Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 học kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Xuân Chều
Ngày gửi: 21h:17' 20-04-2009
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 836
Số lượt thích: 0 người
minority boarding secondary school
Đề KIểM TRA MÔN TIếNG ANH HọC Kỳ I LớP 7 : (Thời gian làm bài 45 phút)
Full name :…………………………………………………………………

Mark

 Comments


I . LISTENING :
Listen to the passage and tick ( True ) or ( False ) to the following statements. (2.5 pts )

T
 F

Mr Quang liyes in a small house .
In front of the house , there is a small yard .
He grows vegetables in the garden .
There is a tall tree behind the house .
There is a well to the right of the house .

II. READING :
Read the passage and circle the best option ( A , B or C ) to complete the sentences . ( 2.5 pts )
There are four people in Minh’s family , his parents , his sister and him. Minh’s father is an engineer. Every day he goes to work at 7 o’ clock . Minh’s mother is a doctor . She works in a hospital in the town . She goes to work at 6.30 . Minh sister is a student at Hanoi National university . She is twenty years old . Minh is twelve . He is a student at Quang Trung school .

There are _______________people in Minh’s family.
A. three B. four C. five
2. His father is an_______________
A. worker B. doctor C. engineer
3. His mother goes to work at_________________
A. 6,30 B. 6.45 C. 6.50
4. Minh’s sister is_______________years old .
A. 12 B. 20 C. 22
5 . Minh studies at________________
A.Tran phu school B. Nhuyen Hue school C. Quang Trung school
III. LANGUAGE FOCUS :
Match one question in column A with an appropriate answer in column B . (2.5 pts )
A
 B

What is your name ?
How old are you ?
Where do you live ?
What is your father’s name ?
How old is he ?
Where does he work ?
How many students are there in your class ?
Which class are you in ?
What time is it ?
What time do you get up ?
He ‘s forty.
My name is Long .
There are fifty.
I am twelve.
I get up at six.
It is seven o’ clock .
I live in Ha noi .
He works in Ha Tay
I’m in class 6c .
His name is Toan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV. WRITING :
Write a short passage about your self , using the following suggestions . (2.5 pts )
Name
Age
Liing place
Name of the school
Class
Number f students in the classMy name is………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến