Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Quỳnh Giao
  Ngày gửi: 09h:40' 26-04-2010
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 19293

  ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3


  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:
  A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
  2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
  A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960
  3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm
  4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
  II. PHẦN TỰ LUẬN
  Đặt tính rồi tính:
  14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Tính giá trị của biểu thức:
  15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3.Tìm x:
  X : 8 = 3721 24 860 : x = 5
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:
  A. 92 109 B. 82 075 C. 82 090 D. 93 000
  2. Giá trị của biểu thức 7892 + 403 x 9 là:
  A. 3627 B. 11519 C. 11591 D 11520
  3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 72cm2 B. 81cm C. 81cm2 D 72cm
  4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 35 00 đồng B. 17500 đồng C. 14500 đồng D. 10500 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
  II. PHẦN TỰ LUẬN
  Đặt tính rồi tính:
  65 754 + 23 480 19 880 – 8795 68 936 x 3 12784 : 8
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Tính giá trị của biểu thức:
  15 879 + 7987 x 7 (97 786 – 87 982) x 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3.Tìm x:
  X : 8 = 7890 42534 : x = 6
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là:
  A. 98 078 B. 98 100 C. 98 109 D. 99 000
  2. Giá trị của biểu thức 2342 + 21168: 7 là:
  A. 5366 B. 5367 C. 5766 D 6751
  3. Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 49cm2 B. 49cm C. 28cm2 D 28cm
  4. Mua 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 20285 đồng B. 20258 đồng C. 20259 đồng D. 20528 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy
  No_avatar
  sao lai noi the
  No_avatar
  post lung tung bai 

  20 đề thi toán lớp 3 cuối kì 2

  va  

  Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

  chang khac nhau 1 chu lam` an cai kieu j the'

   

  No_avatarf

  Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

  M«n tiÕng viÖt

  QuyÓn vë cña em

   

  QuyÓn vë nµy më ra

  Bao nhiªu trang giÊy tr¾ng

  Tõng dßng kÎ ngay ng¾n

  Nh­ chóng em xÕp hµng.

   

  LËt tõng trang , tõng trang

  GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

  Th¬m tho mïi giÊy míi

  N¾n nãt bµn tay xinh.

   

  ¬i quyÓn vë míi tinh

  Em viÕt cho s¹ch ®Ñp

  Ch÷ ®Ñp lµ tÝnh nÕt

  Cña nh÷ng ng­êi trß ngoan.

  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu :

  1.    B¹n nhá thÊy g× khi më quyÓn vë?

  a.     ThÊy ®iÓm 10.

  b.    ThÊy vë bÈn.

  c.     ThÊy giÊy tr¾ng.

     

     2.Ch÷ ®Ñp thÓ hiÖn tÝnh nÕt cña ai ?

  a.     Ng­êi kh«ng cÈn thËn.

  b.    Ng­êi trß ngoan.

  c.     Ng­êi viÕt ngo¸y.

     

     3.Bµi th¬ muèn khuyªn em ®iÒu g× ?

  a.     Häc thËt giái.

  b.    Kh«ng viÕt bµi ®Ó giÊy tr¾ng.

  c.     CÇn gi÷ g×n s¸ch vë vµ viÕt s¹ch ®Ñp.

    

      4. G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ho¹t ®éng:

  LËt tõng trang , tõng trang

  GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

  Th¬m tho mïi giÊy míi

  N¾n nãt bµn tay xinh.

   

  5. Dßng nµo chØ gåm c¸c tõ chØ sù vËt?

  a. dßng kÎ, xÕp hµng, trß ngoan.

  b. dßng kÎ, quyÓn vë, trß ngoan.

  c. dßng kÎ, quyÓn vë, th¬m tho.

      6. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc g¹ch d­íi:

  a. Anh Nam lµ ho¹ sÜ.

  ………………………………………………………………………………

  b. Th­íc kÎ lµ ®å dïng häc tËp cña em.

  ………………………………………………………………………………

  d.    ¤ng em vµ bè em lµ thî má.

  ………………………………………………………………………………

  e.     M«n häc em yªu thÝch lµ m«n To¸n.

  ........................................................................................................................

      7. ViÕt mét c©u theo mÉu Ai( c¸i g× , con g× ) – lµ g×? ®Ó :

  a. Giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè hoÆc nghÒ nghiÖp cña mÑ em:

  ………………………………………………………………………………

  b. Giíi thiÖu ng­êi em yªu trong gia ®×nh:

  ………………………………………………………………………………

  d.    Giíi thiÖu quyÓn s¸ch em thÝch:

      ………………………………………………………………………………

       8. S¾p xÕp l¹i c¸c c©u sau ®©y cho ®óng thø tù mÈu chuyÖn vui, råi viÕt l¹i thµnh ®o¹n v¨n:

  a. V× nã võa thÊy r¾n ®· ngÊt xØu råi.

  b. Hai chó bÐ nãi chuyÖn víi nhau:

  c. Sao nã gan to vËy?

  d. CËu biÕt kh«ng, tôi m×nh h«m qua ®i b¾t dÕ , gÆp r¾n, c¶ bän ï tÐ ch¹y, Riªng th»ng tÌo kh«ng thÌm ch¹y.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Hä vµ tªn :………………………

  Líp :…………………………….

  Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

  M«n to¸n

  PhÇn I : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc kÕt qu¶ ®óng:

   

  1. Tæng cña 38 vµ 14 lµ

  a. 42

  b. 52

  c. 44

  d. 53

   

  2. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 46 + 32 – 57 lµ:

  a. 12

  b. 11

  c. 22

  d. 21

   

  3. Cho c¸c sè 33, 54, 45 vµ 28. ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ®­îc d·y sè

  a. 45, 54, 33, 28

  b. 28, 33, 45, 54.

  c. 33, 28, 54, 45

  d. 54, 45, 33, 28.

   

  4. Sè h×nh tam gi¸c vµ tø gi¸c cã h×nh vÏ lµ:

  a. 4 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

  b. 2 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

  c. 3 h×nh tam gi¸c vµ2 h×nh tø gi¸c.

  d. 2 h×nh tam gi¸c vµ 4 h×nh tø gi¸c.

   

  PhÇn II. Gi¶i c¸c bµi to¸n sau

  1. §Æt tÝnh råi tÝnh :

  69 + 23

  79 - 65

  8 + 67

  47 + 25

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Thùc hiÖn d·y tÝnh

  13 kg + 27 kg + 8 kg

  56 dm + 18 dm - 13 dm

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. §iÒn dÊu < , > , = vµo chç chÊm thÝch hîp

  45cm + 49cm……76cm + 17cm

           5dm 18cm………17cm + 51cm

  …………………………………………………………………………………

   

  4. B¶o nÆng 34kg. S¬n nÆng h¬n B¶o 3kg. Hái S¬n nÆng bao nhiªu ki-l«-gam?

  Bµi gi¶i

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  5. N¨m nay bè 39 tuæi. Bè h¬n mÑ 1 chôc tuæi. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi?

  Bµi gi¶i

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

   

  6. CÈn cã nhiÒu h¬n Träng 5 hßn bi. Träng ®­îc anh cho thªm 8 hßn bi. Hái CÈn vµ Träng ai cã nhiÒu bi h¬n vµ nhiÒu h¬n bao nhiªu hßn bi?

   

  Tãm t¾t                                               Bµi gi¶i

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  7. TÝnh b»ng c¸ch hîp lý nhÊt:

  36 + 19 + 4 =………………………

                       =………………………

                     = ………………………

   

  19-10-16+15+17+13+11-18-14-12

  =……………………………………..

  =……………………………………..

  =……………………………………..

  25 + 7 + 15 + 13 =………………………..

                              =………………………..

                              =………………………..

   

  56 - 22 + 14 -18

  =……………………………………………

  =……………………………………………

  =……………………………………………

   

  No_avatarf

  Phiếu bài tập Toán (2)

   

  1) Viết các số: 0, 9, 3, 6, 1

  - Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

  - Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

  2) Tính:

    1

  +

     2

  ........

    3

  -

     1

  ........

    3

  -

    2

  ........

   

    1

  +

     4

  ........

   

    0

  +

     5

  ........

   

    8

  +

     0

  ........

   

    10

  +

      0

  ........

   

     4 + 0 + 1 = .........                     2 + 1 – 2 = .........                          3 – 1 + 3 = ...........

     1 +21  = .........                     1 + 2 + 2 = .........                          3 – 2 + 2 = ...........

  3) Điền số thích hợp vào ô trống:

  3 + =5

  4 + =4

  4 = 2 +

  1 + =2 + 1

  1 + =2 + 2

  1 + = 0 + 5

  3 + 1 = 2 +

  4 + 1 = 1 +

  4 + 0 = 3 +

  4 = 1 + = + 2 = +

  4) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5)  

   

   

   

   

   

   

  Có....... hình vuông

  Có........tam giác

  Có....... hình vuông

  Có........tam giác

  Có........ tam giác

   

   

  Phiếu bài tập Toán (1)

   

  1) a. Điền số thích hợp vào ô trống:

   

  1

   

  3

   

   

  6

   

   

   

   

  10

   

   

  7

   

   

   

  3

   

   

  b. Viết các số: 7, 10, 6, 1, 4

  - Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

  - Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

  2) Tính: a)

    1

  +

     3

  ........

    4

  +

     0

  ........

    2

  +

     1

  ........

   

    2

  +

     2

  ........

   

    3

  +

     2

  ........

   

    6

  +

     0

  ........

   

    1

  +

     4

  ........

   

  b) 1 + 3 + 1 = .........                     4 + 0 + 1 = .........                          3 + 0 + 2 = ...........

      0 +2 + 2 = .........                      2 + 1 + 2 = .........                           0 + 1 + 4 = ...........

  3) Điền dấu >, <, = vào ô trống:

  3 + 2 6

  7 + 0 3 + 1

  1 + 0 + 3 4 + 1

  0 + 5 3

  1 + 4 2 + 2

  0 + 1 + 2  1 + 2 + 2

  4)a) Điền số hoặc vẽ hình

   

   

   

  b) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5) Điền số thích hợp vào ô trống:

  5  =    +  1  =  3  +    =  2  +    =    +  5

  4  =     +  2  =    +  3  =  1 +   =  0  +   

   

   

  Họ và tên:…………………………………….

  Phiếu bài tập Toán

   

  1) Tính

    3

  +

     2

  …….

    4

  +

     2

  .......

    0

  +

     6

  ........

   

    1

  +

     5

  ........

   

    6

  -

     0

  ........

   

    5

  -

     1

  ........

   

    4

  -

     3

  ........

   

  4 + 2 + 0 = ...........   

  5 – 3 + 2 = ………   

  4 – 1 – 2 = ……….

  3 – 2 + 4 = ………  

   4 – 1 + 5 = ……….   

   5 – 3 – 0 = ………..

                   

  2) Điền dấu >, <, = ?

  3 + 2 5 + 1

                  

  6 - 0 3 + 3 + 0

                  ….

  5 – 3 + 2 8

             ….

  5 - 1 5 + 1

                 

  4 - 1 5 – 3 +2

                  

  10 4 – 2 + 2

            

  3) Điền dấu +, -, =

  1  2 3

  4  1 1 = 6

  3  1 2 > 5

  3  2 1

  4  1 1 = 2

  3  1 2 < 1

  3  2 1

  4  1 1 = 4

  3  1 2 = 2

  4) Số ?

  1 + =6

  1 + =5 +1

  1 + > 5

  + 2=6

  4 + =3 + 3

  5 - < 0

   6 = + 3

  5 + =6 + 0

  4 + < 5 + 0

  5) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H và tªn:…………………………………….

  Phiếu bµi tËp To¸n

   

  1)   TÝnh:

  3 + 2 + 4 = ...........   

  5 – 2 + 6 = ………   

  10 – 5 + 4 = ……….

   9 – 4 – 3  = ………  

   4 + 6 - 3 = ……….   

    4 + 4 – 2 = ……….

  2)   §iÒn sè vµo :

  6

       +

  9

  9

       +

  0

       +

  3

  9

  8

       -

  6

  10

        -

  0

  3) §iÒn sè vµo :

  2 + 1 = 1 +

  2 + = 8 - 2

  + 4 = 5 + 3

  3 + = 5 + 3

  2 - 1 = 1 +

  3 + 5 = - 1

  9 - 2 = 8 -

  8 = 4 +1 +

   

  4) Cho c¸c sè: 7, 1, 8 vµ c¸c dÊu +, -, =. H·y viÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng:

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5) ViÕt phÐp tÝnh:

      a) Cã 5 qu¶ na

          Thªm 3 qu¶ na

          Cã tÊt c¶ ….. qu¶ na

   

        b) Cã 7 c¸i kÑo

            ¡n 3 c¸i kÑo

            Cßn……. c¸i kÑo

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

  6) §Õm h×nh:

   

   

   

                                                                              

   

                 Cã …….tam gi¸c

   

   

  H và tªn:…………………………………

  Phiếu bµi tËp To¸n (1)

  1)§Æt tÝnh råi tÝnh:

  10 - 1

  10 - 3

  10 - 5

  10 - 7

  10 - 6

  10 - 4

  10 - 8

  10 - 9

   

  2) TÝnh :

  9 -   1 -  <

  No_avatar

  bài toán dễ quá Cười nhăn răng mình cũng làm được

   

   
  Gửi ý kiến