Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

50 ĐỀ & KEYS - HSG E 9 (1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 16h:43' 20-07-2012
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 4563
Số lượt thích: 0 người


TẦM
50 thi sinh
Anh Văn 9
 LỤC
Louis Armstrong 21
23
23
A. two B. four C. five 32
Part 2:. Listen and write down the times in words. You will hear the recording three times. (9 points) 32
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 95
Năm học 2009-2010 95
MÔN: TIẾNG ANH 95
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 101
Năm học 2009-2010 101
MÔN: TIẾNG ANH 101
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 107
Năm học 2009-2010 107
MÔN: TIẾNG ANH 107
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN 109
Năm học 2009-2010 109
MÔN: TIẾNG ANH 109
1. I`ll ............................................................................................................................................... 138
II. READING 138
ôn tiếng anh 142
ôn tiếng anh 144
Question4: a) Change these sentences into passive voice 145
ôn tiếng anh 146
Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS 147
Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS 149
Giáo Dục Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 THCS 150
ăm học 2004-2005 151
Question 8: Rewrite the following sentences, beginning each sentences with the cues 155
Question 8: Rewrite the following sentences, beginning each sentences with the cues 157
Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets 158
than B. with C. at D. for 158
Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets 160
ôn tiếng anh 162
ôn tiếng anh 164
ôn tiếng anh 166
ôn tiếng anh 168
Question 6: 172
a) Change these sentences into passive voice 172
Giáo dục & Đào tạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – THPT chuyên lam sơn 173
hoá Năm học 2005-2006 173
Question4: a) Change these sentences into passive voice 175
Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets. 181
Question II: Supply the corect form of the verbs in the brackets. 182
Tr­êng thcs Nga Thuy 202
ề thi chọn đội tuyển- Đề 1 202
sinh giỏi môn tiếng anh lop 9- vong 2 202
ăm học 2008-2009- 120 phut 202
7.If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him. 202
VI Use the following sets of words or phrases to write complete sentences . 204
VI 1. We haven`t seen you for such a long time . 205
I. Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the rest. Circile the letter you choose (5 p) 36
III. Choose the answer A,B,C or D to complete each sentence. Circle the letter you choose (10p) 36
12. The hotel room…over a very beautiful park 36
13. On Sundays in England, most shops were closed and…the theaters and cinemas 36
14. We didn’t…to the station in time to catch the train 36
15. Either John or his brothers…the money 36
16. I remember…the letter sometime ago but I can’t remember exactly when 36
17. Jane lost her case because it didn’t have…with hername on 36
18. Do you know what time the train…for Leeds? 36
19. The policeman warned us…there 36
20. The trip was very interesting. Jack wishes he…enough time to join 36
IV. Fill in the blank with the correct form of the words in capital letters (10 p) 36
V. Give the correct tense or form of the verbs in brackets to complete the following sentences (10p) 37
VI. Fill in each blank with one suitable preposition (10p) 37
VII. Fill in each numbered blank with one suitable word.(10p) 37
VIII. Read the passage carefully and choose the best answer A,B,C or D by circling the letter you choose (10 p) 37
X.Rewrite the sentences, beginning with the given words (10p) 38
Unless… 38
In case… 38
89.They are building a new museum in the city centre 38
X.Rewrite the sentences, beginning with the given
No_avatar

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 1

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702904

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 2

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702905

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 3

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702906

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 4

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702908

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 5

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702913

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 6

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702915

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 7

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702920

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 8

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702924

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 9

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702928

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 10

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702932

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 11

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702937

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 12

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702945

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 13

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702947

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 14

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702956

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 15

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702957

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 16

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702959

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh số 17

http://dethi.violet.vn/entry/showglobal/entry_id/7702963

No_avatar

aigoooooooooooooooo

No_avatar

cop i dau the 

 
Gửi ý kiến