Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi anh van lop 2 hk 1 let's go starter

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Tuyển
Ngày gửi: 18h:17' 28-12-2012
Dung lượng: 218.5 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người

Trường Tiểu học Lê thị Hồng Gấm
Họ và tên:.......................................
Lớp:................................................
Năm học: 2012-2013

Kiểm tra: cuối kỳ I
Môn : Tiếng Anh
Khối :2
Ngày kiểm tra :

 Điểm :Chữ ký giám khảo

Part I : Listening : ( 5 points )
Exercise 1 : Lắng nghe và khoanh vào đáp án đúng. ( 2.5 points)
1.What ,s your name ?
A. I’m Sam
B. I’m Ginger
2. How old are you ?
A. I’m 6
B. I’m 7
3.What is it? It’s....
A. a book
B. a ball
4. What color is it? It’s....
A. blue
B. black
5. What shape is it? It’s….
A. a square
B. a circle
Exercise 2 :.)Lắng nghe và đánh số thứ tự(1 5) ( 2,5 points)
Hi

I’m 7

It’s a doll

I’m Alice

It’s yellow
Part II : Reading: ( 2 points )
Khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. …………………? _ I’m fine.
A.How are you? B.How old are you? C.What is it?
2.What are they?_ They’re ………..
A.dog B.dogs C.a book
3. One + Two = ………….
A.Four B.Five C.Three
4. Hello = ………
A.fine B.He C.Hi
Part III : Writing ( 2 points )
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau
1. What’s your name?

2. How old are you?

Part IV : Speaking ( 1 point)
Nhìn và nói
1. It’s an_________.


2. It’s a___________.
Đáp án Đề thi HK I
Môn Tiếng Anh lớp 2 (Let’s Go starter)
Part I : ( 5 points )
Exercise 1 : ( 2.5 points.
A: What’s your name?
B: I’m Sam.
A: How old are you?
B: I’m seven.
A: What is it?
B: It’s a book.
A: What color is it?
B: It’s blue.
A: What shape is it?
B: It’s a circle.
Answer: 1A, 2B, 3A, 4A, 5B.
Exercise 2 : ( 2,5 point).
Hi
I’m Alice
I’m Seven
It’s a doll
It’s yellow
Answer:
1 3 4 2 5
Part II : ( 2 points ).
1A, 2B, 3C, 4C
Part III :( 2 points )
I’m ………( tên của mình).
I’m ………( tuổi của mình).
Part IV : ( 1 point)
It’s an apple.
It’s a star. 
Gửi ý kiến