Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BAI TAP CAU DIEU KIEN CO DAP AN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quyền
  Ngày gửi: 13h:14' 20-10-2012
  Dung lượng: 76.9 KB
  Số lượt tải: 440
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ BÀI TẬP 5
  Exercise 1: One of the four underlined parts marked A, B, C, D in each sentence is not correct in standard English. Identify them.
  If Lucia had been here now, she would find out the truth about her uncle’s accident.
  A B C D
  If a student takes a course on Computer Science, it will take him four years doing the course.
  A B C D
  Unless it did not rain, Peter would pay us a visit.
  A B C D
  If had I known you were in financial difficulty, I would have helped you.
  A B C D
  If I had knew the time when the match started, I would have told you.
  A B C D
  If she had finished the work, she can go home.
  A B C D
  If I had spoken more confident at the interview, they would have offered me the job.
  A B C D
  If we had had a map, we would not be lost yesterday.
  A B C D
  Had I known Alice’s address, I would write to her.
  A B C D
  If I had realized that the traffic lights were red, I would stop.
  A B C D
  If had you sent the application form to that company, you would have been offered a job.
  A B C D
  If you don’t care conservation the environment, we will get unavoidable disasters.
  A B C D /,ʌnə`vɔidəbl/ kh. thể tránh được; tất yếu
  He spends money carelessly as if he was a millionaire.
  A B C D
  Unless you work harder, you will be sack because of your laziness.
  A B C D
  Unless there had been the heavy storm, the climbers will not have died.
  A B C D
  She has found that nobody can help her if she did not try her best to do it herself.
  A B C D
  Exercise 2: Choose the best answer for each of the following sentences.
  If the oceans _____of fresh water, there_____ plenty of water to irrigate all the deserts on earth.
  A. is / will be B.were / would be C. would be / were. D. had been / would have been
  _____have enough apples, she’ll bake an apple pie this afternoon.
  A.Should she B. If she C. Will she D. Unless she
  If you_____to me, you wouldn’t have got so much trouble.
  A. listened B. would listen C. had listened D. Would have listened
  If you don’t know how to spell a word, you_____ look it up in the dictionary.
  A. must B. will C. should D. ought
  If the sun _____, we _____for a walk.
  A. shines / will go B. shone / will go C. shone / would go D. had shone / would go
  The campfire _____ if it _____ last night.
  A. wouldn’t be cancelled / hadn’t rained B. wouldn’t have been cancelled / hadn’t rained
  C. would have been cancelled / hadn’t rained D. will be cancelled / rains
  But for our parents, we _____ successful in life.
  A. will never be B. would never be C. wouldn’t have be D. would have never been
  If I _____ my wallet at home this morning, I _____ money for lunch now.
  A. leave / will have B. didn’t leave / would have
  C. hadn’t left / would have D. hadn’t left / would have had
  It is too bad, Lam isn’t here. If he _____ here, he _____ what to do.
  A. were / would know B. is / will know
  C. had been / would have known D. was / would know
  If we _____ the plans carefully, we would not have had so many serious mistakes.
  A. study B. had studied C. studied D. were studying
  I will never talk to you again _____ you apologize me _____ your being rude.
  A. if / for B. unless / for C. or / of D. whether / or
  _____ if you work harder, you will be sacked.
  A. Whether B. If C. However D. Unless
  I think you should stop smoking.
  A. If I am you, I will stop smoking. B. If I were you, I will stop smoking.
  C. If I were you, I would stop smoking. D. If I had been you
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓