Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề thi Tiếng Anh IOE cấp huyện lớp 3 (2011-2012)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Dõng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:43' 26-01-2013
  Dung lượng: 7.6 MB
  Số lượt tải: 4435
  Số lượt thích: 2 người (Phạm Thị Thúy, Hà Thị Huyền, Đinh Thị Thảo)
  
  ĐỀ THI IOE LỚP 3 VÒNG 20 (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012
  1/Defeat the goalkeeper(thủ môn bắt bóng),khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
  1/Is your …… name Nguyen Thanh Huyen?-No,it’s Tran Thanh Huyen.
  a.middle b.first c.family d.full
  2/Linda is calling and Emma is …… the telephone.
  a.speaking b.telling c.answering d.saying
  3/Odd one out:
  a.piano b.guitar c.singer d.violin
  4/Red is my….. colour.
  a.favourite b.interesting c.beautiful d.like
  5/Would you like to play basketball?-……Good idea!
  a.I like b.I love it c,I’d love to d.I want
  6/Excuse me.Can I sit here?-……….
  a.Sure! b.Here you are! c.Yes,I can. d.I’m sure
  7/I’d like to send this letter…. China.
  a.to b.on c.in d.at
  8/Ann and her brother…… at home yesterday
  a.didn’t are b.wasn’t c.weren’t d.not were
  9/Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
  a.wet b.chess c.yesterday d.pretty
  10/Odd one out:
  a.playing b.learning c.writing d.evening
  11.Don’t let your brother… the present.
  a.to see b.seeing c.see d.sees
  12.How…do you study in the school library?-Every afternoon.
  a.usually b.never c.sometimes d.often
  13.We are…work at the moment.
  a.on b.in c.at d.with
  14.What is Elena’s date of bith?-…..
  a.September 2nd b.September and 2nd c.2nd and September d.September 2
  15.Why does Alex go to the….?-Because he has a toothache.
  a.teacher b.nurse c.policeman d.dentist
  16.I can’t watch TV because I have too….homework.
  a.much b.very c.a lot d.many
  17.Odd one out:
  a.player b.worker c.painter d.teacher
  18.The book is open in front….her on the desk.
  a.of b.to c.with d.by
  19.May I have…sugar?
  a.one b.a c.some d.many
  20.Choose the word that has the underlined part pronounced differently
  a.great b.clean c.teacher d.beans
  21.My father has a letter…his friend in Singapore.
  a.of b.from c.to d.down
  22.What time…the movie start?-At 7 pm.
  a.do b.does c.is d.are
  23.Is this your…time in Hanoi?-Yes,it is
  a.one b.two c.first d.new
  24.There are 28…29 days in February.
  a.in b.on c.or d.and
  25.On the table,there were vegetables,bread and two large…
  a.bowl of soup b.bowl of soups c.bowls of soups d.bowls of soup
  26.My father never drinks… coffee for breakfast.
  a.much b.many c.any d.A&C are correct
  27.Which is the third month of the year?-……
  a.January b.March c.August d.November
  28:….. noodles for dinner last night?
  a.Did you eat b.Were you eat c.Did you ate d.Do you ate
  29.Odd one out:
  a.playing b.learning c.writing d.evening
  30/Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
  a.tired b.fish c.thing d.sick
  31/Tommy is 10 years…but he’s very tall.
  a.age b.old c.high d.long  2/What’s the order(thứ tự nào đúng)
  1/
  _______________________________________________________________________
  2/ 
  ________________________________________________________________________
  3/
  _________________________________________________________________________
  4/
  _________________________________________________________________________
  5/
  _________________________________________________________________________
  6/
  __________________________________________________________________________
  7/
  __________________________________________________________________________
  8/
  __________________________________________________________________________
  9/
  __________________________________________________________________________
  10/
  __________________________________________________________________________
  11/
  __________________________________________________________________________
  12/
  __________________________________________________________________________ 13/
  __________________________________________________________________________
  14/
  __________________________________________________________________________
  15/
  __________________________________________________________________________
  16/
  __________________________________________________________________________
  17/
  __________________________________________________________________________
  18/
  __________________________________________________________________________ 19
  No_avatarf

  đề này mà dành cho lớp 3 có phải là quá khó không vậy?

  có nhầm lẫn gì không mọi người?

  có cả hiện tại tiếp diễn và quá khứ nữa kìa...

  câu sắp xếp thì dài, từ vựng khó... 

  nhìn như này lớp 6 làm còn khó nữa là..

  Avatar

  Đề này lớp 5 ý chứ sao mà khó vậyLưỡng lự

  No_avatar

  đề này tôi nghĩ là của lớp 3 nhưng ko phải cấp huyện mà cấp quốc gia của năm ngoái

   

  No_avatarf

                                                                                                                                                   :)

   

   
  Gửi ý kiến