Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  đề kiểm tra 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Thạch (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:51' 27-10-2008
  Dung lượng: 67.0 KB
  Số lượt tải: 292
  Số lượt thích: 0 người
  GaoGiong junior high school _____________________________, 200__
  Class:___________________ Test on English
  Name:__________________ Time: 45 minutes.
  -------------- -----------------------------------------
  Marks:   Teacher’s comments:
  
   ----------------- oOo -----------------
  I/ Match the questions with the answers: (2,5 marks)
  A
   B
  
  1/ What is your name?
  2/ What is your date of birth?
  3/ Where do you live?
  4/ What is your telephone number?
  5/ Who do you live with?
  It’s 8 262 019
  I live on Nguyen Hue street
  My name is Hoa
  I live with my parents
  It’s June eighth
  
  II/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence (2,5 marks)
  1/ Ba (am, is, are) my friend. He (live, lives) in Ha Noi.
  2/ His parents (am, is, are) teachers. They (teach, teaches) in primary school.
  3/ He (go, goes) to school by bike, but they (go, goes) to work by motorbike.
  4/ (Is, Are) there any books on the table? - No, there (isn’t, aren’t).
  5/ (Is, Are) there a ruler? - Yes, there (is, are).
  III/ Fill in each blank with one word from the box: (2,5 marks)
  lives five invite house party
  
   Lan will be 13 next Sunday. She will have a ____________ for her birthday. She will ____________ some of her friends. She____________ at 24 Ly Thuong Kiet street. The party will be at her ____________. It will start at __________ o’clock and finish at nine.
  IV/ Read the passage and answer the questions: (2,5 marks)
  Lan’s father is a teacher. He teaches in a primary school. Her mother is a nurse. She works in a hospital. She takes care of sick children. Lan’s brother is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper.
  Questions:
  1/ What does Lan’s father do?
  (____________________________________________________________________
  2/ Where does he work?
  (____________________________________________________________________
  3/ Is Lan’s mother a teacher?
  (____________________________________________________________________
  4/ Does she work in a hospital?
  (____________________________________________________________________
  5/ What does Lan’s brother do?
  (____________________________________________________________________
  Gao Giong junior high school ________________________________, 200__
  Class:___________________ Test on English
  Name:__________________ Time: 45 minutes.
  Marks:
   Teacher’s comments:
  
   ------------ oOo ------------
  I/ Match the words in column A with the words in column B : (2 marks)
  A
   B
  
  Listen
  Watch
  Go
  Play
  Skip
  Read
  Do
  Collect
  television
  rope
  to music
  a book
  stamps
  soccer
  to the movies
  homework
  
  II/ Look at the table and fill in the blanks with: always, usually, often, rarely, never: (2,5 marks)

  Mon
  Tue
  Wed
   Thu
   Fri
   Sat
  Sun
  
  Help his mother.
  v
  v
  v
  v
  v
  
  
  
  Play games.
  v
  
  
  
  
  
  
  
  Do homework.
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  
  Rehearse a play.
  
  
  
  
  
  
  
  
  Study in the library.
  v
  v
  v
  v
  
  
  
  
   Ba _______________ helps his parents.
  He_______________ plays games.
  He_______________ does his homework.
  He_______________ rehearses a play.
  He_______________ studies in the library.
  III/ Write the words for these numbers : (2 marks)
  7:30 :___________________ 2:45:______________________
  8 : ___________________ 3:15:______________________
  IV/ Write the English words for the subjects :(1,5 marks)
  Ngữ văn:________________ Lịch Sử :___________________
  Toán :________________ Tiếng Anh :___________________
  Địa lý :________________ Vật lý :___________________
  V/ Read the text and answer the questions: (2 marks)
  Mai is a student in grade 7. She goes to school six days a week. Classes begin at seven o’clock and finish at eleven thirty. Mai is interested in her Computer class and she thinks Geography is difficult. Today, she does some experiments in her Physics class.
  Questions:
  1/ How often does Mai go to school?
  ( _____________________________________________________________________
  2/ What time do classes start?
  (______________________________________________________________________
  3/ Does she think Geography is difficult?
  (______________________________________________________________________
  4/ What does she do in her Physics class?
  (______________________________________________________________________
  Gao Giong junior high school ____________________________________, 200__
  Class:
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng