Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ôn thi HKI (100% tự luận)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Tâm
  Ngày gửi: 19h:43' 01-12-2013
  Dung lượng: 328.5 KB
  Số lượt tải: 653
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP THI HỌC KÌ I- MÔN HÓA 9
  A. Kiến thức cần nhớ
  1. Tính chất hóa học của oxit (X2On)
  Oxit axit
  Một số lưu ý
  Oxit bazơ
  Một số lưu ý
  
  a.Tác dụng với nước( axit
  SO2+H2O(H2SO3

  Chỉ có 5 loại:
  SO2 gốc axit tương ứng =SO3
  SO3---------(=SO4
  CO2------( =CO3
  P2O5--------(
  N2O5--------(-NO3
  a.Tác dụng với nước( bazơ tương ứng
  K2O+H2O(2KOH
  CaO+H2O( Ca(OH)2
  Chỉ có 4 loại: K2O, Na2O, CaO, BaO
  
  b.Tác dụng với dung dịch bazơ( muối trung hòa + nước(hoặc ( muối axit)
  *CO2+2NaOH(Na2CO3+H2O
  *CO2+NaOH(NaHCO3
  -Chỉ có 5 oxit axit trên.
  -Dung dịch bazơ chỉ có 4 loại: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
  b.Tác dụng với axit( muối + nước
  FeO+2HCl(FeCl2+H2O
  Oxit bazơ nào cũng được
  
  c.Tác dụng với oxit bazơ( muối
  P2O5+3CaO(Ca3(PO4)2
  -Chỉ có 5 loại oxit axit trên
  -Oxit bazơ chỉ có 4 loại K2O, Na2O, CaO, BaO
  c.Tác dụng với oxit axit
  Tương tự tính chất oxit axit
  
  2.Tính chất hóa học của axit: HnA (có chữ H ở đầu công thức)
  Axit thường gặp: axit clohiđric HCl, axit sufuric H2SO4, axit nitric HNO3, axit photphoric H3PO4

  Lưu ý
  
  1.Làm quì tím hóa đỏ
  Dùng để nhận biết axit
  
  2.Tác dụng kim loại( muối +H2
  Zn+2HCl(ZnCl2+H2
  Mg+H2SO4(MgSO4+H2
  *Nếu H2SO4 đặc, nóng
  
  -Axit HCl, H2SO4 loãng
  -Kim loại đứng trước H trong dãy HĐHH
  
  3.Tác dụng với oxit bazơ ( muối + nước
  Không phân biệt oxit nào
  
  4.Tác dụng với bazơ( muối + nước
  Không phân biệt bazơ nào
  
  5.Tác dụng với muối( axit mới + muối mới
  HCl+AgNO3(AgCl+HNO3
  H2SO4 +Na2CO3(Na2SO4+CO2+H2O
  Phản ứng trao đối (có kết tủa hoặc bay hơi)
  
  
  3.Tính chất hóa học của bazơ: M(OH)x (có nhóm OH ở cuối công thức)

  Lưu ý
  
  a.Làm quì tím hóa xanh và dd phenolphtalein hóa đỏ
  Nhận biết bazơ tan (khi- nào- cần -ba)
  
  b.Tác dụng với oxit axit( muối trung hòa+ nước (hoặc muối axit)
  -Bazơ tan
  -Oxit axit: 5 loại nói trên
  
  c. Tác dụng với axit
  Không phân biệt bazơ nào
  
  d.Tác dụng với muối(bazơ mới + muối mới
  2NaOH + CuSO4( Cu(OH)2+Na2SO4
  Phản ứng trao đối
  -Bazơ tan
  - sản phẩm có kết tủa
  
  e. Bazơ không tan bị nhiệt phân( oxit + nước
  2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O
  Bazơ không tan
  
  4.Tính chất hóa học của muối:
  1.Tác dụng với axit(muối mới + axit mới
  H2SO4+BaCl2(BaSO4+2HCl
  2HCl+ CaCO3( CaCl2+CO2+H2O
  -Phản ứng trao đổi
  -Đặc biệt: muối cacbonat CO3 thì kể cả muối không tan cũng phản ứng vì có chất khí thoát ra.
  
  2.Tác dụng với bazơ( bazơ mới +muối mới
  Phản ứng trao đổi
  
  3.Tác dụng với muối( 2 muối mới
  NaCl+AgNO3(AgCl+NaNO3
  Phản ứng trao đổi
  
  4. muối bị nhiệt phân
  Một số muối đặc biệt: muối cacbonat, giàu oxi
  
  5. Muối tác dụng với kim loại( muối mới+KL mới
  Fe+CuCl2( FeCl2+Cu
  -Kim loại đứng trước tác dụng với muối của kim loại đứng sau.
  -muối tan (dd muối)
  
   5.Tính chất hóa học của kim loại
  1.Tác dụng với axit(HCl,H2SO4l)( muối +H2
  Kim loại đứng trước H
  
  2.Tác dụng với phi kim
  Với oxi( oxit
  Với phi kim khác( muối
  
  
  3. tác dụng với dd muối( muối mới+KL
  -Kim loại đứng trước tác dụng với muối của kim loại đứng sau.
  -muối tan (dd muối)
  
  *chú ý
  -Nhôm có phản ứng với dd kiềm( giải phóng H2
  -Al, Fe không phản ứng HNO3, H2SO4 đặc, nguội
  
  6. Tính chất hóa học của phi kim
  1.Tác dụng với kim loại
  +oxit tác dụng KL( oxit
  +
   
  Gửi ý kiến