Gốc > Mục:Hóa học > Mục:Hóa học 12 >
a1159a > a1195a >
title:BÀI TẬP HÓA CHẤT LƯỢNG CAO (Tiếp)
date:27-09-2012
sender:Nguyên Văn Phong
source:
type:doc
TỔNG HỢP VIOLET
anhphong_dh_ngoaithuong
(Tặng các em – chúc các em thi tốt)

Trong quá trình mình ôn thi năm ngoái.Mình có sưu tầm được khá nhiều bài tập hay nên muốn post nên cho các bạn và các em tham khảo.Có nhiều tài liệu do mình tự tổng hợp (vi dụ như tài liệu này) có nhiều tài liệu mình lấy của các thầy cô trên VIOLET.Vì vậy trong quá trình post tài liệu nếu em có post tài liệu của Thầy Cô nào thì em cũng xin các thầy cô vui vẻ đồng ý – tất cả vì chúng em,những học sinh ham học hỏi !


Câu 1: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg và 0,2 mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và CuSO4 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 18,4 gam chất rắn. Giá trị của x là:
A. 0,3. B. 0,2. C. 0,1. D. 0,4.
Câu 2: Hai bình kín A, B đều có dung tích không đổi V lít chứa không khí (21% oxi và 79% nitơ về thể tích). Cho vào cả hai bình những lượng như nhau hỗn hợp ZnS và FeS2. Trong bình B còn thêm một ít bột S (không dư). Sau khi đốt cháy hết hỗn hợp sunfua và lưu huỳnh, lúc đó trong bình A oxi chiếm 3,68% thể tích, trong bình B nitơ chiếm 83,16% thể tích. % thể tích của SO2 trong bình A là
A. 13,16%. B. 3,68%. C. 83,16%. D. 21%.
Câu 3: Cho 10,7 gam một muối clorua có dạng (XCln) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa. Mặt khác cũng cho 10,7 gam muối clorua ở trên tác dụng với 500ml dung dịch KOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 23,7. B. 31,7. C. 38,7. D. 28,7
Câu 4: Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 và Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối và 12,208 lít hỗn hợp NO2 và SO2 (đktc). Xác định % về khối lượng của FeS2 trong hỗn hợp ban đầu
A. 71,53% hoặc 81,39% B. 93,23% hoặc 71,53% C. 69,23% hoặc 81,39% D. 69,23% hoặc 93,23%
Câu 5: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng) thì thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cô cạn B thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 64,400 hoặc 61,520 B. 65,976 hoặc 61,520 C. 73,122 hoặc 64,400 D. 65,976 hoặc 75,922
Câu 6: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,1 gam H2. Hoà tan hết 3,04 gam hỗn hợp X bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là
A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,448 lít D. 0,896 lít
Câu 7: Cho m gam hỗn hợp M gồm hai axit X, Y (Y nhiều hơn X một nhóm -COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo ra (m + 8,8) gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng kết thúc thu được 43,2 gam Ag và 13,8 gam muối amoni của axit hữu cơ. Công thức của Y và giá trị của m lần lượt là
A. HOCO-CH2-COOH và 30,0. B. HOCO-CH2-COOH và 19,6.
C. HOCO-COOH và 18,2. D. HOCO-COOH và 27,2.
Câu 8 : Hòa tan 2.08 gam các chất FeS . FeS2 và S bằng dung dịch H2S04 (đặc nóng) dư thu được 2.688 lít S02 duy nhất .cho dung dịch X vào NAOH dư , lọc lấy kết tủa . đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn
A 8.2 gam B 9 gam C 1.6 gam D 10.7 gam
Câu 9 : cho 200