Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MA TRẬN - ĐỀ KTRA ANH 10 - LẦN 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ninh
  Ngày gửi: 19h:45' 10-10-2011
  Dung lượng: 96.0 KB
  Số lượt tải: 1033
  Số lượt thích: 0 người
  THE MATRIX OF THE TEST

  TOPIC / CONTENT

  RECOGNIZATION
  COMPREHENSION
  APPLICATION Vaän duïng
  TOTAL
  
  
  Nhaän bieát
  Thoâng hieåu
  LOW LEVEL
  HIGH LEVEL
  
  
  
  Multiple choice
  Writing
  Multiple choice
  Writing
  Multiple choice
  Writing
  Multiple choice
  Writing
  
  
  I.Reading
  
  
  
  

  


  

  


  


  
  
  4 sentences
  1mark
  10 %
  2s

  0.5m
  
  2s

  0.5m
  
  
  
  
  
  4s

  1m
  
  II.
  Speaking
  
  
  
  

  
  

  


  

  
  
  2sentences
  0.5 mark
  5 %
  
  
  
  
  2s

  0.5m
  
  
  
  2s

  0.5m
  
  III. Pronunciation

  
  
  
  


  


  


  


  


  


  
  4sentences
  1mark
  10 %
  4s

  1m
  
  
  
  
  
  
  
  4s

  1m
  
  IV.
  Stress
  
  
  
  


  


  

  

  

  
  
  2 sentences
  0.5 mark
  5 %
  
  
  
  
  2s


  0.5m
  
  
  
  2s


  0.5m
  
  V.
  Error
  4 sentences
  1mark
  10 %
  
  
  4s
  1m
  
  
  
  
  
  4s
  1m
  
  VI.
  Grammar
  & vocabulary

  12 sentences
  3.0 marks
  30 %
  

  4s
  1m
  
  

  6s
  1.5m
  
  

  2s
  0.5m
  
  
  
  

  12s
  3m
  
  VII.
  Writing
  10 sentences
  3 marks
  30 %
  
  6s  1.5m
  
  2s  0.5m
  
  2s  1m
  
  
  10s  3m
  
  38
  sentences
  10 marks
  100 %
  16 s
  4 m
  40%
  14 s
  3.5m
  35 %
  8 s
  2.5 m
  25%
  38 sentences
  10 marks
  100 %
  
  
  Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Yên KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 1- HKI – NĂM HỌC 2011-2012
  Trường THPT Nguyễn Du Môn: Anh Văn 10
  Tổ: Ngoại Ngữ Thời gian: 45 phút

  Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10A . . .


  Mã đề: 154
  
  
  I. Choose the word that is stressed differently from the rest:
  1. A. ambitious B. semester C. announce D. background
  2. A. communicate B. experience C. appropriate D. conversation
  II. Choose the best option A, B, C, or D:
  3. It was a difficult exam, but she manage ___________ it.
  A. pass B. passed C. to pass D. passing
  4. I had just started dinner when the doorbell_________.
  A. rung B. rang C. was ringing D. had rung
  5. We drove to Paris and then flew to Rome.
  A. After we had driven to Paris, we flew to Rome.
  B. Before flying to Rome, we had drove to Paris
  C. After driving to Paris, we flew to Rome.
  D. We drove to Paris after we had been flown to Rome.
  6. We are contented with what we do.
  A. satisfied with B. disappointed with C. interested in D. keen on
  7. "________ do you get to work?" - "By bus".
  A. What B. Where C. How D. When
  8. Thank you for __________me with the housework.
  A. helped B. helping C. help D. to help
  9. If two people speak the same __________, they usually have similar attitudes and opinions.
  A. hobby B. subject C. behavior D. language
  10. Picasso ________ this picture when he was 22.
  A. was painting B. has painted C. painted D. had painted
  11. "_________ have they been staying here?"- "For two weeks".
  A. When B. How long C. Why D. Where

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng