Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bai tap Let's go 1A- Unit 3- hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần
Ngày gửi: 15h:31' 08-10-2010
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 1898
Số lượt thích: 0 người
English test.
Let’s go 1A. Name:………………………

I- Choose the best answers:
1- How ………… you?
A. are B. am C. is
2- What ……… this?
A. are B. am C. is
3- What ……….. these?
A. is B. are C. am
4- What …………. is this?
A. color B. coulor C. colors
5- ………… your name?
A. What B. What’s C. How
6- How ………… books? – three books
A. old B. many C. are
6- Fine, …………. you.
A. thanks B. thank C. thank you
7- ………….. is my friend, John
A. She B. This C. What
8- Nice ………….. you.
A. met B. meet C. to meet
9- What are these?- ………………….
A. They’re crayon B. They’re crayons C. It’s a crayon
10. How many cassettes?-one……….
A. cassettes B. a cassette C. two cassette
II- Count:
one + two =……….
nine – nine =……..
six + four = ………
two x four = ………
nine : three = ………
III- Match:
A B
1- What are these? A. one cat
2- What is this? B. My name’s Linh.
3- What color is this? C. They are pens.
4- What’s your name? D. It’s a ruler.
5- How are you? E. It’s blue.
6- How many cats? F. I’m fine, thanks you.
7. Is this a crayon? G. Yes, they are
8. Are these pencil cases? H. No, it isn’t. It’s a pencil case

1: …..; 2 ….; 3…… ; 4 …….; 5 ……. ; 6 …….7……..8………
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓