Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KSCL Anh 7(2011-2012)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Kiều Dung
  Ngày gửi: 19h:23' 17-09-2011
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 1403
  Số lượt thích: 0 người
  Nguyen Trai secondary school
  Full name :………………………………..
  Class : 7…..
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
  MÔN : TIẾNG ANH LỚP 7
  NĂM HỌC 2011-2012

  I/ Odd one out ( 1.5 pts )
  1. a. read
  b. teacher
  c. weather
  d. meat
  
  2. a. fly
  b. family
  c. country
  d. forty
  
  3. a. chest
  b. lunch
  c. bench
  d. school
  
  4. a. load
  b. road
  c. unload
  d. board
  
  5. a. twice
  b. swim
  c. skip
  d. picnic
  
  6. a. noodles
  b. shoulders
  c. packets
  d. tomatoes
  
  II/ Choose the best answer ( 1.5pts )
  1.He often plays chess in ………………………. free time.
  a. your
  b. her
  c. his
  d. my
  
  2. I’d like some orange juice . I am…………………………..
  a. hungry
  b. thirsty
  c. thin
  d. short
  
  3. …………………… are you going to stay there ? – For a week.
  a. Who
  b. When
  c. How long
  d. How
  
  4. Hanoi is ………………… than Haiphong.
  a. big
  b. bigger
  c. biggest
  d. the biggest
  
  5. The summer is the………………… season in a year.
  a. hot
  b. hotter
  c. hottest
  d. the hottest
  
  6. There are …………… apples on the table.
  a. some
  b. any
  c. an
  d. a
  
  III/ Supply the correct form of the verbs ( 1.5pts )
  1. What ….. Ba ( do )………..now ? – He ( help )………………….. his mother cook dinner.
  2. What ……. you ( do ) ……… next summer vacation ? – We ( visit ) ………………………Hue.
  3. What…………he often ( do )………..in his free time ? – He often( play ) ……………….. sport.
  IV/ Make questions for the following sentences ( 1.5 pts )
  1. The weather is often warm in the spring. →………………………………………………………...
  2. We are going to go to Huong pagoda by bus. →……………………………………………………
  3. They speak English. →……………………………………………………………………………...
  V/ Complete the questions ( 1 pt )
  …………………… are you going to stay there?- For 3 days.
  …………………… are you going to stay with?- My uncle.
  …………………… students are there in your class?- 30 students.
  …………………… rice do you want?- 2 kilos of rice.
  VI/ Complete the passage by using “ many, farmer, some, milk, animals ”, then answer the
  questions ( 3pts )
  Mr Hai is a (1) ………… He has some paddy fields and he produces (2) ………… rice. Near his house, he has a small field and he grows vegetables and fruits. They produce (3) …………. fruits. He has a few cows. They produce a little (4) ……………. He has some chickens. The chickens produce a lot of eggs.
  How does Mr Hai do?- …………………………………………………………………………..
  How many paddy fields does he have?-…………………………………………………………
  How much milk do his cows produce?- …………………………………………………………
  Do his chickens produce a few eggs?- ……………………………………………………….....
  VII/ Rewrite these sentences ( Dành cho lớp 7A1 & 7A2 )
  1. These students are intelligent. → They ……………………………………………………………...
  2. How much is a can of soda ? → What is ………………………………………………………….?
  3. No one in our class is taller than Nam . → Nam ……………………………………………………
  4. Why don’t we go to the movie tonight ? → What about …………………………………………..?

  Nguyen Trai secondary school
  Full name :………………………………..
  Class : 7…..
  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM ( ĐÁP ÁN )
  MÔN : TIẾNG ANH LỚP 7
  NĂM HỌC 2011-2012
  I/ Odd one out ( 1.5 pts )
  1. a. read
  b. teacher
  c. weather
  d. meat
  
  2. a. fly
  b. family
  c. country
  d. forty
  
  3. a. chest
  b. lunch
  c. bench
  d. school
  
  4. a. load
  b. road
  c. unload
  d. board
  
  5. a. twice
  b. swim
  c. skip
  d. picnic
  
  6. a. noodles
  b. shoulders
  c. packets
  d. tomatoes
  
  II/ Choose the best answer ( 1.5pts )
  1.He often plays chess in ………………………. free time.
  a. your
  b. her
  c. his
  d. my
  
  2. I’d like some orange juice . I am…………………………..
  a. hungry
  b. thirsty
  c. thin
  d. short
  
  3.
  No_avatar

  hayNháy mắtKhông biết ngượngMỉm cười

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng