Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  PRONUNCIATION EXERCISE

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Duy Tùng
  Ngày gửi: 09h:56' 07-06-2012
  Dung lượng: 26.7 KB
  Số lượt tải: 450
  Số lượt thích: 0 người
  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others
  A head B please C. heavy D measure
  A note B gloves C. some D other
  A now B how C. blow D amount
  A dear B year C. wear D disappear
  A hate B pan C. carrot D matter
  A. improved B. returned C. arrived D. stopped
  A. nervous B. scout C. household D. mouse
  A. favorite B. find C. outside D. library
  A. last B. taste C. fast D. task
  A. future B. summer C. number D. drummer
  A. time B. kind C. bid D. nice
  A. hard B. carry C. card D. yard
  A. my B. baby C. spy D. cry
  A. well B. get C. send D. pretty
  A. weather B. ready C. mean D. head
  A. break B. mean C. please D. meat
  A. lucky B. punish C. pull D. hungry
  A. send B.men C. intend D. pretty
  A. planet B. character C. happy D. classmate
  A. letter B. twelve C. person D. sentence
  A. humor B. music C. cucumber D. sun
  A. enough B. young C.country D. mountain
  A. lamp B. pan C. match D. table
  A. about B. outside C. cousin D. countless
  A. bread B. steamer C. bead D. meat
  A. cover B. folder C. here D. answer
  A. steamer B. reach C. breakfast D. bead
  A. favorite B. name C. happy D. danger
  A. end B. help C. set D. before
  A. photo B. hold C. fork D. slow
  A. train B. wait C. afraid D. chair
  A. habit B. paper C. table D. grade
  A. meaning B. heart C. please D. speak
  A. light B. kind C. intelligent D. underline
  A. come B. more C. mom D. somebody
  A.comb B. climb C. bomb D. tomb
  A. nation B. national C. nationality D. international
  A. bank B. paper C. explain D. same
  A. fun B. sun C. supermarket D. lunch
  A. different B. literature C. tidy D. finger
  A. cat B. fat C. father D. apple
  A. easy B. meaning C. bread D. heat
  A. family B. try C. happy D. lovely
  A. smile B. life C. beautiful D. like
  A. small B. tall C. favorite D. fall
  A. black B. apple C. gram D. fall
  A. dozen B. bottle C. soccer D. orange
  A. round B. shoulder C. mouth D. housework
  A. money B
  No_avatar

  không có đáp án ư :(

   

   
  Gửi ý kiến