Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BÀI TẬP CHƯƠNG 4 CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH OXI HÓA KHỬ LỚP 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ái Ly
  Ngày gửi: 12h:12' 09-12-2010
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 1251
  Số lượt thích: 1 người (Mai Xuân Quỳnh)
  BÀI TẬP CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH OXI HÓA KHỬ LỚP 10
  Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron :
  Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
  C + HNO3 ( CO2 + NO + H2O
  Co + HNO3 ( Co(NO3)2 + N2 +
  KMnO4 + HCl ( Cl2 + MnCl2 + KCl H2O + H2O
  HNO3 + H2S ( NO + S + H2O
  H2SO4 + HI ( I2 + H2S + H2O
  Cl2 +KOH ( KCl + KClO3 + H2O
  K2Cr2O7 + HCl ( KCl + KClO3 + H2O
  C6H5NO2 + Fe + H2O ( C6H5NH2 + Fe3O4
  KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 MnSO4 + K2SO4 + H2O
  KNO3 + Al + KOH + H2O ( NH3 + KAlO2
  KBr + PbO2 + HNO3 ( Pb(NO3)2 + Br2 + KNO3 + H2O
  FeS + Cu2S + H+ + NO3- ( Fe3+ + Cu2+ + SO42- + NO + H2O
  C12H22O 11+ H2SO4đ ( CO2 + SO2 + H2O
  KClO3 + NH3 ( KNO3 + Cl2 + H2O
  Ca3(PO4)2 + SiO2 + C ( P4 + CaSiO3 + CO
  Bài 2. cân bằng , viết dưới dạng ion thu gọn các phương trình hóa học sau :
  Mg + HNO3 ( NH4NO3 + Mg(NO3)2 + H2O
  FeS + HNO3 ( NO + H2SO4 + Fe(NO3)3 + H2O
  Bài 3. cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp cân bằng electron :
  P + H2SO4 ( H3PO4 + SO2 + H2O
  P + HNO3 + H2O ( H3PO4 + NO
  P + HNO3 ( P2O5 + KNO2
  KMnO4 + PH3 + H2SO4 ( K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + H2O
  MxOy + H2O ( MOH + O2 ( M là kim loại kiềm )
  As2S3 + HNO3 + H2O ( H3AsO4 + H2SO4 + NO
  FeS + HNO3 + H2O ( Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NH4NO3
  CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ( CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
  As2S3 + KClO3 ( H3AsO4 + H2SO4 + KCl
  K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl ( CrCl3 +Cl2 + FeCl3 + KCl + H2O
  Bài 4. bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
  Crl3 + KOH + Cl2 ( K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
  b)MnBr2 + Pb3O4 + HNO3 ( HMnO4 + Br2 +…….+……….
  c)FexOy + HNO3 ( …. + NaOb + …….
  Cu2S + HNO3 ( …..+ CuSO4 +……+…….
  H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 ( S + …..+ ……+……..
  Bài 5. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:
  Cl2 + I- + H2O ( IO3- + …….
  Cl2 + I- + OH- ( IO4- +……
  NaClO + KI + H2O ( ……..+……..
  NaNO2 + KI + H2SO4 ( NO + ……..
  Cu2FeSx + O2 ( Cu2O + Fe3O4 + SO2 .


   
  Gửi ý kiến