Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kiem tra trac nghiem Excel

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Chí Hiển
  Ngày gửi: 23h:17' 07-04-2009
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 852
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
  TỔ: TOÁN TIN
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN: MS EXCEL
  
  
  
  Họ tên: Lớp Điểm
  Câu 1: Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là:
  A. Đúng B. Sai C. 2007 D. 0
  Câu 2: Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:
  A. = Sum(A4; A6) B. = Average(A4 + A5 + A6)
  C: = Sum(A4: A6) D. = Max(A4+A5+A6)
  Câu 3: Để tính trung bình cộng các giá trị của: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:
  A. = Average(A4 : A6) B. Sum(A4 + A5 + A6)/3
  C. = (A4 + A5 + A6)/3 D. Các đáp án trên đều đúng.
  Câu 4. Trong Excel, hàm ABS(số) dùng để:
  A. Tính căn bậc 2 của một số. B. Lấy phần dư của một số.
  C. Lấy giá trị tuyệt đối của một số D. Lấy phần nguyên của một số.
  Câu 5. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -2) là:
  A. 100 B. 123.17 C. 123.16 D. Tất cả đều sai.
  Câu 6. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -3) là:
  A. 100 B. 123.169 C. 123.16 D. 0
  Câu 7. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; 2) là:
  A. 123 B. 123.17 D. 123.16 D. 100
  Câu 8. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Mod(11; 4) là:
  A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
  Câu 9. Trong Excel, kết quả trả về của hàm = MID(“NGUYEN NAM” ; 3 ; 2) là:
  A. UY B. AM C. YE D.GUY
  Câu 10. Muốn chèn thêm một cột trong Excel, bấm chuột phải vào tên cột cần chèn và bấm:
  A: Insert B. Insert Row C. Insert Column D. Insert Cel
  Câu 11. Trong Excel, muốn lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống ta dùng hàm:
  A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()
  Câu 12. Trong Excel, muốn lấy ngày hiện tại (ngày tháng năm) của hệ thống ta dùng hàm:
  A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()
  Câu 13. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Not(9+1=10) là:
  A.True B. False C. Hàm sai cú pháp D. 10
  Câu 14. Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:
  A. Thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.
  B. Không thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.
  C. Có thể thay đổi hoặc không thay đổi tọa độ khi sao chép công thức.
  D. Các đáp án trên đầu sai.
  Câu 15. Trong Excel, các Sheet trong cùng một WorkBook (tập tin Excel):
  A. Trùng tên với nhau B. Có tên không quá 25 ký tự
  C. Có thể liên quan dữ liệu với nhau D. Các đáp án trên đều đúng.
  Câu 16. Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, ta bôi đen vùng dữ liệu cần sắp xếp và chọn:
  A. Format Sort B. Edit Sort C. Insert Sort D. Data Sort
  Câu 17. Kết quả của hàm = Count(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:
  A. 3 B. 2 C. 1 D. 9
  Câu 18. Kết quả của hàm = CountA(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:
  A. 3 B. 2 C. 1 D. 9
  Câu 19. Kết quả của hàm = SUM(“a” ; 4 ; 5) trong Excel là:
  A. 3 B. 2 C. 9 D. tất cả đều sai
  Câu 20. Số Sheet (bảng tính) tối đa tỏng 1 tập tin Excel (
  No_avatar
  pót bai len ma k co ket qua
   
  Gửi ý kiến