Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  de kiem tra anh van 8 hk 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ngan hang de thi va kiem tra huyen dai loc
  Người gửi: Lê Thị Hà Thi
  Ngày gửi: 21h:49' 07-04-2011
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 176
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD&ĐT Đại Lộc
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Môn: Tiếng Anh. Lớp 8
  Người ra đề: Mai Thạch Thảo
  Đơn vị: THCS Lý Tự Trọng  MA TRẬN ĐỀ:

  Chủ đề kiến thức
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  TỔNG
  Số câu Đ
  
  
  
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  KQ
  TL
  
  
  I. Language focus-vocab
  Câu
  Đ
  6
  0,5
  
  
  
  
  
  6
  3
  
  II. Reading
  Câu
  Đ
  
  
  5
  0,5
  

  
  
  5
  2,5
  
  III. Writing
  Câu
  Đ
  
  
  
  
  
  5
  0,5
  5
  2,5
  
  IV.Listening
  Câu
  Đ
  
  4
  0,5
  
  
  
  
  4
  2,0
  
  
  TỔNG
  Số câu
   10
  5
  5
  20
  
  
  
  Điểm
  
  5
  
  2,5
  
  2,5
  
  10
  
  
  Phòng GD&ĐT Đại Lộc
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Môn: Tiếng Anh. Lớp 8
  Người ra đề: Mai Thạch Thảo
  Đơn vị: THCS Lý Tự Trọng
  I. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng (3đ):
  1. Car tires…………..to make pipes and floor coverings.
  A. are recycling B. are recycled C. recycled D. recycling
  2. I’m ………..that you passed your English exam.
  A. delight B. to delight C. delighting D. delighted
  3. When will the project…………., doctor ? - Very soon.
  A. be started B. started C. to started D. starts
  4. It’s difficult……………English songs.
  A. to sing B. singing C. sing D. sang
  5. Would you mind …………. I smoked here ?
  A. when B. if C. that D. why
  6. She asked me if I …………pop music.
  A. like B. to like C. will like D. liked
  II. Đọc đoạn văn sau và chọn T (True) hay F (False).( 2,5 đ ):
  Uyen had a day to remember last week. She had a Math exam last Friday, so she had to stay up late before to do her exercises. She got up late the next morning. She realized that her alarm clock didn’t go off. As she was leaving home, it started to rain heavily. Uyen tried to run as fast as she could. Suddenly she stumbled over a rock and fell down. Her schoolbag dropped into a pool and everything got wet. The rain stopped as she got to her classroom. Luckily, Uyen had enough time to finish her exam.
  * T/F statements:...….....1. Uyen finished her Math exam.
  ………2. She was late for her classroom.
  ………3. As she got to her classroom, it still rained heavily.
  ………4. Everything in her schoolbag got wet.
  ………5. She got up early and went to her classroom on time.
  III. Làm theo yêu cầu trong ngoặc (2,5đ):
  1. The man is sitting next to me. He is my father’s friend. (nối câu dùng hiện tại phân từ)
  => …………………………………………………………………………………………
  2. The old lamp is made in China. It’s 5 dollars. (nối câu dùng quá khứ phân từ)
  => …………………………………………………………………………………………
  3. I want you to send this letter for me. (viết lại câu dùng “Would you mind” + V-ing…?)
  => …………………………………………………………………………………………
  4. I give her a present. (chuyển sang bị động)
  => She………………………………………………………………………………..
  5. Is Phong Nha in Quang Tri province ? . (tường thuật sang gián tiếp)
  =>She asked me………………………………………………………………………………………….
  IV. Nghe và xếp các từ / cụm từ được nghe vào các nhóm sau (1đ):
  1. Paper:…………………………………………………………………………………..
  2. Glass: ………………………………………………………………………………….
  3. Plastic: …………………………………………………………………………………
  4. Leather: ………………………………………………………………………………..
  *** The end ! ***

  Đáp án:

  I. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ
  1. B. are recycled
  2. D. delighted
  3. A. be started
   
  Gửi ý kiến