Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đáp án đề thi chuyên Bắc Giang 08-09 chính thức

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  Ngày gửi: 15h:17' 17-04-2013
  Dung lượng: 391.5 KB
  Số lượt tải: 107
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  BẮC GIANG

  HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10
  THPT CHUYÊN BẮC GIANG NĂM HỌC 2008-2009
  MÔN: HOÁ HỌC
  Ngày thi: 10/7/2008
  (Hướng dẫn chấm thi gồm 7 trang)
  
  
  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
  Câu 1:(4 điểm) 1. 1 điểm 2. 1 điểm 3. 1 điểm 4. 1 điểm
  
  1.
  - Phương pháp thứ nhất:
  2NaCl + H2SO4 đặc Na2SO4 + 2HCl
  Hòa tan khí HCl vào nước để được dd HCl đặc:
  MnO2 + 4HClđặc MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  - Phương pháp thứ hai: Hòa tan NaCl vào nước để được dd NaCl bão hòa:
  2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2

  
  0,25đ


  0.25đ
  0,5đ
  
  2.
  - Điều chế supephotphat đơn:
  Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
  - Điều chế supephotphat kép:
  Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc 2H3PO4 + 3CaSO4
  Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2
  
  0,5đ

  0.25đ
  0.25đ

  
  3.


   CO + CuO CO2 + Cu
  SO2 + Ca(OH)2 dư CaSO3 + H2O
  nSO3 + H2SO4 đặc H2SO4.nSO3 (olêum)
  SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4
  0,25đ
  0,25đ
  0,25đ
  0,25đ
  
  4.
  - Ở 900C: trong 150 gam dd A có 50 gam A
  vậy trong 600 gam dd A có A
  Giả sử khi làm lạnh từ 900C xuống 100C có m gam chất rắn A thoát ra.
  - Ở 100C: trong 115 gam dd A có 15 gam A
  vậy trong (600-m) gam dd A có (200-m) gam A
  
  
  0,25đ

  0,25đ  0,5đ
  
  Câu 2: (4 điểm) 1. 1,25 điểm 2. 1 điểm 3. 1,75 điểm
  
  1.
  CH2=CH-CHBrCl; CH2=CBr-CH2Cl
  CH2=CCl-CH2Br; BrCCl=CH-CH3
  BrCH=CH-CH2Cl; ClCH=CH-CH2Br
  BrCH=CCl-CH3; ClCH=CBr-CH3

  0.25đ
  0.25đ
  0.25đ
  0.25đ


  0,25đ

  
  2.
  - Điều chế etyl axetat: CH3COOC2H5
  (-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6
  C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
  C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
  CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
  - Điều chế PE: (-CH2-CH2-)n
  C2H5OH CH2=CH2 + H2O
  nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
  - Điều chế PVC: (-CH2-CHCl-)n
  CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
  CH3COONa + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3
  2CH4  + 3H2
   + HCl CH2=CHCl
  nCH2=CHCl (-CH2-CHCl-)n
  - Điều chế brombenzen: C6H5Br
  3 C6H6 (benzen)
  C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
  
  0,25đ


  0,25đ
  0,25đ


  0,25đ
  
  3.
  a.
  b.
  
  Đặt CTPT của B là CxHyOz
  Gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là a và b.
  ta có: 
  
  2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)
  Theo (1): 
  Áp dụng ĐLBT nguyên tố:
  
  ta có:
  
  Vì CTPT của B trùng với CTĐGN nên CTPT của B là: C7H8O
  Vì B có một nguyên tử O và tác dụng được với Na nên trong CTCT của B có chứa một nhóm OH.

  CH2OH OH OH CH3 OH
  CH3 CH3
    0,5đ  0,25đ  0,25đ
  0,25đ
  0,5đ
  
  Câu 3:(4 điểm) 1. 1,5 điểm 2. 2,5 điểm
  
  1.
  Có thể dùng thêm phenolphtalein nhận biết các dung dịch AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3.
  ( Lần lượt nhỏ vài giọt phenolphtalein vào từng dung dịch.
  - Nhận ra dung dịch KOH do xuất hiện màu hồng.
  ( Lần lượt cho dung dịch KOH vào mỗi dung dịch còn lại
   
  Gửi ý kiến