Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Trọng Tấn
  Người gửi: Tống Lỗ Tấn
  Ngày gửi: 09h:10' 06-06-2012
  Dung lượng: 131.5 KB
  Số lượt tải: 1243
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 04 trang)
  KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012
  Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao
  Thời gian làm bài: 60 phút.


  Mã đề thi 495

  Họ, tên thí sinh: .......................................................................

  Số báo danh: ............................................................................


  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
  Question 1: A. destroy
  B. threaten
  C. collect
  D. begin
  
  Question 2: A. educate
  B. animal
  C. computer
  D. natural
  
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
  Question 3: A. water
  B. determine
  C. penalty
  D. question
  
  Question 4: A. steps
  Question 5: A. compete
  B. tourists
  B. medal
  C. symbols
  C. intend
  D. banks
  D. defend
  
  
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 6: Mrs Smith, September.
  has a lot of teaching experience, is going to join our school in
  A. whose B. that C. who D. whom
  Question 7: The harder you try, you get.
  A. the best B. good C. the better D. better
  Question 8: My children interested in kangaroos lately.
  A. become B. have become C. will become D. were becoming
  Question 9: We have enough food at home so we do any shopping today.
  A. needn`t B. need C. oughtn’t D. ought
  Question 10: Jack: “I’m going to take a five-day trip to Rome.” Jill: “ ”
  A. Yes, let’s. B. The same to you. C. No, of course not. D. Have a good time.
  Question 11: I`ll stay behind after the party and help you .
  A. turn on B. give in C. give up D. wash up
  Question 12: Bill: “Let’s stop for a drink.” Bruce: “ ”
  A. Nice to meet you. B. Sorry, we’ve got little time.
  C. Long time no see. D. You’re welcome.
  Question 13: If she her husband, he couldn’t have finished his project.
  A. doesn’t help B. hasn’t helped C. won`t help D. hadn’t helped
  Question 14: The panda’s habitat is the bamboo forest.
  A. nature B. naturalize C. naturally D. natural
  Question 15: Students should pay to what their teachers say.
  A. attention B. care C. respect D. notice
  Question 16: Michael water sports when he was younger.
  A. is used to playing B. used to playing C. is used to play D. used to play
  Question 17: She played confidently but her timing was not good.
  A. a piano B. the piano C. an piano D. piano
  Question 18: The government the earthquake victims with food, clothes and medicine.
  A. carried B. gave C. provided D. offered
  Question 19: The national football team every effort to win the match yesterday.
  A. made B. held C. did D. set
  Question 20: For this job you will need a good of both Italian and Spanish.
  A. knowing B. knowledgeable C. know D. knowledge Question 21: Since the computer it has made considerable changes to our daily life. A. invented B. was invented C. is invented D. has invented
  Question 22: I`ve never seen such an interesting before.
  A. performed B. performing C. performative D. performance
  Question 23: Could you please my laptop while I am out?
  A. look up B. look after C. take off D. take after
  Question 24: The vegetables in this supermarket are always fresh.
  A. which sold B. which sells C. sold D. sells
  Question 25: This novel is supposedly based a true story.
  A. of B. up C.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng