Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chuyen de 7: Axit - Bazo - Muoi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:46' 16-10-2008
Dung lượng: 207.0 KB
Số lượt tải: 854
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 7:
Axit - Bazơ - muối
----- o0o -----

A. Kiến thức cơ bản
I. Các định nghĩa axit - bazơ: (Theo Bronsted)
1. Axit:
- ĐN: Là chất có khả năng cho proton.
- Các chất là axit:
+ Tất cả các phân tử axit thông thường: HCl, H2SO4, H2S, HNO3, ...
CM:

HCl + H2O Cl- + H3O+
+ Ion dương: NH4+, một số ion kim loại có hiđroxit không tan (Al3+, Fe3+, Zn2+, Cr3+, Be2+, Sn2+, ...) có trong muối tan.
VD1: Hoà tan FeCl3 vào nước được dd làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
FeCl3 Fe3+ + 3Cl-

[Fe(H2O)6]3+ + H2O [Fe(OH)(H2O)5]2+ + H3O+
(khi tan vào nước các ion kim loại bị hiđrat hoá (ngậm nước)).
VD2: Hoà tan NH4NO3 vào nước được dd làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
NH4NO3 NH4+ + NO3-

NH4+ + H2O NH3 + H3O+
+ Ion âm: gốc axit mạnh con chứa H+ linh động (HSO4-, ...).
VD: dd NaHSO4 hoà tan vào nước làm quỳ tím hoá đỏ, vì:
NaHSO4 Na+ + HSO4-

HSO4- + H2O SO42- + H3O+
2. Bazơ:
- ĐN: Là chất có khả năng nhận proton.
- Các chất là bazơ:
+ Tất cả các phân tử bazơ thông thường: NaOH, Ca(OH)2, KOH,C6H5NH2
CM:

NaOH + H2O NaH2O+ + OH-
+ Ion âm: gốc axit yếu không có hiđro (CO32-, S2-, CH3COO-, ALO2-,ZnO22-, CN-, F-, ...) và C6H5O.
VD1: Hoà tan Na2S vào nước được dd là quỳ tím hoá xanh, vì:
Na2S 2Na+ + S2-


S2- + H2O HS- + OH-
VD2: Hoà tan Na2CO3 vào nước được dd là quỳ tím hoá xanh, vì:
Na2CO3 2Na+ + CO32-

CO32- + H2O HCO3- + OH-
+ Một số phân tử chất khác: Amin (R-NH2), NH3, ...
VD: Cho quỳ tím vào dd NH3 thì quỳ tím hoá xanh vì:

NH3 + H2O  NH4+ + OH-
Lưu ý:
+ Các pư axit - bazơ có nước tham gia phản ứng, chỉ được viết mũi tên thuận nghịch ().
+ So sánh khái niệm axit - bazơ theo Areniut và Bronsted:
Quan điểm
Axit
Bazơ
Pham vi áp dụng

Theo Areniut
Chất trong dung dịch nước phân ly cho ion H+
Chất trong dung dịch nước phân ly cho ion OH-
Với dung môi là nước

Theo Bronsted
Chất có khả năng cho proton (H+)
Chất có khả năng nhận proton (H+)
Bao gồm cả dung môi là nước và dung môi khác hoặc không có dung môi


3. Chất lưỡng tính:
- ĐN: Là chất vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận proton.
- Các chất lưỡng tính:
+ Các hiđroxit lưỡng tính:
Tên hiđroxit
Dạng bazơ
Dạng axit
Tên axit

Berili hiđroxit
Be(OH)2
H2BeO2
Axit Berilic

Kẽm hiđroxit
Zn(OH)2
H2ZnO2
No_avatar
bạn lương có mái tóc dài của tớ xinh lắm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓