Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi thử đại học môn Hóa học trường chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội 2011 lần 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:11' 24-11-2011
  Dung lượng: 383.0 KB
  Số lượt tải: 784
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN
  NGUYỄN HUỆ

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - 2011
  MÔN HÓA HỌC 12
  Thời gian làm bài: 90 phút;
  (60 câu trắc nghiệm)

  
  
  Mã đề thi 357
  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................
  Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.
  I. Phần chung cho tất cả các thí sinh( 40 câu, từ câu {<1>} đến câu {<40>})

  Câu 1: Hỗn hợp A gồm X, Y (MX < MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m gam A với 400 ml dung dịch KOH 1M dư thu được dung dịch B và (m – 12,6) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m + 6,68) gam chất rắn khan. % khối lượng của X trong A là:
  A. 54,66% B. 45,55% C. 36,44% D. 30,37%
  Câu 2: Cho 240 ml dung dịch KOH 1,5M vào V lít dung dịch AlCl3 aM thu được 7,8 gam kết tủa. Nếu cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào V lít dung dịch AlCl3 aM thì số gam kết tủa thu được là:
  A. 5,85 gam B. 3,9 gam C. 2,6 gam D. 7,8 gam
  Câu 3: Cho các chất: CH3COOH (1); CH3-CH2-CH2OH (2); C2H5OH (3); C2H5COOH (4); CH3COCH3 (5). Thứ tự các chất theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:
  A. 5, 3, 2, 1, 4 B. 4, 1, 2, 3, 5 C. 5, 3, 2, 4, 1 D. 1, 4, 2, 3, 5
  Câu 4: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:
  A. 41,69 gam B. 55,2 gam C. 61,78 gam D. 21,6 gam
  Câu 5: Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:
  A. 23,68 gam B. 25,08 gam C. 24,68 gam D. 25,38 gam
  Câu 6: Xà phòng hóa 265,2 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 56,84 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn và chỉ số axit là số mg KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do có trong 1 gam chất béo):
  A. 5,98 kg B. 4,62 kg C. 5,52 kg D. 4,6 kg
  Câu 7: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:
  A. Nguyên tử khối B. Độ âm điện
  C. Năng lượng ion hóa D. Bán kính nguyên tử
  Câu 8: Trong quá trình sản xuất Ag từ quặng Ag2S bằng phương pháp thủy luyện người ta dùng các hóa chất:
  A. Dung dịch H2SO4, Zn B. Dung dịch HCl loãng, Mg
  C. Dung dịch NaCN, Zn D. Dung dịch HCl đặc, Mg
  Câu 9: Chất nào sau đây có cấu trúc mạng không gian:
  A. Amilopectin B. Nhựa rezit C. Cao su buna-S D. Nhựa rezol
  Câu 10: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C7H6Cl2. Thủy phân X trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y có công thức C7H7O2Na. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT:
  A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
  Câu 11: Ion M2+ có cấu hình e: [Ar]3d8. Vị trí của
   
  Gửi ý kiến