Gốc > Mục:Toán học > Mục:Toán 12 > Mục:Giải tích 12 >
title:HOÀNH ĐỘ GIAO ĐIỂM LẬP CẤP SỐ CỘNG, NHÂN
date:24-09-2012
sender:Mai Thị Hoa
source:
type:doc
 DẠNG BÀI TÌM GIAO ĐIỂM
HÀM SỐ BẬC BA. BÂC BỐN VỚI TRỤC OX,
HOÀNH ĐỘ TẠO THÀNH CẤP SỐ CỘNG HOẶC CẤP SỐ NHÂNĐỐI VỚI HÀM BẬC BỐN

Bài 1: Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + 2m – 1 ( Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1 ( C)
( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm a để đồ thị hàm số y = 2x2 + a tiếp xúc với ( C)
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt tạo thành cấp số cộng

Bài 2: Cho hàm số y = - x4 + 2(m + 2)x2 - 2m – 3 ( Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 0( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt có hoành độ lâp thành một cấp số cộng

Bài 3: Cho hàm số y = x4 - 2(m + 1)x2 + 2m +1 ( Cm)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 0( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt có hoành độ lâp thành một cấp số cộng

Bài 4: Cho hàm số y = x4 - (m + 1)x2 + m ( Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 2( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt tạo thành ba đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Bài 5: Cho hàm số y = - x4 + 2mx2 - 2m + 1 ( Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1 ( C)
( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Biện luận theo m số cực trị của hàm số
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt tạo thành cấp số cộng. Xác định cấp số cộng này?

Bài 6: Cho hàm số y = x4 + 2(m - 2)x2 + m2 – 5m + 5 có đồ thị là ( Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt tạo thành cấp số cộng. Xác định cấp số cộng này?

Bài 7: Tìm m để phương trình ( x + 2)2( x – 2)2 = m có bốn nghiệm phân biệt lâp thành cấp số cộng. Hãy xác định cấp số cộng đó?

Bài 8: Tìm m để phương trình x4 - 4x3 + ( m + 1 ) x2 + 12 x + m3 - 8 = 0
có bốn nghiệm phân biệt lâp thành cấp số cộng. Hãy xác định cấp số cộng đó?

ĐỐI VỚI HÀM BẬC BA THÌ SAO?

Bài 1: Cho hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + m (Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 11 ( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biêt với hoành đô tạo thành cấp số cộng. Xác định cấp số cộng này?

Bài 2: Cho hàm số y = x3 – 3mx2 +2m(m – 4)x + 9m2 - m (Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1 ( yêu cầu các em hoàn thành trong 1 phút. Qúa 1 phút là chưa đạt yêu cầu, phải tập lại )
Tìm m để đồ thị hàm số ( Cm) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biêt với hoành đô tạo thành cấp số cộng. Xác định cấp số cộng này?

Bài 3: Cho hàm số y = x3 – (3m + 1)x2 +(5m + 4)x - 8 (Cm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m