Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Quỳnh Giao
  Ngày gửi: 09h:40' 26-04-2010
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 19277

  ÔN THI TOÁN CUỐI KỲ 2 LỚP 3


  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:
  A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
  2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
  A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960
  3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm
  4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
  II. PHẦN TỰ LUẬN
  Đặt tính rồi tính:
  14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Tính giá trị của biểu thức:
  15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3.Tìm x:
  X : 8 = 3721 24 860 : x = 5
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:
  A. 92 109 B. 82 075 C. 82 090 D. 93 000
  2. Giá trị của biểu thức 7892 + 403 x 9 là:
  A. 3627 B. 11519 C. 11591 D 11520
  3. Hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 72cm2 B. 81cm C. 81cm2 D 72cm
  4. Mua 4kg gạo hết 14 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 35 00 đồng B. 17500 đồng C. 14500 đồng D. 10500 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
  II. PHẦN TỰ LUẬN
  Đặt tính rồi tính:
  65 754 + 23 480 19 880 – 8795 68 936 x 3 12784 : 8
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. Tính giá trị của biểu thức:
  15 879 + 7987 x 7 (97 786 – 87 982) x 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3.Tìm x:
  X : 8 = 7890 42534 : x = 6
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
  1, Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là:
  A. 98 078 B. 98 100 C. 98 109 D. 99 000
  2. Giá trị của biểu thức 2342 + 21168: 7 là:
  A. 5366 B. 5367 C. 5766 D 6751
  3. Hình vuông có cạnh 7cm. Diện tích hình vuông là:
  A. 49cm2 B. 49cm C. 28cm2 D 28cm
  4. Mua 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
  A. 20285 đồng B. 20258 đồng C. 20259 đồng D. 20528 đồng
  5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:
  A. Thứ sáu B. Thứ bảy
  Tnta
  No_avatar
  sao lai noi the
  No_avatar
  post lung tung bai 

  20 đề thi toán lớp 3 cuối kì 2

  va  

  Bộ đề thi toán lớp 3 cuối kỳ 2

  chang khac nhau 1 chu lam` an cai kieu j the'

   

  No_avatarf

  Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

  M«n tiÕng viÖt

  QuyÓn vë cña em

   

  QuyÓn vë nµy më ra

  Bao nhiªu trang giÊy tr¾ng

  Tõng dßng kÎ ngay ng¾n

  Nh­ chóng em xÕp hµng.

   

  LËt tõng trang , tõng trang

  GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

  Th¬m tho mïi giÊy míi

  N¾n nãt bµn tay xinh.

   

  ¬i quyÓn vë míi tinh

  Em viÕt cho s¹ch ®Ñp

  Ch÷ ®Ñp lµ tÝnh nÕt

  Cña nh÷ng ng­êi trß ngoan.

  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu :

  1.    B¹n nhá thÊy g× khi më quyÓn vë?

  a.     ThÊy ®iÓm 10.

  b.    ThÊy vë bÈn.

  c.     ThÊy giÊy tr¾ng.

     

     2.Ch÷ ®Ñp thÓ hiÖn tÝnh nÕt cña ai ?

  a.     Ng­êi kh«ng cÈn thËn.

  b.    Ng­êi trß ngoan.

  c.     Ng­êi viÕt ngo¸y.

     

     3.Bµi th¬ muèn khuyªn em ®iÒu g× ?

  a.     Häc thËt giái.

  b.    Kh«ng viÕt bµi ®Ó giÊy tr¾ng.

  c.     CÇn gi÷ g×n s¸ch vë vµ viÕt s¹ch ®Ñp.

    

      4. G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ho¹t ®éng:

  LËt tõng trang , tõng trang

  GiÊy tr¾ng sê m¸t r­îi

  Th¬m tho mïi giÊy míi

  N¾n nãt bµn tay xinh.

   

  5. Dßng nµo chØ gåm c¸c tõ chØ sù vËt?

  a. dßng kÎ, xÕp hµng, trß ngoan.

  b. dßng kÎ, quyÓn vë, trß ngoan.

  c. dßng kÎ, quyÓn vë, th¬m tho.

      6. §Æt c©u hái cho bé phËn c©u ®­îc g¹ch d­íi:

  a. Anh Nam lµ ho¹ sÜ.

  ………………………………………………………………………………

  b. Th­íc kÎ lµ ®å dïng häc tËp cña em.

  ………………………………………………………………………………

  d.    ¤ng em vµ bè em lµ thî má.

  ………………………………………………………………………………

  e.     M«n häc em yªu thÝch lµ m«n To¸n.

  ........................................................................................................................

      7. ViÕt mét c©u theo mÉu Ai( c¸i g× , con g× ) – lµ g×? ®Ó :

  a. Giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè hoÆc nghÒ nghiÖp cña mÑ em:

  ………………………………………………………………………………

  b. Giíi thiÖu ng­êi em yªu trong gia ®×nh:

  ………………………………………………………………………………

  d.    Giíi thiÖu quyÓn s¸ch em thÝch:

      ………………………………………………………………………………

       8. S¾p xÕp l¹i c¸c c©u sau ®©y cho ®óng thø tù mÈu chuyÖn vui, råi viÕt l¹i thµnh ®o¹n v¨n:

  a. V× nã võa thÊy r¾n ®· ngÊt xØu råi.

  b. Hai chó bÐ nãi chuyÖn víi nhau:

  c. Sao nã gan to vËy?

  d. CËu biÕt kh«ng, tôi m×nh h«m qua ®i b¾t dÕ , gÆp r¾n, c¶ bän ï tÐ ch¹y, Riªng th»ng tÌo kh«ng thÌm ch¹y.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Hä vµ tªn :………………………

  Líp :…………………………….

  Bµi luyÖn gi÷a kú i- líp 2

  M«n to¸n

  PhÇn I : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc kÕt qu¶ ®óng:

   

  1. Tæng cña 38 vµ 14 lµ

  a. 42

  b. 52

  c. 44

  d. 53

   

  2. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 46 + 32 – 57 lµ:

  a. 12

  b. 11

  c. 22

  d. 21

   

  3. Cho c¸c sè 33, 54, 45 vµ 28. ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ®­îc d·y sè

  a. 45, 54, 33, 28

  b. 28, 33, 45, 54.

  c. 33, 28, 54, 45

  d. 54, 45, 33, 28.

   

  4. Sè h×nh tam gi¸c vµ tø gi¸c cã h×nh vÏ lµ:

  a. 4 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

  b. 2 h×nh tam gi¸c vµ 3 h×nh tø gi¸c.

  c. 3 h×nh tam gi¸c vµ2 h×nh tø gi¸c.

  d. 2 h×nh tam gi¸c vµ 4 h×nh tø gi¸c.

   

  PhÇn II. Gi¶i c¸c bµi to¸n sau

  1. §Æt tÝnh råi tÝnh :

  69 + 23

  79 - 65

  8 + 67

  47 + 25

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Thùc hiÖn d·y tÝnh

  13 kg + 27 kg + 8 kg

  56 dm + 18 dm - 13 dm

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. §iÒn dÊu < , > , = vµo chç chÊm thÝch hîp

  45cm + 49cm……76cm + 17cm

           5dm 18cm………17cm + 51cm

  …………………………………………………………………………………

   

  4. B¶o nÆng 34kg. S¬n nÆng h¬n B¶o 3kg. Hái S¬n nÆng bao nhiªu ki-l«-gam?

  Bµi gi¶i

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  5. N¨m nay bè 39 tuæi. Bè h¬n mÑ 1 chôc tuæi. Hái n¨m nay mÑ bao nhiªu tuæi?

  Bµi gi¶i

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

   

  6. CÈn cã nhiÒu h¬n Träng 5 hßn bi. Träng ®­îc anh cho thªm 8 hßn bi. Hái CÈn vµ Träng ai cã nhiÒu bi h¬n vµ nhiÒu h¬n bao nhiªu hßn bi?

   

  Tãm t¾t                                               Bµi gi¶i

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  7. TÝnh b»ng c¸ch hîp lý nhÊt:

  36 + 19 + 4 =………………………

                       =………………………

                     = ………………………

   

  19-10-16+15+17+13+11-18-14-12

  =……………………………………..

  =……………………………………..

  =……………………………………..

  25 + 7 + 15 + 13 =………………………..

                              =………………………..

                              =………………………..

   

  56 - 22 + 14 -18

  =……………………………………………

  =……………………………………………

  =……………………………………………

   

  No_avatarf

  Phiếu bài tập Toán (2)

   

  1) Viết các số: 0, 9, 3, 6, 1

  - Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

  - Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

  2) Tính:

    1

  +

     2

  ........

    3

  -

     1

  ........

    3

  -

    2

  ........

   

    1

  +

     4

  ........

   

    0

  +

     5

  ........

   

    8

  +

     0

  ........

   

    10

  +

      0

  ........

   

     4 + 0 + 1 = .........                     2 + 1 – 2 = .........                          3 – 1 + 3 = ...........

     1 +21  = .........                     1 + 2 + 2 = .........                          3 – 2 + 2 = ...........

  3) Điền số thích hợp vào ô trống:

  3 + =5

  4 + =4

  4 = 2 +

  1 + =2 + 1

  1 + =2 + 2

  1 + = 0 + 5

  3 + 1 = 2 +

  4 + 1 = 1 +

  4 + 0 = 3 +

  4 = 1 + = + 2 = +

  4) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5)  

   

   

   

   

   

   

  Có....... hình vuông

  Có........tam giác

  Có....... hình vuông

  Có........tam giác

  Có........ tam giác

   

   

  Phiếu bài tập Toán (1)

   

  1) a. Điền số thích hợp vào ô trống:

   

  1

   

  3

   

   

  6

   

   

   

   

  10

   

   

  7

   

   

   

  3

   

   

  b. Viết các số: 7, 10, 6, 1, 4

  - Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................................................................................

  - Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................................................................................

  2) Tính: a)

    1

  +

     3

  ........

    4

  +

     0

  ........

    2

  +

     1

  ........

   

    2

  +

     2

  ........

   

    3

  +

     2

  ........

   

    6

  +

     0

  ........

   

    1

  +

     4

  ........

   

  b) 1 + 3 + 1 = .........                     4 + 0 + 1 = .........                          3 + 0 + 2 = ...........

      0 +2 + 2 = .........                      2 + 1 + 2 = .........                           0 + 1 + 4 = ...........

  3) Điền dấu >, <, = vào ô trống:

  3 + 2 6

  7 + 0 3 + 1

  1 + 0 + 3 4 + 1

  0 + 5 3

  1 + 4 2 + 2

  0 + 1 + 2  1 + 2 + 2

  4)a) Điền số hoặc vẽ hình

   

   

   

  b) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5) Điền số thích hợp vào ô trống:

  5  =    +  1  =  3  +    =  2  +    =    +  5

  4  =     +  2  =    +  3  =  1 +   =  0  +   

   

   

  Họ và tên:…………………………………….

  Phiếu bài tập Toán

   

  1) Tính

    3

  +

     2

  …….

    4

  +

     2

  .......

    0

  +

     6

  ........

   

    1

  +

     5

  ........

   

    6

  -

     0

  ........

   

    5

  -

     1

  ........

   

    4

  -

     3

  ........

   

  4 + 2 + 0 = ...........   

  5 – 3 + 2 = ………   

  4 – 1 – 2 = ……….

  3 – 2 + 4 = ………  

   4 – 1 + 5 = ……….   

   5 – 3 – 0 = ………..

                   

  2) Điền dấu >, <, = ?

  3 + 2 5 + 1

                  

  6 - 0 3 + 3 + 0

                  ….

  5 – 3 + 2 8

             ….

  5 - 1 5 + 1

                 

  4 - 1 5 – 3 +2

                  

  10 4 – 2 + 2

            

  3) Điền dấu +, -, =

  1  2 3

  4  1 1 = 6

  3  1 2 > 5

  3  2 1

  4  1 1 = 2

  3  1 2 < 1

  3  2 1

  4  1 1 = 4

  3  1 2 = 2

  4) Số ?

  1 + =6

  1 + =5 +1

  1 + > 5

  + 2=6

  4 + =3 + 3

  5 - < 0

   6 = + 3

  5 + =6 + 0

  4 + < 5 + 0

  5) Viết phép tính thích hợp:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H và tªn:…………………………………….

  Phiếu bµi tËp To¸n

   

  1)   TÝnh:

  3 + 2 + 4 = ...........   

  5 – 2 + 6 = ………   

  10 – 5 + 4 = ……….

   9 – 4 – 3  = ………  

   4 + 6 - 3 = ……….   

    4 + 4 – 2 = ……….

  2)   §iÒn sè vµo :

  6

       +

  9

  9

       +

  0

       +

  3

  9

  8

       -

  6

  10

        -

  0

  3) §iÒn sè vµo :

  2 + 1 = 1 +

  2 + = 8 - 2

  + 4 = 5 + 3

  3 + = 5 + 3

  2 - 1 = 1 +

  3 + 5 = - 1

  9 - 2 = 8 -

  8 = 4 +1 +

   

  4) Cho c¸c sè: 7, 1, 8 vµ c¸c dÊu +, -, =. H·y viÕt c¸c phÐp tÝnh ®óng:

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5) ViÕt phÐp tÝnh:

      a) Cã 5 qu¶ na

          Thªm 3 qu¶ na

          Cã tÊt c¶ ….. qu¶ na

   

        b) Cã 7 c¸i kÑo

            ¡n 3 c¸i kÑo

            Cßn……. c¸i kÑo

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

  6) §Õm h×nh:

   

   

   

                                                                              

   

                 Cã …….tam gi¸c

   

   

  H và tªn:…………………………………

  Phiếu bµi tËp To¸n (1)

  1)§Æt tÝnh råi tÝnh:

  10 - 1

  10 - 3

  10 - 5

  10 - 7

  10 - 6

  10 - 4

  10 - 8

  10 - 9

   

  2) TÝnh :

  9 -   1 -  <

  No_avatar

  bài toán dễ quá Cười nhăn răng mình cũng làm được

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng