Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập Let's go 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chiến Thắng
Ngày gửi: 22h:26' 18-07-2009
Dung lượng: 35.6 KB
Số lượt tải: 2424
Số lượt thích: 0 người
Lomonosov primary school exercises for summer vacation
Name: ………………………..Class:2 ……….. let’s go2
I. Match and write:
Tae ……….
……….mer
1 - teacher

Taxi……….
……….dent
2……………..

Nur……….
……….ook
3. ……………..

Far……….
……….driver
4. ……………..

C……….
……….cher
5. ……………..

Shop……….
……….se
6. ……………..

Police……….
……….keeper
7. ……………..

stu……….
……….officer
8. ……………..

II. Look and write:
On under in front of behind next to between
1.The TV is …on… the table.
8. The book is ………. The lamp

2. The cat is ………………. The sofa.
9. The lamp is ………... the pen.

3. The clock is ……………….. the wall.
10.The lamp is ………… the book and the pen

4. The telephone is ………. the desk
11. The dog is ……. the table

5.The sofa is ………….. the cat
12. The chairs are ………. The table.

6. The pictures are …………. The wall
13 The sink is …………… the stove.

7. The bed is ……… the table.
14. The lamp is ……….. the table


III. Unscramble the sentences
1.you / in / What / your / do/ have / bag / ? ………………………………………
2.have / I / book / a/ comic / ……………………………………….
3.have / in/ you / your / a/ hat / Do / bag / ………………………………………
4.don’t / I / a /in / my/ paper clip/ have / bag/ . ……………………………………
5. in / bag/ I / have / a / my/ comb / ………………………………………….
6. wrong / Andy/ What’s/ ?/. ………………………………………….
7. book/ can’t/ my/ I/ find/ …………………………………………
8. your / it/ bedroom/ is/ in/ ?/ ………………………………………….
9. are/ What/ you/ doing/ ? ……………………………………….
10. doing/ homework/ I’m/ my/ ……………………………………………….
IV. Choose and circle:
1. …………. are you from?
a. What b. Where c. How.
2. Does he want a salad?
a. Yes, he is b. No, he doesn’t c. No, he does.
3. Let’s ………. a game.
a. playing b. plays c. play
4. ………. is she doing?
a. What’s b. What c. What is
5. Is she eating dinner? +………..
a. Yes, she does. b. Yes, she is c. No, she does not.
6. Does he want an egg?
a. No, he does b. Yes, he does c. No, he not
7. She ………… sandwiches
a. liking b. likes c. do like
8. What do you want?
a. I want a hot dog b. Yes, please c. No, thank you
9. What does she like?
a. She likes a cookie b. She like cookies c. She likes cookies
10. ………… he ………….salads?
a. Do – like b. Does- likes c. Does – like
V. Look and write:
1. Where are the books?
…………………………………..
2. Where are the pencils?
…………………………………….

3. Where is she ?
………………………………….
4. Where are the pins?
…………………………………..

VI. Look and answer:
1. What can she do? 2. What is he doing? 3. Can you fly a kite?

4. What do you want? 5. What are you doing? 6. What does Roy like?

7. What do you have in your bag? 8. Does she want a hamburger?
VI. Matching.
1. Do you want fish?
a. He likes hamburgers
1

2. Does she like salads?
b. Yes, please
2.

3. What does he like?
c. Yes, she does
3.

4. What do you like?
d. I like salads
4.

5. Do you have a coin
No_avatar

Cười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngĐƯỢC

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓