Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra 1 tiết Este Lipit

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Bảo Toàn
  Ngày gửi: 10h:36' 09-06-2012
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 2536
  Số lượt thích: 1 người (nguyễn khôi nguyên)
  Trường THPT ……………….
  Họ và tên…………………….
  Điểm
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN: HÓA HỌC 12
  CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT
  
  
  ĐỀ BÀI
  Câu 1: Khi thủy phân vinylaxetat trong môi trường axit thu được những chất gì?
  A. axit axetic và rượu vinilic B. Axit axetic và rượu etylic
  C. axit axetic và andehit axetic D. Axit axetic và axeton
  Câu 2: Cho các chất có CTCT sau đây: (1) CH3CH2COOC2H5, (2) CH3OOCCH3, (3) HCOOC2H5, (4) CH3CH2COOH, (5) C2H5OOCCH(CH3)COOCH3, (6) HOOCCH2CH3, (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là:
  A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) B. (1), (2), (3), (5), (7)
  C. (1), (2), (4), (6), (7) D. (1), (2), (3), (6), (7)
  Câu 3. Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
  A. 1 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol.
  C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.
  Câu 4. Hoá hơi 2,2 gam este E no, đơn chức ở 136,50C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi. CTPT của E là:
  A. C4H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C3H6O2
  Câu 5. Khi cho bay hơi 10,56 gam chất hữu cơ A thì thể tích của A bằng với thể tích của 3,84 gam oxi trong cùng điều kiện. Khi đun nóng A với dung dịch NaOH thì thu được một muối và một ancol. Biết A không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT của A là:
  A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. C6H5COOC2H5 D. CH3COOC2H5
  Câu 6. Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được
  A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic.
  Câu 7. Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì đây là loại chất béo
  A. chứa chủ yếu các gốc axit béo no.
  B. chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no.
  C. chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm.
  D. dễ nóng chảy, nhẹ hơn nước và không tan trong nước
  Câu 8: Cho các phát biểu sau:
  Chất béo thuộc hợp chất este
  Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước
  Các este không tan trong nước và nổi trên mặt nước do chúng không tạo được liên kết hidro với nước và nhẹ hơn nước
  Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hidro vào (có xúc tác Ni) thì chúng chuyển thành chất béo rắn
  Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit không no trong phân tử
  Những phát biểu đúng là:
  A. a, d, e B. A, b, d C. a, c, d, e D. a,,b, c, d, e
  Câu 9: Khi thủy phân (xúc tác axit) 1 este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este có thể có CTCT nào sau đây:
  A B. 
  C. D. 
  Câu 10: Đun nóng một lượng chất béo cần vừa đủ 40 kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là
  A. 13,8 . B. 6,975. C. 4,6. D. 8,17.
  Câu 11: Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau: A, B là:
  C2H5COOCH3 A + B
  A.C2H5OH, CH3COOH B.C3H7OH, CH3OH C.C3H7OH, HCOOH D.C2H5OH, CH3COOH
  Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại tries được tạo ra tối đa là:
  A.6 B.5 C.4 D.3
  Câu 13:Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ :
  A. CH2= CH-COOCH3 B.CH2= CH-COOH
  C. CH2= C-COOCH3 D.Tất cả đều sai
  |
  CH3
  Câu 14:Cho sơ đồ: C4H8O2 → X→ Y→Z→C2H6. Công thức cấu tạo của X là …
  A.
  No_avatar

  thanks

   
  Gửi ý kiến