Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề KT 1 tiết Anh 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNK
  Người gửi: Hoàng Ngọc Kiểu (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:19' 17-09-2012
  Dung lượng: 183.0 KB
  Số lượt tải: 4360
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 -2012
  TRƯỜNG THCS HUONG TOAN Môn : Tiếng Anh Lớp : 7
  Thời gian làm bài : 45 phút
  ĐỀ CHÍNH THỨC

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SÔ I ANH VĂN 7

  CHỦ ĐỀ
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  TỔNG
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  I. Pronunciation:
  - Sound
  - Stress
  4c

  
  
  
  
  
  4c

  
  II. Vocabulary& Grammar
  12c

  
  
  
  
  
  12c

  
  III. Reading
  
  
  4c

  
  
  
  4c

  
  IV. Writing
  
  
  
  
  
  3c

  3c

  
  TỔNG

  16c

   4c
  2 đ
   3c

  23c 10đ
  
  


  PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 -2012
  TRƯỜNG THCS HUONG TOAN Môn : Tiếng Anh Lớp : 7
  Thời gian làm bài : 45 phút
  Name:………………………………Class: 7/…..
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  I. NGỮ ÂM ( 1 điểm) (2đ)
  *Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại
  1. A. party B. happy C. twenty D. by
  2. A. no B. morning C. old D. so
  * Chọn từ có dấu nhấn ở âm thứ nhất
  3. A. birthday B. unhappy C. address D. invite
  * Chọn từ có dấu nhấn ở âm thứ hai
  4. A. lovely B. favorite C. pretty D. delicious
  II. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3đ)
  * Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
  5. January is the ___________ month of the year.
  A. one B. first C. second D. two
  6. Tìm một lỗi sai và sửa lại cho đúng
  She will be 14 in Sunday, May 25th
  A B C D
  7. What ________ awful weather!
  A. an B. a C. the D. $
  8.A ________ writes for a newspaper.
  A. teacher B. doctor C. farmer D. journalist
  9. Baseball is different______ soccer.
  A. from B. of C. with D. for
  10. My father never drink ______ coffee for breakfast.
  A. much B. many C. a lot of D. A & C
  11. We live _______ 04 Hung Vuong street.
  A. on B. at C. in D. for
  12. Tìm một từ không cùng nhóm với các từ còn lại
  A. friend B. parent C. ant D. uncle
  13. Tìm từ trái nghĩa với từ NEW
  A. fine B. old C. tall D. short
  14. “ ________ will clean the classroom tomorrow?”_ “ Minh and Tu.”
  A. What B. Who C. Where D. When
  15. My birthday is on November 2nd.
  A. party B. day of birthday C. date of birthday D. dates
  16. _____ you be free tomorrow?
  A. Are B. Do C. Have D. Will

  III. READING: (2đ)
  Hi! My name is Peter.I live in Romania, in the countryside.My school is about one kilometer from my home.My sister goes to school by bike every morning, but I don’t have a bike so I walk. I walk to school in about fifteen minutes, and it’s good exercise.
  True(T) or False(F):
  17.Peter lives in the city. _______
  18.His sister doesn’t have a bike. _______
  19.He walks to school every morning. _______
  He thinks walking to school is good for him. _______
  IV .Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (3đ)
  1. is/ the market/ how far/ from/ it/ Trang’s/ house to?

  ……………………………………………………………………………………….
  2. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle and aunt/ Ha Noi.

  ………………………………………………………………………………………
  3. next/ father/ will/ Sunday/ camping/ my/ go.
  ………………………………………………………………………………………  PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA
  No_avatar

  hay wa', cha co trung baj nao!Khóc


  No_avatar

  kaka, cha co baj nao?Ngạc nhiên

  kakakakkakakkakakakkakakkakakakakkakakakkakakkakaka

  Avatar

  ra de co trung kiem tra ko vay

  No_avatar

  den thiet ko trung bai mo ca Khóc

   

  No_avatar

  Đề còn ghi sai nữa chứ, aunt mà ghi thành ant (con kiến)

  No_avatarf

  nhaf báo thì phải viết báo chứ sao lại là giáo viên

   

   
  Gửi ý kiến