Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bai kiem tra 45' so 1 - Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng
  Ngày gửi: 22h:16' 03-10-2012
  Dung lượng: 22.3 KB
  Số lượt tải: 564
  Số lượt thích: 0 người
  HUNG LONG SECONDARY SCHOOL
  TESTOF ENGLISH
  Grade: 8 - Time: 45`
  MARK
  
  Name: .................................................................. Class:8.......
  
  
  
  I. Listen and complete the table (2 points)
  Name
  Appearance
  Character
  
  
  Hair
  Body build
  
  
  Cuong
  short, black
  ............ ,..............
  ..............................
  
  Nam
  ............ , curly
  tall, thin
  ...............................
  
  Hoa
  ............, ..............
  ............., fat
  outgoing
  
  II. Complete the sentences with the words given (Chọntừchosẵnđểhoànthànhcâu. Lưu ý: sốtừnhiềuhơnsốcâu)(1 point)
  dangerous rises humorousinjure orphanage matchesdeaf-mutes straight
  1. Namis very We all like his sense of humor.
  2. Every year, fire destroys homes and injures children because someone plays with
  3. His parents died last year so he has to live in the
  4. Nam’s sister is tall and thin. She hashair.
  5. You mustn’t let children play with knives because knives can them.
  III. Choose A, B, C or D to complete each sentence (2 points)
  1. My mother went home late so I …………….to cook dinner myself.
  A
  had
  B
  have
  C
  must
  D
  ought
  
  2. The sun ......................in the east and ……….......in the west.
  A
  rise / sets
  B
  sets / rises
  C
  rises / set
  D
  rises / sets
  
  3. …………did Mrs. Vui go home late? – Because she had to visit her mother.
  A
  When
  B
  What
  C
  Why
  D
  Where
  
  4. Can Ba drive a car? No, he is not......................
  A
  enough
  B
  old
  C
  old enough
  D
  enough old
  
  5. What ............ her best friend looklike? He is short and fat.
  A
  is
  B
  are
  C
  do
  D
  does
  
  6. Yesterday I ………………a letter to my close friends in Hue.
  A
  is writing
  B
  is going to write
  C
  writes
  D
  wrote
  
  7. What isthe cat doing? Itis looking at ....................inthe mirror.
  A
  itself
  B
  itselves
  C
  herself
  D
  himself
  
  8. It isn’t .................to leave medicine around the house
  A
  difficult
  B
  interesting
  C
  safe
  D
  dangerous
  
  9. Nam enjoys telling jokes. He is a ………………..boy.
  A
  reserved
  B
  generous
  C
  sociable
  D
  humorous
  
  10. Alexander Graham Bell was born................ March 3, 1847.
  A
  on
  B
  in
  C
  at
  D
  during
  
  IV. Join each pair of sentences, using: "be(not) + adjective + enough + to-infinitive"
  (1.5 point)
  3. The weather was very cold. They couldn’t go swimming.
  ……………………………………………………………………………………………………2. This test is easy. We can do it.
  ……………………………………………………………………………………………………
  1. He is twenty years old. He can drive a car.
  ……………………………………………………………………………………………………
  V. Complete the sentences, using the words given (1.5 point)
  Next / television / a telephone / a stereo.
  ...................................................................................................................................................
  The English book / on / table / near / the Math book.
  ........................................................................................................................................................
  There / a bed / next / window / to the left / wardrobe.
  .......................................................................................................................................................

  VI. Read the following passage and answer the questions (2 points).
  I have a close friend. His name is Nam. Nam is sixteen years old. He lives in Hai Duong with his parents and hisyounger sister. He is short and fat and has short curly hair. He is friendly, generous and helpful. His best friends are Ba, Tuan and me.
  * Questions
  a. Is Namsixteen years old?
  ……………………………………………………………………………..
  b.What does Nam look like?
  ……………………………………………………………………………..
  c. What is he like?
  ……………………………………………………………………………..
  d. How many people are there in Nam’s family?
  ……………………………………………………………………………..
  e. How many best friends does he have?
  …………………………………………………………………………….
  -THE END -

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng