Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi HSG huyện môn tiếng anh 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thúy An
  Ngày gửi: 20h:04' 31-12-2012
  Dung lượng: 109.5 KB
  Số lượt tải: 2427
  Số lượt thích: 0 người
  ----------------------------
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  
  
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7
  MÔN THI TIẾNG ANH
  Thời gian thi: 120 phút - Không kể thời gian giao đề
  
  
  SECTION A: PHONETICS
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.
  1. A. happy B. apple C. act D. aunt
  2. A. mind B. bike C. fit D. tidy
  3. A. school B. chair C. church D. chat
  4. A. health B. team C. tea D. sea
  5. A. sun B. fun C. son D. put
  6. A. excited B. interested C. worried D. painted
  7. A. use B. computer C. duty D. shut
  8. A. chair B. fair C. pair D. are
  9. A. how B. know C. town D. brown
  10. A. season B. break C. great D. steak
  SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR
  I. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D
  1. We always need more players. Why don’t you come ………………?
  A. on B. along C. with D. after
  2. Will you be home …………..dinner tonight?
  A. to B. for C. at D. on
  3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..
  A. act B. action C. activity D. deed
  4. Do you go out ………..?
  A. in the afternoon on Fridays B. on Fridays in the afternoon
  C. on afternoons Friday D. on Friday afternoons
  5. …………….lives in a very big house
  A. A Queen of England B. Queen of England
  C. The Queen of the England D. the Queen of England
  6. On Sunday mornings I stay in bed …………..8 o’clock.
  A. until B. at C. from D. to
  7. I often ……………in winter.
  A. go playing skiing B. go skiing
  C.play skiing D. go to ski
  8. Some young peole are working ……………hospital volunteers.
  A. to be B. such as C. like D. as
  9. We shouldn’t cross the street outside the …………….
  A. pavement B. foot lane C. sidewalk D. zebra crossing
  10. They …………..healthy after the summer vacation.
  A. looked B. were seeming C. were looking D. were appearing
  11. They meet their friends and …………some fun.
  A. take B. have C. do D. enjoy
  12. Yo should pay more …………….in class.
  A. part B. care C. notice D. attention
  13. He and his friends usually get ……… and talk about their stamps.
  A. together B. themselves C. each other D. one another
  14. He likes stamps. He is a stamp …………..
  A. collect B. collecting C. collector D. collects
  15. Some students say they are …………have no time for pastime.
  A. hurry B. busy C. full D. hard
  16. It’s difficult to cross this street because there is too much ………..
  A. crowd B. traffic C. people D. transport
  17. There aren’t any good movies …………..at the moment.
  A. going on B. being on C. performing D. showing
  18. Sorry I can’t come but thanks ………….
  A. any ways B. any way C. anyway D. in anyway
  19. Look at ………..girl over there.
  A. one B. this C. that D. a
  20. Would you like to come to my house for lunch?
  A. Yes, I do
  No_avatarf

  asdfghjjjjjjjjjjjjjkkl

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng