 

 

H và tªn:…………………………………

Phiếu bµi tËp To¸n (1)

1)§Æt tÝnh råi tÝnh:

10 - 1

10 - 3

10 - 5

10 - 7

10 - 6

10 - 4

10 - 8

10 - 9

 

2) TÝnh :

9 -   1 -  <

No_avatar

bài toán dễ quá Cười nhăn răng mình cũng làm được

 

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng