Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  TEST HK2 LOP 7.CHUAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bình
  Ngày gửi: 23h:19' 22-04-2011
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 563
  Số lượt thích: 0 người
  CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7
  
  (Đề thi HKII)
  
  TT
  Dạng bài
  Chuẩn kiến thức
  Mức độ
  Số câu
  Số điểm
  
  
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  
  
  
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  
  
  
  I
  Multiple choice
  Vocabulary1

   
   
   
   
  5

   
   
   
   
  1

   
   
   
   

   
   
   
   
  6
  0,25x6=1.5
  
  
  
  Prepositions 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Phonetics 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Conjunction 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Comparative 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  II
  Rewrite/ Do as directed
  adj-- adv 1
  3

   
   
   
  1

   
   
   

   


   
   
   
  5
  0,5x5=2.5
  
  
  
  Make suggestion 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  So,too, either, neither 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Make question 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  III
  Verb Forms/ Tenses
  To-inf. 1
  5

   
   
   
   
   
  3

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
  8
  0,25x8=2
  
  
  
  Bare-inf. 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  V-ing 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Simple Past 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Simple Future 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Present cont. 1
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  IV
  Matching
  Conversation 4

  2

  2 


  4
  0,25x4=1
  
  V
   Gap Filling
  Voc. in text book 4

  2

  1 

  1 
  4
  0,25x4=1
  
  VI
  Reading
  T/F 2

  1

  1


  4
  0,5x4=2
  
  
  
  Answer questions 2
   1

   1

  

  
  
  
  Tổng số câu/Tổng điểm

  20 / 6.0d
  10 /3,25d
  2 /0,75 d
  32
  10
  
  Tỉ lệ %
  62.5
  31.5
  6.0


  
  

  PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC ĐỀ KIỂM TRA HKII
  TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU MÔN TIẾNG ANH 7
  Thời gian: 45 phút
  PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC ĐỀ KIỂM TRA HKII
  TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU MÔN TIẾNG ANH 7
  Thời gian: 45 phút

  I. Multiple choice(1,5m)
  1, In some …………….., TV viewers can answer questions through telephone or by mail.
  A, cartoons b, contests c, movies d, news
  2, I think this program is good …………………………. Teenagers
  A, at b, to c, with d, for
  3, Jacques Cousteau invented a deep – sea diving vessel …………………… the early 1940s.
  A, at b, in c, on d, from
  4, Which word is pronounced differently from others ? Odd one out.
  A, worked b, stopped c, performed d, missed
  5, My mother didn’t wash it ………………………… I did.
  A, but b, and c, so d, until
  6, This exercise is ………………………………difficult than that one
  A, much b, more c, most d, the most
  II. Rewrite the following sentences, using the words given (2,5m)
  1, My brother is a very good badminton player.
  => My brother plays ……………………………………………………………………………………………………………………………
  2, What about listening to music ?
  => Why don’t ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
  3, I didn’t go to the meeting last night. Lan didn’t go to the meeting
   
  Gửi ý kiến