Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐỀ THI LET'S GO LỚP 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Minh Khuê
  Ngày gửi: 15h:55' 17-05-2011
  Dung lượng: 885.0 KB
  Số lượt tải: 2256
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  Name : …………………….. Năm học: 2009-2010
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A

  I/ Hoàn thành các từ sau đây: (2đ)
  pu…ple cha….r
  ….range bo…k
  II/ Chọn từ đúng, rồi điền vào chỗ trống: How, is, up, an (2đ)
  My name ……….. Scott.
  This is ……. eraser.
  ……… are you ? I am fine.
  Pick ………. your pencil.
  III/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  IV/ Chọn đáp án đúng, rồi khoanh tròn: (2đ)
  ………. is a blue bag.
  a. What b. How c. It
  2. Put your hand …………….
  a. down b. away c. up
  3. This is an ……….. and pink bag.
  a. blue b. orange c. red
  4. Is this a yellow ruler ?
  a. Yes, it is b. No , it is c. It is yellow
  V/ Vẽ tranh đúng theo nội dung bài đối thoại dưới đây: (2đ)
  Lisa : What is this ?
  John : It is an orange and blue eraser.  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  Name : …………………….. Năm học: 2009-2010
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A

  I/ Nối và hoàn thành các từ sau đây (2đ)
  ((( (((((( (((( (((((((


  sev…n ….ix f…ur th…ee
  II/Chọn từ rồi điền vào bài đối thoại:friend,young,too,meet (2đ)
  A: Hi,Mom! I’m home. This is my ………….. This is my mother.
  B: It’s nice to ………you. You’re very ………….
  C: It’s nice to meet you, ……….
  III/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  IV/ Chọn đáp án đúng, rồi khoanh tròn: (4đ)
  1/ ................the weather today ?
  A .What B . How C . How’s
  2/ There ……… many clouds today.
  A . is B . are C. am
  3/ …….. is my sister.
  A . That’s B . This C . He
  4/Where …… the book ?
  A. are B. is C. are there
  5/ ………. is she?
  A. How B. Who C. What
  6/ What are these? ………. are crayons.
  A. This B. There C. They
  7/ Go……. The door.
  A. to B. at C. in
  8/ Count the markers. 
  A. seven B. eight C. six
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ
  Name : …………………….. Năm học: 2010-2011
  Class : ……………………. Môn: Tiếng Anh Let’s go 1A(lớp3)

  I/Nối các câu hỏi với các câu trả lời sao cho tương ứng:(2.5đ)
  A
  1/ What’s your name?
  2/ What’s this?
  3/ Is this a book?
  4/How are you?
  5/ What color is this?
   B
  a/ I’m fine. Thank you.
  b/ No, it isn’t.
  c/ It’s a bag.
  d/ My name is Lan.
  e/ It’s blue.
   Trả lời
  1-
  2-
  3-
  4-
  5-
  
  
  II/ Trả lời các câu hỏi sau: (2đ)


  III/ Chọn đáp án đúng, rồi diền vào chỗ trống: (3.5đ)
  1/ (What/ How/ It)………. is a blue bag.
  2/ Put your pencil……………. (down/ away/ up)
  3/ This is an ……….. (blue/ orange/ red ) and pink bag.
  4/ Is this a yellow ruler ?.......................... (Yes, it is/ No , it is/Yes, is it)
  5/ My name ……….. ( is/ are/ am) Kate.
  6/ This is ……….. ( a/ the/ an) eraser.
  7/ Point …………. ( up/to/ down) the teacher.
  IV/ Vẽ tranh đúng theo nội dung đối thoại dưới đây: (2đ)
  Lan : What is this ?
  Hoa: It is a yellow book.   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng