Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bai tap Let's go 1A- Unit 3- hay

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trần
  Ngày gửi: 15h:31' 08-10-2010
  Dung lượng: 3.8 KB
  Số lượt tải: 2175
  Số lượt thích: 0 người
  English test.
  Let’s go 1A. Name:………………………

  I- Choose the best answers:
  1- How ………… you?
  A. are B. am C. is
  2- What ……… this?
  A. are B. am C. is
  3- What ……….. these?
  A. is B. are C. am
  4- What …………. is this?
  A. color B. coulor C. colors
  5- ………… your name?
  A. What B. What’s C. How
  6- How ………… books? – three books
  A. old B. many C. are
  6- Fine, …………. you.
  A. thanks B. thank C. thank you
  7- ………….. is my friend, John
  A. She B. This C. What
  8- Nice ………….. you.
  A. met B. meet C. to meet
  9- What are these?- ………………….
  A. They’re crayon B. They’re crayons C. It’s a crayon
  10. How many cassettes?-one……….
  A. cassettes B. a cassette C. two cassette
  II- Count:
  one + two =……….
  nine – nine =……..
  six + four = ………
  two x four = ………
  nine : three = ………
  III- Match:
  A B
  1- What are these? A. one cat
  2- What is this? B. My name’s Linh.
  3- What color is this? C. They are pens.
  4- What’s your name? D. It’s a ruler.
  5- How are you? E. It’s blue.
  6- How many cats? F. I’m fine, thanks you.
  7. Is this a crayon? G. Yes, they are
  8. Are these pencil cases? H. No, it isn’t. It’s a pencil case

  1: …..; 2 ….; 3…… ; 4 …….; 5 ……. ; 6 …….7……..8………
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓