Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi PTTH chuyên Anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quản Trị Pgd Phủ Lý
Ngày gửi: 22h:43' 19-04-2013
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
[[

1.ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
2.KỲ THI: VÀO LỚP 10 PTTH CHUYÊN
Môn thi: Anh Văn: Thời gian làm bài: 150 phút
3. Họ và tên: Vũ Thị Hằng - Chức vụ: Giáo viên
4. Đơn vị : THCS Phù Vân
5. Nội dung đề thi:
Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9
Năm học 2012-2013
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài 150 phút(Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm ngay vào bộ đề thi này)Question I: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words (2.5p)
1. a.resort b.hotel c. except d.rescuses
2. a.railway b.daily c. airport d. train
3. a.council b.about c. without d. throughout
4. a.employed b.performed c. finished d. closed
5. a. mention b. question c. federation d. collection
6. a.proud b. about c. around d. would
7. a. hour b. honor c. host d. honest
8. a. meeting b. seen c. cheer d. been
9. a. thirsty b. guitar c. dirty d. listen
10. a. safe b. map c. bag d. hat

Your answer:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Question II/ Choose the most suitable word or phrase .(2.5p)

1. How did she feel before the exam?” - “ Very …………..”
a. shy b. boring c. nervous d. fearsome
2. My father’s office is on the 10th ………………....of that tall building.
a. flat b. block c. stage d. floor
3. Will you ………………………….….. me to post this letter tomorrow?
a. remember b. mind c. remind d. suggest
4. Sir James Sheridan is the best ……………..….on the English stage.
a. artist b. audience c. viewer d. actor
5. I am bored ………… sleeping and watching TV all day.
a. up b. with c. of d about
6. I wish they....... here tomorrow.
a. will come b. would come c. come d. came
7. The national dress of Indian women is.............
a. kimono b. ao dai c. sari d. jeans
8. Marie Curie .......... the Nobel Prize for physics in 1903.
a. award b. awarded c. has awarded d. was awarded
9. My father .......... teaching in a small village 10 years ago.
a. start b. starts c. has started d. started
10. She told me she ...... go to Hanoi the following day.
a. will have to b. has to c. would have to d. had to
Your answer:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Question III/ Give correct form of the verbs in the brackets (2.5p)1. We enjoy ( allow) ….(stay)….. up late if there is something special on TV.
2. Tom ( lose )…………..his job eight months ago, and since then he ( be)…………… unemployed.
3. Look, Trung! You ( know) ……………the man who ( talk )………………… to our teacher?
4. This morning while I ( wait)….. for the bus, the rain (stop)…...
5. Jenny (study)….. French for a few month last year.
6. We decide (spend)….. our holiday at DaLat.
Your answer:

1. ......................... ................................
2. ........................ ...............................
3. ........................ ...............................
4. ................................. ...........................
5. ................................
6. ................................


Question IV/ Give correct form of the words in brackets(2.5p):
1. Using electricity is an ………………….…way of
 
Gửi ý kiến