Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

de thi HSG huyen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gia Bảo
Ngày gửi: 02h:02' 08-11-2008
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 1171
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7
PHÒNG GD HOÀI NHƠN Năm học : 2006 – 2007
---------------- Môn : Tiếng Anh - Phân môn : Đọc –Viết
Ngày thi : 26 /5/2007
Thời gian : 150 phút ( Không kể phát đề )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐiểmBằng chữ
Chữ kí Giám khảo
Mã phách


I . Choose the right word or phrase that completes the sentence .( Chọn đáp án thích hợp nhất )( 2 ,0 ms )
1. This film is _______ than the one we saw last week .
A. as good B. gooder C. more good D. better
2. She is ______ a singer nor an actress.
A. nor B. both C. neither D. either
3. You can’t speak Russian _________
A. Either can I B. Neither can I C. Neither can’t I D.I can’t neither
4. I know that he ............ in the library at this moment.
A. works B worked C. is working D. was working
5. His choice of words ............ very good.
A. is B. are C. be D. being
6. "Let`s go dancing ............ ?"
"Yes, let`s"
A. will we B. don’t we C. do we D. shall we
7. She made ………. mistakes on her last examination.
A. a little B. few C. little D. none
8. "......... did he go out?"
"A few minutes ago".
A. how long B. when C. how much time D. how many times
9. His father is a very good friend of ......... .
A. them B. their C. theirs D. themselves
10. The children are playing .................... in the schoolyard.
A. happy B. happily C. happier D. happiness
11. It`s very kind ................... you to say so!
A. in B. to C. for D. of
12.The United States has a .................... of around 250 million.
A. population B. people C. countries D. cities
13. Peter got................... quickly and went to school.
A. dress B. dressed C. dressing D. dresses
14. I am ready and ……… .
A. she isn`t too B. neither is she C. so is she D. she is too
15. …….. she plays the piano!
A. How well B. How good C. What well D. What good
16. He became most famous …………………… the fairy tales .
A. with B. about C. for D. by
17. Qui Nhon City is……………………………………Ho Chi Minh City.
A. smaller B. smaller than C. bigger D. bigger than
18. How long will it ________ you to get there .
A. go B. need C. have D. take
19. He is one of the _________ in the world .
A. busyest man B. busiest C. much busy man D most busy man
20.This book is different _______ the one I had .
A. with B. of C. to D. from
YOUR ANSWERS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19
20.

II. Read the following passage and choose the best answer .( Đọc đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng nhất )( 2,0 ms)
Every year students in many countries learn Enghlish . Some of these students are young children . Others are teenagers . Many are adults ( người lớn) . Some learn at school , others study by themselves . A few learn English just by hearing the language , in film , on television , in the office , or among their friends . But not many are lucky enough to do that . Most people must work hard to learn another language .
Learning another language ! Learning English ! Why do all these people want to learn English ? It is difficult to answer that quetion . Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects . They study their own language , and mathematics .... and English . ( In England , or America , or Australia
No_avatar

hay the

 

No_avatar

De hay do thay ah

Giup em rat nhiuMỉm cười

No_avatar

em lam de nay oy

de

ko kho

Tuyệt

No_avatar
tự kiêu
Avatar
cho em cách học tốt và thuộc nhanh được bảng động từ bất quy tắc vớiNgây thơ
No_avatar

cho em xin key bai nay dc ko thay oi 

mail cua em la huyenpham134@gmail.com

No_avatarf

Every year students in many countries learn Enghlish . Some of these students are young children . Others are teenagers . Many are adults ( người lớn) . Some learn at school , others study by themselves . A few learn English just by hearing the language , in film , on television , in the office , or among their friends . But not many are lucky enough to do that . Most people must work hard to learn another language .
Learning another language ! Learning English ! Why do all these people want to learn English ? It is difficult to answer that quetion . Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects . They study their own language , and mathematics .... and English . ( In England , or America , or Australia

kho wa nhưng hay

 

No_avatar

Khóc ko giai bai tap ak

 

 
Gửi ý kiến