Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  DE THI HSG 08-09

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Gia Bảo
  Ngày gửi: 05h:39' 22-02-2009
  Dung lượng: 114.0 KB
  Số lượt tải: 466
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008 – 2009
  TRƯỜNG THCS HOÀI HƯƠNG MÔN : Anh 6 - Thời gian : 90 phút
  Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .
  Lớp : . . . . . . . .. . . . . . . .

  Chữ kí giám thị
  Mã phách
  
  
  Điểm bằng số


  Điểm bằng chữ
  Chữ kí giám khảo
  Mã phách
  
  I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào ô trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)
  Nam______English on Monday and Friday.
  A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
  2. We go to school at ______ in the morning.
  a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
  Do children have math on Monday ? -……………….
  Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have
  4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
  A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
  5. Is her school ______the park ?
  A. in front of B. next C. in front to D. near to
  6. Is this her______? A. erasers B. books C. an eraser D. eraser
  7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
  A. hot B. cold C. windy D. foggy
  8. ______straight across the road.
  A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run
  9. I hope the ______ can repair our car quickly.
  A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist
  10. The Bakers ______ dinner at the moment.
  A. is having B. are having C. eating D. is eating
  11. ______ fruit does your father produce?
  A. How much B. How many C. How long D. How often
  12 When it becomes hot , people often feel ______
  A. hungry B. thirsty C. happy D. worried
  13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke .
  A. can B. are not C. must not D. must
  14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ?
  A.Have B .Is C. Are D. Do
  15 . There is an English examination ______ Friday , 11th December .
  A. at B. in C. to D. on
  16. What time _____ back ?
  A. is she coming B. comes she C. she does come D. does she comes
  17. The students have got ______ news about their exams .
  A. many B. some C. any D. a
  18 . The boy looks a little thin , ______ he is strong.
  A. and B. for C. or D. but
  19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking .
  A. me B. my C. mine D. I
  20. There _______ any milk in the glass.
  A. isn’t B. aren’t C. is D. are
  YOUR ANSWERS

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  
  
  II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)
  Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. get( gets
  My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City.
  Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.
  What time your son(5) ( get up) every morning ?
  Your parents(6) ( go ) to work every
  No_avatar
  tai sao khong the tra loi de thi anh nay
   
  Gửi ý kiến