Gốc > Mục:Toán học > Mục:Toán 7 >
title:VONG 13 VIOLYMPIC TOAN 7
date:30-01-2013
sender:Phan Văn Khải
source:
type:doc
BÀI THI Số 2 vòng 13
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

1.   
Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết 75% số thứ nhất bằng 60% số thứ 2. Vậy số lớn là2.   
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 2 ? Trả lời :     Có tất cả số có 4 chữ số chia hết cho 2.3.   
Hai số có tổng bằng 218,4. Biết số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Vậy số thứ nhất là4.   
Cho 2 số có thương bằng hiệu và bằng 1,25. Tìm số bé? Trả lời:      Số bé là5.   
Cho 2 số có thương bằng 0,25 và có tổng bằng 98,75. Tìm số lớn? Trả lời:     Số lớn là6.   
Cho 2 số có thương bằng 0,8 và có tổng bằng 825,3. Tìm số bé? Trả lời:     Số bé là7.   
Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có tổng bằng 97,6. Tìm số bé? Trả lời:      Số bé là8.   
Cho 2 số có hiệu bằng 81,3. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1,5 và số thứ 2 nhân với 2 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất? Trả lời:     Vậy số thứ nhất là9.   
Cho 2 số có tổng bằng 214,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ hai? Trả lời:      Vậy số thứ hai là10.   
Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất? Trả lời:      Vậy số thứ nhất là