Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề cương ôn tập học kỳ I

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Đặng Thị Lệ
  Người gửi: Nguyễn Thị Thái Hòa
  Ngày gửi: 08h:50' 20-05-2013
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 8 – KIỂM TRA HỌC KỲ 2
  NĂM HỌC 2012-2013

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương tính: A=1+2+3n (n nhập từ bàn phím)
  2. Viết chương tính: A=1+ (n nhập từ bàn phím)
  3. Viết chương trình liệt kê ra màn hình các số từ 0 -> 999 bằng tổng lập phương của các chử số của nó.
  4. Viết chương trình in ra các số lẽ có hai chữ số theo theo thứ tự giảm dần.
  5. Viết chương trình tính tổng các số chẳn nằm không trong khoảng 1 -> 100.
  6. Viết chương trình tính tích các số chia hết cho 2 và 5 nằm không trong khoảng 1 -> 50
  Ii. Sử dụng câu lệnh lặp While… do … để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương tính: A=1+2+3n (n nhập từ bàn phím)
  2. Viết chương tính: A=1+ (n nhập từ bàn phím)
  3. Viết chương trình nhập vào một số k kiểm tra k có phải là số nguyên tố không?
  4. Viết chương trình tính tổng A các số tự nhiên từ 1 -> n. Tìm n sao cho tổng A nhỏ nhất lớn hơn 100.
  5. Viết chương trình in ra màn hình các số chẳn nhỏ hơn hoặc bằng n (n nhập từ bàn phìm)
  6. Tính trung bình cộng n số thực: a1, a2 , a3 an . Với n, a1, a2 , a3 an nhập từ bàn phím.

  Kiểm tra - Môn: Tin học 8

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương tính: A=1+2+3n (n nhập từ bàn phím)
  2. Viết chương trình liệt kê ra màn hình các số từ 0 -> 999 bằng tổng lập phương của các chử số của nó.
  II. Sử dụng câu lệnh lặp While …do.. .để viết chương trình sau:
  3. Viết chương trình in ra màn hình các số chẳn nhỏ hơn hoặc bằng n (n nhập từ bàn phím)  Kiểm tra - Môn: Tin học 8

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương tính: A=1+ (n nhập từ bàn phím)
  2. Viết chương trình tính tổng và in ra các số lẽ có hai chữ số theo theo thứ tự giảm dần.
  II. Sử dụng câu lệnh lặp While …do.. .để viết chương trình sau:
  3. Tính trung bình cộng n số thực: a1, a2 , a3 an . Với n, a1, a2 , a3 an nhập từ bàn phím  Kiểm tra - Môn: Tin học 8

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương trình tính tổng các số chẳn nằm không trong khoảng 1 -> 100.
  2. Viết chương trình tính tích và in ra màn hình các số chia hết cho 2 và 5 nằm không trong khoảng 1 -> 50
  II. Sử dụng câu lệnh lặp While …do.. .để viết chương trình sau:
  3. Viết chương tính: A=1+2+3n (n nhập từ bàn phím)


  Kiểm tra - Môn: Tin học 8

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương trình liệt kê ra màn hình các số từ 0 -> 999 bằng tổng lập phương của các chử số của nó.
  2. Viết chương tính: A=1+2+3n (n nhập từ bàn phím)
  II. Sử dụng câu lệnh lặp While …do.. .để viết chương trình sau:
  3. Viết chương trình tính tổng A các số tự nhiên từ 1 -> n. Tìm n sao cho tổng A nhỏ nhất lớn hơn 100.

  Kiểm tra - Môn: Tin học* 8

  I. Sử dụng câu lệnh lặp For … to…do để viết các chương trình sau:
  1. Viết chương trình tính tổng và liệt kê ra màn hình các số từ 0 -> 999 bằng tổng lập phương của các chử số của nó.
  2. Viết chương trình in ra màn hình và tính tổng các số chẳn nằm không trong khoảng 1 -> 100.
  II. Sử dụng câu lệnh lặp While …do.. .để viết chương trình sau:
  3. Viết chương trình liệt kê ra màn hình các
   
  Gửi ý kiến