Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Đề kiểm tra Anh 9 1 tiết lần 4(08-09)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 01h:13' 21-04-2009
  Dung lượng: 9.0 KB
  Số lượt tải: 621
  Số lượt thích: 0 người
  Bài kiểm tra 1 tiết số 4
  Môn: Tiếng Anh 9

  Họ và tên: ..................................................................................... Lớp: ..............

  Question 1. Pronunciation (Chọn một từ có cách phát âm khác ở phần ghạch chân với các từ còn lại)
  1. A. earning B. searching C. learning D. clearing
  2. A. house B. hour C. hundred D. head
  3. A. scared B. gathered C. played D. shaped
  4. A. sunny B. windy C. reply D. energy
  5. A. wine B. kite C. live D. fine
  Question 2. Read the text then answer questions (Đọc bài khoá và trả lời câu hỏi)
  Vietnam’s New year is celebrated according to the Lunar calendar. It is official known as Tet Nguyen Dan, or Tet. It begins between January 21st and February 19th . The exact date changes from year to year. Vietnamese people usually make preparations for the holiday several weeks beforehand. They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family. On the New Year’s Eve, people sit up to midnight to see the New Year in, then they put on new clothes and give one another the greetings of the season. Tet lasts five days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that how people act during those days will influence the whole year. As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as possible.
  6. What is Vietnam’s New Year known as? ....................................................................................................................................
  7. When does the Lunar New Year begin? ....................................................................................................................................
  8. What do people do on the New Year’s Eve? ........................................................................................................................................................................................................................................................................
  9. How long does Tet last? ..........................................................................................................................
  10. Are the first three days the most important ?
  …………………………………………………………………………………………
  Question 3.Choose the best word or phrase to complete sentences: (khoanh tròn câu trả lời đúng)
  She suggested……………………………………….. to music.
  A. listen B. listening C. to listen D.listened
  Sally has been working here since she ………………………….. school.
  A. leaves B. has left C.is leaving D.left
  Thuy’s grandmother turned the TV…………. to see the weather forecast.
  A.on B. up C. down D.off
  My friend, Lan, … works in the city bank, earns more money than I do.
  A.whose B.which C. who D. that
  ……………. we don’t have Mother ‘s Day in Vietnam, Dad and I have special gifts for Mom on 8th of March.
  A. Although B.When C. But D. So
  Question 4. Combine sentences (nối các cặp câu sau)
  Where is the girl? She sells the tickets. ( who)
  ………………………………………………………………………………
  The festival called Easter. It is in late March or early April ( which)
  …………………………………… ….……………………………………
  She didn’t eat much. She was hungry. ( although)
  ………………………………………………………..…………………
  The woman has gone to Ha Noi .The woman was here yesterday ( who)
  ………………………………………..…………………………………
  Have you ever read the book? The book was written by Shakespeare.( which)
  …………………………………………………………………………..
  Question 5. Write
  In Vietnam people do not celebrate Mother’s day or Father’s day. You think it is necessary to have a day to celebrate for Mom and another day for Father. Write a paragraph about (5-6 sentences) to express your opinion.
  (ở Vietnam người ta không tổ chức ngày của bố và của mẹ. Em nghĩ là cần thiết để có 1 ngày dành cho mẹ, và một ngày dành cho bố. Viết 1 đoạn văn khoảng 5-6câu để bày tỏ quan điểm của em.)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  Bài kiểm tra 1 tiết số 4
  Môn: Tiếng Anh 9

  Họ và tên: ..................................................................................... Lớp: ..............

  Question 1. Pronunciation (Chọn một từ có cách phát âm khác ở phần ghạch chân với các từ còn lại)
  1. A. required B. worked C. plugged D. opened
  2. A. wine B. kite C. live D. fine
  3. A. internet B. monitor C. library D. printer
  4. A. Christmas B. character
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓