Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐÁP ÁN LỊCH SỬ THPT 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trí (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:44' 04-06-2012
  Dung lượng: 212.3 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  Tnta
  No_avatar

  Chào các em H?c sinh.

  Tru?c m?t bài van Ngh? lu?n xã h?i, nhi?u em s? r?t lúng túng không bi?t s? b?t d?u làm bài t? dâu ? Có nh?ng ý gì ? S?p x?p b? c?c ra làm sao? Bài vi?t sau s? giúp các em ph?n nào gi?i dáp du?c nh?ng câu h?i dó:

   

  CÁC BU?C TI?N HÀNH M?T BÀI VAN NGH? LU?N

  Ð?I V?I BÀI VAN V? HI?N TU?NG XÃ H?I

  A. M? BÀI

  Ph?n m? bài c?n nêu  lên du?c tính c?p thi?t c?a v?n d? c?n ngh? lu?n.

  B. THÂN BÀI

  1. Th?c tr?ng c?a v?n d? c?n ngh? lu?n.

  2. Nguyên nhân d?n d?n th?c tr?ng trên.

  3. H?u qu? ho?c k?t qu?.

  4. Bi?n pháp kh?c ph?c ho?c...

  C. K?T BÀI

  Nêu suy nghi v? v?n d? dã ngh? lu?n và bài h?c cho b?n thân.

   

  SAU ÐÂY LÀ HAI VÍ D? CO B?N

   VÍ D?1.

   

    Ð? RA

  Tu?i tr? h?c du?ng suy nghi và hành d?ng nhu th? nào d? góp ph?n gi?m thi?u tai n?n giao thông.

   

   

  M? bài: Nêu s? c?p bách và t?m quan tr?ng hàng d?u c?a vi?c ph?i gi?i quy?t v?n d? gi?m thi?u tai n?n giao thông dang có chi?u hu?ng gia tang nhu hi?n nay.

  Thân bài:

   

  Tai n?n giao thông là tai n?n do các phuong ti?n tham gia giao thông gây nên: du?ng b?, du?ng th?y, du?ng s?t... trong dó ph?n l?n các v? tai n?n du?ng b?.

  Nguyên nhân d?n d?n Tai n?n giao thông:

  - Khách quan: Co s? v?t ch?t, h? t?ng còn y?u kém; phuong ti?n tham gia giao thông tang nhanh; do thiên tai gây nên...

  - Ch? quan:

  + Ý th?c tham gia giao thông ? m?t s? b? ph?n ngu?i dân còn h?n ch?, d?c bi?t là gi?i tr?, trong dó không ít d?i tu?ng là h?c sinh.

  + X? lí chua nghiêm minh, chua th?a dáng. Ngoài ra còn x?y ra hi?n tu?ng tiêu c?c trong x? lí.

   

  H?u qu?: gây t? vong, tàn ph?, ch?n thuong s? não...

  Theo s? li?u th?ng kê c?a WHO ( T? ch?c y t? th? gi?i) : Trung bình m?i nam, th? gi?i có  trên 10 tri?u ngu?i ch?t vì tai n?n giao thông. Nam 2006, riêng Trung Qu?c có t?i 89.455 ngu?i ch?t vì các v? tai n?n giao thông. ? Vi?t Nam con s? này là 12,300. Nam 2007, WHO d?t Vi?t Nam vào Qu?c gia  có t? l? các v? t? vong vì tai n?n giao thông cao nh?t th? gi?i v?i 33 tru?ng h?p t? vong m?i ngày.

  Tai n?n giao thông dang là m?t qu?c n?n, tác d?ng x?u t?i nhi?u m?t trong cu?c s?ng:

  - TNGT ?nh hu?ng lâu dài d?n d?i s?ng tâm lý: Gia dình có ngu?i thân ch?t ho?c b? di ch?ng n?ng n? vì TNGT ?nh hu?ng r?t l?n t?i tinh th?n, tình c?m; TNGT tang nhanh gây tâm lí hoang mang, b?t an cho ngu?i tham gia giao thông.

  - TNGT gây r?i lo?n an ninh tr?t t?: k?t xe, ùn t?c giao thông; k? x?u l?i d?ng móc túi, cu?p gi?t... 

  - TNGT gây thi?t h?i kh?ng l? v? kinh t? bao g?m: chi phí mai táng cho ngu?i ch?t, chi phí y t? cho ngu?i b? thuong, thi?t h?i v? phuong ti?n giao thông v? h? t?ng, chi phí kh?c ph?c, chi phí di?u tra... 

  - TNGT làm tiêu t?n th?i gian lao d?ng, nhân l?c lao d?ng: TNGT làm k?t xe, ùn t?c GT d?n d?n tr? gi? làm, gi?m nang su?t lao d?ng; TNGT làm ch?t ho?c b? thuong ?nh hu?ng d?n ngu?n l?c lao d?ng xã h?i. 

  Gi?m thi?u tai n?n giao thông là là yêu c?u b?c thi?t, có ý nghia l?n d?i v?i toàn xã h?i. Thanh niên, h?c sinh c?n làm nh?ng gì d? góp ph?n gi?m thi?u TNGT ?

   

  Vì sao l?i d?t vai trò cho tu?i tr?, vì tu?i tr? là d?i tu?ng tham gia giao thông ph?c t?p nh?t cung là d?i tu?ng có nhi?u sáng t?o và nang d?ng nh?t có th? góp ph?n gi?m thi?u tai n?n giao thông.

   

   

   

   

  Ð? XU?T M?T S? BI?N PHÁP:

  - Tuyên truy?n cho m?i ngu?i bi?t tác h?i và h?u qu? nghiêm tr?ng c?a TNGT.

  - T? giác nghiêm ch?nh ch?p hành lu?t l? ATGT khi tham gia giao thông.

  - T? ch?c các cu?c thi tìm hi?u v? Lu?t giao thông. Cùng giuong cao kh?u hi?u " Nói không v?i phóng nhanh vu?t ?u", " An toàn là b?n, tai n?n là thù"...

  - Thành l?p các d?i thanh niên tình nguy?n xu?ng du?ng làm nhi?m v?.

  - Phát hi?n và báo cáo k?p th?i v?i các co quan doàn th? noi g?n nh?t nh?ng tru?ng h?p vi ph?m ATGT.

  - V? phía tru?ng h?c, c?n phát d?ng và giáo d?c k?p th?i nh?ng tru?ng h?p h?c sinh vi ph?m.

  - V? phía chính quy?n, c?n x? lí th?t nghiêm minh hon n?a nh?ng tru?ng h?p vi ph?m.

  ....................

   

   

  VÍ D? 2

   

  Ð? RA

  Hi?n nay ? nu?c ta có nhi?u cá nhân, gia dình, t? ch?c thu nh?n tr? em co nh?, lang thang ki?m s?ng trong các thành ph?, th? tr?n v? nh?ng mái ?m tình thuong d? nuôi d?y, giúp các em h?c t?p, rèn luy?n, vuon lên s?ng lành m?nh, t?t d?p.

   

  Ð?t v?n d?:

  Cham sóc và b?o v? tr? em lang thang c? nh? là trách nhi?m c?a toàn xã h?i.

  Gi?i quy?t v?n d?:

   

  Th?c tr?ng tr? em lang thang co nh?

   

   

  - Theo s? li?u c?a ?y ban Dân s? Gia dình và Tr? em, nam 2003 c? nu?c có trên 21.000 tr? em lang thang co nh?, dông nh?t là ? TP.HCM v?i 8.500 em. Nam 2008, m?c dù dã du?c các cá nhân, t? ch?c thu nh?n v? nh?ng mái ?m tình thuong d? nuôi d?y nhung hi?n v?n còn trên 10.000 tr? em không noi nuong t?a. Con s? này không ng?ng gia tang.

  - Tr? em du?ng ph? d?i di?n v?i nguy co th?t h?c cao và roi vào t? n?n xã h?i.

  - Tr? em du?ng ph? dang có nguy co ph?m t?i ngày càng tang; n?n xin an tràn lan ?nh hu?ng t?i van minh dô th?.

  - Tr? em dang b? bóc l?t s?c lao d?ng và nguy co b? xâm h?i tình d?c r?t cao.

   

  Nguyên nhân

   

  - Do dói nghèo: Tr? du?ng ph? thu?ng xu?t thân t? các gia dình nông dân nghèo ho?c gia dình mà b? m? không có vi?c làm, khó khan v? kinh t? và dông con (77% tr? b? nhà ra di vì gia dình nghèo kh?)

  - Do t?n thuong tình c?m nhu: b? gia dình ru?ng b?, t? ch?i ho?c dánh d?p (23%)

  - Còn l?i là do m? côi ho?c các tru?ng h?p b? m? li hôn.

   

  Hi?n nay, nh?ng " mái ?m tình thuong" dang xu?t hi?n ngày càng nhi?u ? nu?c ta, nhi?u cá nhân, gia dình, t? ch?c thu nh?n tr? em co nh?, lang thang ki?m s?ng trong các thành ph?, th? tr?n v? nh?ng mái ?m tình thuong d? nuôi d?y, giúp các em h?c t?p, rèn luy?n, vuon lên s?ng lành m?nh, t?t d?p.

  Ý nghia:

  Cham sóc và b?o v? tr? em lang thang co nh? là trách nhi?m không ch? c?a cá nhân mà còn là c?a toàn xã h?i. Ði?u này không ch? có ý nghia xã h?i, ý nghia kinh t? mà quan tr?ng hon là giúp cho các em hu?ng thi?n, dua các em di dúng v?i qu? d?o phát tri?n tích c?c c?a xã h?i. Ðây là tình c?m tuong thân tuong ái, lá lành dùm lá rách... bi?u hi?n c?a truy?n th?ng nhân d?o ngàn d?i nay c?a dân t?c Vi?t Nam.

   

  Các t? ch?c cá nhân tiêu bi?u:

  T? ch?c:  - Làng tr? em SOS; Làng tr? em Hòa Bình ( T? Du); Cô nhi vi?n Thánh An ( Giáo ph?n Bùi Chu, Xuân Tru?ng, Nam Ð?nh); Chùa Kì Quang II ( Gò V?p); Chùa B? Ð? (Hu?)...

  Cá nhân:  M? Ph?m Ng?c Oanh ( Hà N?i) v?i 800 d?a con tình thuong; Anh Ph?m Vi?t Tu?n v?i mái ?m KOTO ( Hà N?i); Th?y Koyama v?i mái ?m tình thuong 37, Nguy?n Trãi, Hu?...

   

  Quan di?m và bi?n pháp nhân r?ng

   

  Quan di?m: Có cái nhìn dúng d?n v? hi?n tu?ng tr? em lang thang co nh? t? dó nâng cao tình c?m và trách nhi?m d?i v?i hi?n tu?ng ?y. Lên án và k?p th?i phát hi?n, t? cáo nh?ng k? bóc l?t s?c lao d?ng và xâm h?i tr? em.

  Bi?n pháp nhân r?ng:

  - Dùng bi?n pháp tuyên truy?n.

  - Kêu g?i các cá nhân, t? ch?c.

  - Quyên góp ti?n cho các ho?t d?ng t? thi?n.

  - Thành l?p d?i thanh niên tình nguy?n

  ....................................

   

   

   

  S? li?u trên trích d?n t? ban Dân s? Gia dình và Tr? em Vi?t Nam.

   

   

  Ð? bài: Tình thuong là h?nh phúc c?a con ngu?i.

  (Tài li?u t? onthi.com)

   

  Th? lo?i: Van ngh? lu?n (thao tác ngh? lu?n: Phân tích , t?ng h?p, gi?i thích, ch?ng minh và bình lu?n)

  Ta chia ra làm ba u?n di?m:

  Lu?n di?m 1: Gi?i thích khái ni?m

  - Tình thuong là gì?

  - H?nh phúc là gì?

  Quan h? gi?a tình thuong và h?nh phúc?

  Lu?n di?m 2: Nh?ng bi?u hi?n c? th? c?a tình thuong

  - Yêu thuong: Yêu ông bà cha m?, ngu?i thân, yêu m?i ngu?i xung quanh, yêu b?n thân; Bi?t quan tâm , chia s? , c?m thông v?i nh?ng ngu?i b?t h?nh; mong mu?n cho con ngu?i du?c h?nh phúc; cam ghét nh?ng k? h?i ngu?i; yêu thiên nhiên, v?n v?t yêu cu?c s?ng, gi? gìn trong sach môi tru?ng; yêu t? qu?c.

  - Hành d?ng: Hi?u kính v?i ông bà cha m?, quan tâm giúp d?, làm nh?ng công vi?c nhà, h?c t?p tr? thành con ngoan trò gi?i báo dáp công on; s?n sàng giúp dõ ngu?i co nh?, giúp d? d?ng bào thiên tai lu l?t, tàn t?t, th? hi?n m?t l?i nói nhã nh?n, m?t thái d? l?ch s? không làm ngu?i tàn t?t b? t?n thuong; quyên góp sách v? qu?n áo tr?ng cho hoc sinh ngheo vùng sâu vùng xa; rèn luy?n d?o d?c tr? thành con ngoan trong gia dình , công dân t?t trong xã h?i d? xây d?ng d?t nu?c thêm giàu m?nh van minh.

  - Phê phán nh?ng k? ích k?, ch? bi?t gi? cho riêng mình , giàu có v? c?a c?i v?y ch?t nhung nghèo nàn v? tình thuong, ch? bi?t lo cho h?nh phuc cá nhân

  Lu?n di?m 3: Ý nghia

  Tình thuong làm cho ngu?i g?n ngu?i hon. Cu?c s?ng tr? nên t?t d?p hon, nhân b?n hon khi xã h?i có tình thuong.

  Khi xã h?i càng van minh, càng giàu có thì càng c?n có tình thuong.

  Tóm l?i: Nói tình thuong là h?nh phúc thì th?t là chính xác

   

  ÔN THI Ð?I H?C NGH? LU?N XÃ H?I | Sau | Tru?c | góp ý (238) | | Edit | B?n in

                     

   

  góp ý

  Re: CÁCH LÀM BÀI VAN NGH? LU?N XÃ H?I

  moon91 | 08/10/2008, 12:42

  hay quá th?y oi , th?y có th? vi?t chi ti?t hon 1 chút v? d? 1 du?c o ? v? v?n d? giao thông ?y ?

  em cám on th?y

   

  Re: CÁCH LÀM BÀI VAN NGH? LU?N XÃ H?I

  moon91 | 08/10/2008, 12:52

  th?y oi em nh?m mail mail c?a em là yoyoyo36@zing.vn co

  th?y giúp em bài an toàn giao thông ? trên v?i nhé

  em mu?n xem chi ti?t hon v? bài ?y ?

  em cám on th?y

   

  Giúp em

  tu0nggiamd0c | 08/10/2008, 13:39

  Ngh? lu?n v? hi?n tu?ng h?c sinh tr?n h?c di choi di?n t?....làm sao dây h? th?y, giúp em

   

  reply_string

  Th?y Phan Danh Hi?u | 08/10/2008, 21:46

  Tr? l?i b?n tuonggiamdoc:B?n có th? vi?t theo hu?ng d?n nhu sau:

  I. Ð?T V?N Ð?

  N?n h?c sinh tr?n h?c di choi di?n t? dang là m?t v?n n?n nan gi?i c?a ngành giáo d?c nh?t là trong th?i d?i công ngh? thông tin bùng n? nhu hi?n nay. V?y làm sao d? gi?i quy?t du?c tình tr?ng này ? Ðây là m?t câu h?i l?n, dòi h?i các c?p các nghành c?n quan tâm nh?t là các b?c ph? huynh và nhà tru?ng.

  II.GI?I QUY?T V?N Ð?

  1.Th?c tr?ng h?c sinh tr?n h?c di choi di?n t?.

  Xã h?i càng phát tri?n thì ngày càng có nhi?u trò choi gi?i trí ra d?i. Bên c?nh nh?ng trò gi?i trí lành m?nh thì không ít các trò choi b?o l?c v?n t?n t?i và không ng?ng gia tang gây nh?c nh?i cho toàn xã h?i. C? th? là n?n choi di?n t? hay nói cách khác dó là nh?ng trò game online dang ng?n không ít th?i gian h?c t?p c?a các cô c?u h?c trò. M?c dù các co quan nhà nu?c dã có nhi?u bi?n pháp m?nh d? h?n ch? nhung hình nhu chua có cách gi?i quy?t nào th?a dáng. các công ty gi?i trí v?n không ng?ng cung c?p cho cu dân m?ng nh?ng trò choi m?i mà dã dính vào thì không th? b? qua.

  D?o m?t vòng xung quanh các quán Net ven tru?ng thì ôi thôi, hình ?nh c?a nh?ng c?u h?c trò m?t dán lên màn hình, mi?ng vang t?c, tay lia l?a trên bàn phím dã t?o nên m?t hình ?nh ph?n c?m và gây s?c cho du lu?n b?i vì ch? vì ham choi và quá dà mà h? dã dánh m?t di giá tr? c?a ngu?i h?c sinh và có th? vì "con ma di?n t?" mà h? dã dánh m?t di tuong lai c?a mình.

  B?N CÓ TH? TÌM THÊM NHI?U TH?C TR?NG N?A VÍ D?: Th?c khuya d?y s?m choi game, b? l?p h?c l?a cha m?, th?y cô, xin ti?n h?c phí nhung nu?ng vào game...

  2. Nguyên nhân

  - Do ham choi, thi?u ý th?c h?c t?p

  - B? b?n bè r? rê

  - Do s? thi?u quan tâm c?a gia dình

  3. h?u qu?

  - ?nh hu?ng d?n s?c kh?e (h?i m?t, t?n thuong d?n h? th?n kinh)

  - ?nh hu?ng t?i th?i gian h?c t?p d?n d?n h?c t?p sa sút

  - ?nh hu?ng t?i l?i s?ng d?o d?c, tác phong

  - Là nguyên nhân d?n d?n các t? n?n xã h?i (thi?u ti?n choi game d?n d?n hành vi tr?m cu?p, móc túi)

  - Ðánh m?t di tu?i tr? và quãng d?i HS tuoi d?p

  BI?N PHÁP GI? QUY?T

  - Nhà nu?c c?n có gi?i pháp m?nh bu?c các nhà gi?i trí ng?ng cung c?p các d?ch v? ( Ví d? bu?c công ty VTC - nhà cung c?p game hàng d?u Vn ngung cung c?p các game b?o l?c)

  - Ph? huynh c?n quan tâm và bám sát con em nhi?u hon

  - Nhà tru?ng c?n có bi?n pháp k? lu?t m?nh hon

  - Hs ph?i có ý th?c

  - Phát hi?n và T? cáo nh?ng h?c sinh vi ph?m lên BLD nhà tru?ng và cùng d?ng viên, khuy?n khích b?n "cai nghi?n" di?n t?...

  .........

  III. K?T THÚC V?N Ð?

  Nêu bài h?c chung

   

  Re: CÁCH LÀM BÀI VAN NGH? LU?N XÃ H?I

  thang | 10/10/2008, 11:31

  th?y giúp em gi?i bài nay nhe:

  phan tich ve dep bi trang ve hinh tuong nguoi linh trong bai tho Tay tien cua QD

   

  Re: CÁCH LÀM BÀI VAN NGH? LU?N XÃ H?I

  chuoixanh168 | 10/10/2008, 20:58

  th?y oi con làm d? ngh? lu?n xã h?i phát bi?u c?m nghi c?a mình tru?c cu?c v?n d?ng nói ko v?i nh?ng tiêu c?c trong thi c? và b?nh thành tích trong giáo d?c " con mu?n vào th?ng tr?c di?n d? nêu ra cu?c v?n d?ng ngay t? câu m? bài , nhung con s? nhu v?y s? làm bài van b? c?ng nh?c b?i cách vào d? , th?y có th? cho con m?t l?i khuyên du?c ko ? ???

   

  bai van so 2 lop 11

  kim | 12/10/2008, 07:55

  hinh anh nguoi phu nu viet nam trong bai tho thuong vo va tu tinh 2

   

  BÍ QUY?T LÀM VAN T?T

  Cao Nguy?n Anh Trí | 13/10/2008, 13:13

  chào th?y !!!

  em thì không hoc gi?i van nhung em v?n mu?n làm van .em mu?n ren luy?n k? nang làm van t?t.th?y có th? giúp em ch?.

   

  Re: CÁCH LÀM BÀI VAN NGH? LU?N XÃ H?I

  lucky_luck_1001 | 13/10/2008, 19:58

  th?y oi giúp e v?i. d? mái âá tình thuong dang xu?t hi?n nhi?u ? nu?c ta có ý nghia nhu th? nào? b?n thân anh ch? t?ng bi?t và ch?ng ki?n hi?n tu?ng ?y ? dâu. thay giúp em nha th?y

   

  reply_string

  Th?y Phan Danh Hi?u | 13/10/2008, 20:53

  Em xem o muc Kinh nghiem lam van, bam vao muc xem tiep va keo xuong duoi de xem nhe

   

  reply_stringBÍ QUY?T LÀM VAN T?T

  Th?y Phan Danh Hi?u | 13/10/2008, 20:56

  Chào b?n Cao Nguy?n Anh Trí!

  Mu?n h?c t?t môn van ph?i có tình yêu v?i môn van. Em ch?u khó d?c nhi?u tác ph?m van h?c, d?n d?n khi yêu truy?n yêu tho thì trí não em s? v?n d?ng, h?c t?t môn van cung t? dó mà ra. Chúc em vui, h?c gi?i, thi tho?ng ghé vào blog nhé!

   

  Em s? làm cho th?y 1 website riêng

  Eragon | 18/10/2008, 20:51

  Em s? làm cho th?y 1 website riêng, ko c?n ph?i vào c?a m?y trang web blog này dâu !

  giá c? ph?i chang hót s?n th?y liên hê: ngocthach27a@yahoo.com thi?t k? chuyên nghi?p, giá c? ph?i chang, có baner, forum, datbase hoàn ch?nh !

   

  Giúp em v?i

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng