Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  kiem tra 15 phut vật lý 7 hk1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Yến
  Ngày gửi: 08h:25' 20-04-2010
  Dung lượng: 69.0 KB
  Số lượt tải: 468
  Số lượt thích: 0 người

  Đề kiểm tra 15 phút

  I/ Mục tiêu.
  -Giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức dã học.
  1.Nhận biết ánh sáng- nguồn sáng và vật sàng.
  2.Sự truyền ánh sáng .
  3.Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng.
  4.Định luật phản xạ ánh sáng .
  5.Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  II/ MA TRậN:
  Nội dung
  Mức độ nhận biết
  Tổng cộng
  
  
   Biết
  TN TL
  Hiểu
  TN TL
  Vận dụng ở mức độ thấp
  TN TL
  Vận dụng ở mức độ cao
  TN TL
  
  
  Nhận biết nguồn sáng vật sáng
  11đ
  
  
  
  

  
  Sự truyền ánh sáng
  
  11đ

  
  
  

  
  Ứng dụng định luật truyền thẳng sáng
  11đ
  11đ
   11đ
  
  

  
  Định luật phản xạ ánh sáng
  
   11đ
   11đ
  
  

  
  ảnh tạo bởi gương phẳng
  11đ

  

  
  11đ
   11đ

  

  
   III/Đáp án:
  Đề 1:
  1. D ; 2.C ; 3. B ; 4.A ;5.B
  II/Tự luận :
  Vẽ đúng hình ứng với mỗi trường hợp 1đ.
  (5*1=)
  * Đề 2 :1A ,2B ,3C ,4D, 5D,
  Vẽ đúng hình ứng với mỗi trường hợp 1đ.
  (5*1=)


  THCS NGUYÊNBỈNH KHIÊM. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
  Họ và tên: Môn :Vật Lý 7 Đề : 2
  Lớp : 7/
  I/nghiệm :
  1/Vì sao ta nhìn thấy một vật?
  A.Vì ta mở mắt hướng về phía vật .
  B. Vì mắt ta phát ra ánh sáng chiếu lên vật.
  C.Vì vật được chiếu sáng.
  D. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  2/Chọn phát biểu em cho là đúng nhất.
  A.Ánh sáng truyền theo đường thẳng.
  B. Đường biểu diễn của tia sáng là đường thẳng.
  C.Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
  D.Trong thực tế không có tia sáng mà chỉ có chùm sáng.
  3/Đứng trên trái đất ,trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?
  A.Ban đêm,khi ta đứng không nhận được ánh sáng từ mặt trời.
  B.Ban đêm ,khi mặt trăng không nhận được ánh sáng mặt trời vì bị trái đất che khuất.
  C.Khi mặt trời che khuất mặt trăng ,không cho ánh sáng từ mặt trăng tới trái đất.
  D.Ban ngày khi trái đất che khuất mặt trăng.
  4/Chiếu một tia sáng tới gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o.Tìm giá trị góc tới.
  A.20o
  B.40o
  C.60o
  D.80o
  Câu 5/Ảnh tạo bởi gương phẳng có đặc điểm
  A/Lớn hơn vật B/Bằng vật
  C/Nhỏ hơn vật D/Gấp đôi vật
  II/Tự luận:
  Cho một vật sáng AB đặt trước gương phẳng.
  Hãy vẽ ảnh A/B/ của vật AB tạo bởi gương phẳng (dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng). B

  A

  Đề kiểm tra 15 phút
  Môn vật lí 7 ( ĐỀ 1)
  Cáu 1:(0,5â)Khi naìo màõt ta nhçn tháúy 1 váût?
  a)Khi coï aïnh saïng truyãön tæì váût âoï âãún màõt ta
  b)Khi màõt ta phaït ra nhæîng tia saïng âãún váût.
  c)Khi màõt ta hæåïng vaìo váût
  d)Khi giæîa váût vaì màõt khäng coï khoaíng täúi.
  Cáu 2:(0,5â)Trong mäi træåìng trong suäút vaì âäöng tênh,aïnh saïng truyãön âi theo âæåìng naìo?
  a)Theo nhiãöu âæåìng khaïc nhau.
  b)Theo âæåìng thàóng.
  c)Theo âæåìng gáúp khuïc.
  d)Theo âæåìng cong.
  Cáu 3:(0,5â)Tia phaín xaû trãn gæång phàóng nàòm trong cuìng màût phàóng våïi:
  a)Tia tåïi vaì âæåìng vuäng goïc våïi tia tåïi.
  b)Tia tåïi vaì âæåìng phaïp tuyãún våïi gæång.
  c)Tia tåïi vaì âæåìng phaïp tuyãún cuía gæång åí âiãøm tåïi.
  d)Âæåìng phaïp tuyãún våïi gæång vaì âæåìng vuäng goïc våïi tia tåïi.

  Cáu 4:(0,5â)Mäúi quan hãû giæîa goïc tåïi vaì goïc phaín xaû khi tia saïng gàûp gæång phàóng nhæ thãú naìo?
  a)Goïc tåïi gáúp âäi goïc phaín xaû.
  b)
   
  Gửi ý kiến