Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNV
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:50' 24-08-2011
  Dung lượng: 59.5 KB
  Số lượt tải: 540
  Số lượt thích: 0 người
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (((

  BIÊN BẢN
  V/v Sinh hoạt lớp

  Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành sinh hoạt lớp.
  * Thành phần:
  + GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
  + Tập thể lớp 8A1.
  + Vắng:
  * Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
  * Nội dung:
  1. Tập thể lớp bầu Ban Cán Sự lớp:
  - Lớp trưởng: ................................................................................................................................
  - Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
  - Lớp phó lao động:……………………………………………………......................................
  - Lớp phó văn nghệ:……………………………………………………………………..............
  - Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
  - Thư ký:………………………………………………………………………………................
  - Bốn tổ trưởng:
  + Tổ trưởng tổ 1:……………………………………………………………………………...
  + Tổ trưởng tổ 2:……………………………………………………………………………...
  + Tổ trưởng tổ 3:……………………………………………………………………………...
  + Tổ trưởng tổ 4:……………………………………………………………………………...
  2. Báo cáo tuần ………:
  - Lớp trưởng:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  - Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................
  - Lớp phó lao động: ……………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………...............
  - Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………...............
  …………………………………………………………………………………………...............
  …………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..................3. Ý kiến:
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………
  4. GVCN nhận xét tuần …….:
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  …………………………………………………………………………………………...……...…..………………………………………………………………………………...….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  5. Kế hoạch tuần …..:
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

  Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ….. cùng ngày.

  Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…

  GVCN Thư ký



  Trần Thị Mộng Trinh Bé Chi





  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (((

  BIÊN BẢN
  V/v Sinh hoạt lớp

  Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành sinh hoạt lớp.
  * Thành phần:
  + GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
  + Tập thể lớp 8A1.
  + Vắng:
  * Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
  * Nội dung:
  Báo cáo tuần ………:
  1. Ban cán sự lớp nhận xét:
  - Lớp trưởng:…………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  - Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................
  - Lớp phó lao động: ……………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  - Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………...............
  …………………………………………………………………………………………...............
  …………………………………………………………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………..................2. Ý kiến:
  ………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
  3. GVCN nhận xét tuần ……..:
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………….............
  …………………………………………………………………………………………...……...…..………………………………………………………………………………...….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
  4. Kế hoạch tuần …..:
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

  Biên bản kết thúc vào lúc …… giờcùng ngày.

  Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…

  GVCN Thư ký



  Trần Thị Mộng Trinh Bé Chi








  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (((

  BIÊN BẢN
  V/v Hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ; chủ điểm tháng :……………………………………
  …………………………………………………………………………………………..
  Chủ đề:…………………………………………………………………………………..
  * Thành phần:
  + GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
  + Đại biểu: 1……………………………………..
  2……………………………………..
  3…………………………………….
  + Tập thể lớp 8A1.
  + Vắng:
  * Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
  * Nội dung:
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………...
  ………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Biên bản kết thúc vào lúc …… giờcùng ngày.

  Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…
  GVCN Thư ký



  Trần Thị Mộng Trinh Bé Chi


   
  Gửi ý kiến