Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  lời giải chi tiết hoá khối B 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: của thầy Giang
  Người gửi: Đăng Kim Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:34' 10-07-2013
  Dung lượng: 266.0 KB
  Số lượt tải: 3530
  Số lượt thích: 2 người (Hồ Hoàng Nguyên, Trần Minh Hiền )
  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
  Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 537
  Lời giải chi tiết: thầy Đỗ Thành Giang
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag=108; Cs = 133; Ba = 137.
  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là
  A. 8,8 B. 6,6 C. 2,2 D. 4,4.
  Lời giải
  Có nCO2 = nOH = 2n H2 = 0,2mol => a = 8,8 gam
  Chọn A.
  Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
  A. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam. D. 0,31 gam.
  Lời giải
  Có n HCl = (1,49 – 0,76) : 36,5 = 0,2 mol => Mtb = 0,76 : 0,2 = 38 => có CH3NH2 (0,1 mol)
  mamin bé = 3,1 gam Chọn D.
  Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là
  A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.
  Lời giải
  Có Fe (x mol); O ( y mol)
  nFe = 2n Fe2(SO4)3 = 2.18: 400 = 0,09 mol
  bảo toàn e: 0,09.3 – 2.(y – 0,04) = 0,045.2 => y = 0,13 mol => m = 0,13.16 + 0,09.56 = 7,12 gam
  Chọn A.
  Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion ). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là
  A. 28,66%. B. 30,08%. C. 27,09%. D. 29,89%.
  Lời giải
  KNO2 ( x mol); KOH ( y mol) có hệ : 85x + 56y = 8,78 và x + y = 0,105 mol
  x = 0,1 mol ; y = 0,05 mol
  n N (spk) = 12,6.0,6 :63 – 0,1 = 0,02 mol
  n O (spk) = (5.0,02 – 2.0,02) : 2 = 0,03 mol
  m dung dịch sau = 12,6 + 1,28 – 0,02.14 – 0,03.16 = 13,12 gam
  C%m Cu(NO3)2 = 0,02.188 :13,12.100% = 28,66%
  Chọn A.
  Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào
   
  Gửi ý kiến