Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bai tap Reported with Gerund hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Công Cát Tường
  Ngày gửi: 22h:16' 31-10-2010
  Dung lượng: 15.9 KB
  Số lượt tải: 5453
  Số lượt thích: 1 người (Phan Kim Loan)
  Reported speech with Gerund
  We use reported speech with Gerund in order to report feelings or suggestions.
  suggest , admit , deny, insist on , think of, dream of, , apologize (sb) for…
  accuse sb of , thank sb for , congratulate sb on ,prevent sb from, warn sb against…
  Ex:
  - “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.
  => Tom thanked me for helping him.
  - “I’m sorry I didn’t phone you earlier,” Mary said.
  => Mary apologized for not phoning me earlier.
  - “Stay here! I can’t let you go out tonight” her mother said to Jane
  => Her mother prevented Jane from going out that night.
  “It was you that told the secret.”
  ( She blamed me for telling the secret.
  With some verbs, we have to use appropriate prepositions that are followed by gerunds. Some verbs go with gerunds to make reported speech.
  apologize for xin lỗi
  approve of chấp nhận
  look forward to mong mỏi
  object to phản đối

  
  dream of Mơ ước
  insist on Cương quyết, khăng khăng
  think of nghĩ về
  
  congratulation someone on Chúc mừng
  apologize someone for xin lỗi
  blame someone for đổ lỗi
  accuse someone of Tố cáo, buộc tội
  prevent someone from ngăn cản
  thank someone for Cảm ơn
  warn someone against Cảnh báo
  suggest Đề nghị
  admit Chấp nhận
  deny phủ nhận

  
  
  EXERCISES:
  I. Complete each sentence with one of the following verb (in the correct form). Use a preposition if necessary.
  stay carry get break be hunt invite cause
  take live deliver study close drive attend
  I`ve always dreamed ........ in a small house by the sea.
  Mike apologized ........ so rude to me.
  I agreed ........ the parcel for her.
  The driver of the other car accused me ........ the accident.
  We invited Jane ........ for lunch.
  He admitted ........ the car into his neighbor`s tree.
  I congratulated Liz ........ a new job.
  My bag wasn`t very heavy, but Dan insisted ........ it for me
  Tom suggested ........ a rest.
  We don`t approve ........ animals for sport.
  Kevin thanked us ........ him to our party.
  Brian advised me ........ economics at university.
  The government proposed ........ a number of primary schools.
  The women blamed me ........ her glasses.
  15. No one can prevent him ........ the meeting

  5. “Why don’t we go out?” My brother said
  ……………………………………………………………………….
  6. “Why don’t we go to the cinema?” My boyfriend
  ……………………………………………………………………….
  7. “Why don’t we send her a postcard?” My brother
  ……………………………………………………………………….
  8. “Why don’t we buy a new house” My father said
  ……………………………………………………………………….
  9. “Why don’t we take an English course?” My classmates
  ……………………………………………………………………….
  10. “Let’s play chess” My roommate said
  ……………………………………………………………………….
  11. “Let’s surf the net” My classmate said
  ……………………………………………………………………….
  12. “Let’s sing a song” My class said
  ……………………………………………………………………….
  13. “Let’s talk to them” She said
  ……………………………………………………………………….
  14. “Shall we phone me? He said
  ……………………………………………………………………….
  15. “Shall we go on holiday for the summer?” May father said
  ……………………………………………………………………….
  16. “Shall we postpone the match?” The game organizer said
  ……………………………………………………………………….
  17. “Shall we help the neighbour?” My sister said
  ……………………………………………………………………….
  Using APOLOGISE
  I’m sorry I didn’t phone you earlier” Mary said
  Mary apologised to me for not phoning me earlier
  “I’m sorry I didn’t attend your party “
  ……………………………………………………………………….
  “ We’re really for saying so”
  ……………………………………………………………………….
  “I’m sorry I couldn’t help you”
  ……………………………………………………………………….
  “ I’m sorry I didn’t send you a letter”
  ……………………………………………………………………….
  “I’m sorry I broke the window”
  ……………………………………………………………………….
  Using INSIST
  “I’lldrive you to the station, I insist” Peter to Linda
  Peter insisted on driving Linda to the station
  ……………………………………………………………………….
  “I must want take the exam” Peter said
  ……………………………………………………………………….
  “We must move to the countryside:” My parents said
  ……………………………………………………………………….
  “I really want to visit Finland this summer” She
  ……………………………………………………………………….
  IV. Change the following direct speeches into reported speeches, using the words provided.
  1. “It’s not a good idea to indulge the children so much”, Mr. Hoang said.
  ( Mr. Hoang objected………………………………………………………………..
  2. Trong said to me, “I’m very grateful to you for your enthusiasm.”
  ( Trong thanked…………………………………………………………………….
  3. “Don’t go to the mountain in this season. It’s very cold”, said a local person.
  ( A local person prevented
  4. “It was really kind of you to help me.” Mary said to you.
  ( Mary thanked me........................................................................................
  5. “I’ll drive you to the airport.”
  No_avatar

  thanks so much! good job!

  No_avatar

   cho xin đáp án

  Avatar

  cảm ơn nhiều

  No_avatarf

  co the cho xin dap an dk ko a?Xấu hổ

  No_avatar

  Cảm ơn thầy

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng