Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Entrance Exam(Key)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Hoàng Quân
  Ngày gửi: 21h:54' 05-04-2009
  Dung lượng: 113.5 KB
  Số lượt tải: 258
  Số lượt thích: 0 người
  TEST FOR UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION ( Date: …./4/2009)
  Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau
  Câu 1: It`s no use ............ make him change his mind.
  A. trying to B. to try to C. trying and D. to trying to
  Câu 2: ............ people from other cities are coming here to find work.
  A. Large numbers B. A large number of C. Large amount D. A large amount of
  Câu 3: .......... I love you, I can`t let you do whatever you like.
  A. Whatever B. Much as C. Whether D. Despite
  Câu 4: Remember to let us know as soon as possible so that we can start .......... arrangements.
  A. doing B. having C. making D. fixing
  Câu 5: Why did he object so strongly ................your proposal?
  A. to B. for C. with D. on
  Câu 6: My mother said it ................. she meant it
  A. as B. as if C. like D. like as if
  Câu 7: Rarely ..............to work on his own.
  A. he is seen B. does he seen C. is he seen D. does he
  Câu 8: ............ it not been for the torrential rain, we would have gone out.
  A. But B. If C. Had D. Should
  Câu 9: He asks such a silly question that I can`t ............
  A. help laughing B. help to laugh C. stop laughing D. stop to laugh
  Câu 10: Don`t be late for the interview, ................people will think you are a disorganized person.
  A. unless B. otherwise C. if not D. or so
  Câu 11: His car is getting unreliable. He thinks He`ll trade it ........ for a new one
  A. in B. away C. off D. up
  Câu 12: It`s high time ............. your homework, Tony.
  A. you should do B. you did C. you do D. you will do
  Câu 13: Not until ............ home ........... that he had taken someone else`s bike.
  A. he got/ he realized B. he got/ did he realize C. did he get/ he realized D. he got/ he did realize
  Câu 14: Everyone .................. when there was a sudden explosion.
  A. were horrified B. was horrifying C. were horrifying D. was horrified
  Câu 15: I think my computer is not ................... running this software.
  A. capable of B. able to C. capable for D. compatible of
  Câu 16: We are all too dependent ............... our cars and should be encouraged to leave them at home.
  A. on B. of C. to D. in
  Câu 17: ..................will Mr. Forbes be able to regain control of the company.
  A. With hard work B. In spite of his hard work C. Only if he works hardly D. Only with hard work
  Câu 18: He was ........... speaker!
  A. how good a B. so good a C. so a good D. what a good
  Câu 19: I`d rather you ............ your own business.
  A. mind B. minding C. did mind D. minded
  Câu 20: They ............... for more than 2 hours but they didn`t stop to rest.
  A. were playing B. have played C. had been playing D. have been playing
  Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D)
  Reading to oneself is a modern activity which was almost unknown to the scholar of the classical and medieval worlds while during the fifteenth century the term `reading` undoubtedly meant reading aloud. Only during the nineteenth century did silent reading become commonplace.
  One should be wary, however, of assuming that silent reading came about simply because reading, aloud is a distraction to others. Examination of factors related to the historical development of silent reading reveals that it became the usual mode of reading for most adult reading tasks mainly because the tasks themselves changed in character.
  The last century saw a steady gradual increase in literacy, and thus in the number of readers. As readers increased, so the number of
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng