Gốc > Mục:Hóa học > Mục:Hóa học 10 >
title:ôn tập học ki 2.jun
date:18-02-2013
sender:Lâm Thanh Tú
source:
type:doc
ÔN TẬP HOÁ 10-HKII
1/Trong các pứ sau , pứ nào là phản ứng oxihoá khử?
a/HNO3 + NaOH ( NaNO3 + H2O b/ N2O5 + H2O ( 2HNO3
c/ 2HNO3 + 3H2S ( 3S + 2NO + 4 H2O d/ Cu(OH) CuO + H2O
2/ Kim loại nào tác dụng với dd HCl và với Clo đều cho cùng loại muối Clorua?
a/ Fe b/ Mg c/Ag d/ Cu
3/Trong phòng TN Clo được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất nào sau đây?
a/NaCl b/ HCl c/ KClO3 d/ CaOCl2
4/ Từ Fe, S, HCl có bao nhiêu cách điều chế H2S? a/2 b/ 3 c/4 d/5
5/Điều nào không đúng?.Tính axit tăng dần từ:
a/ HClO, H2CO3 b/ HI, HBr, HCl, HF c/ H2SO3, H2SO4 d/ HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
6/ MnO2A  B D ( A
D là : a/ Na2S b/ NaCl c/Na2SO3 d/ NaClO
7/ A  X2  Y2. A là a/ O3 b/ Cl2 c/Br2 d./I2
8/ dd axit nào không thể chứa trong bình thuỷ tinh? a/ HCl b/HF c/H2S d/ HI
9/ Muối NaCl lẫn tạp chất là NaI làm thế nào để có NaCl tinh khiết?
a/ Sục Clo dư , cô cạn b/ Sục Clo và hồ tinh bột
c/ Cho tác dụng dd HCl dư d/ Sục Brôm dư .và cô cạn
10/Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 dd axit Flohidric nồng độ 40% .Biết H phản ứng là 80% a/ 2,4375kg b/ 2,5375 kg c/ 1,9500kg d/ kết quả khác
11/ Đổ dd AgNO3 vào các dd muối sau đây sẽ không có kết tủa ?
a/ KF b/CaCl2 c/ KI d/ NaBr
12/Khí Oxi có lẫn tạp chất là Clo .Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó ?
a/ Cho qua H2 ,t0 b/ cho qua dd KI dư c/ cho qua dd kiềm dư d/ b,c đều đúng
13/ Trong công nghiệp điều chế Oxi bằng cách:
a/nhiệt phân KMnO4 b/nhiệt phân KClO3 c/Điện phân H2O đ/ Điện phân dd NaCl
14/ O3  B  C D. A,C,D lần lượt là :
a/KI, FeO , FeSO4 b/ Ag ,FeO ,Fe2(SO4 )3 c/ Ag, Fe3O4, Fe2(SO4 )3 d/ KI, FeO , Fe2(SO4)3
15/ Chất nào có liên kết ion? a/HOH b/ SO2 c/ CO2 d/ K2O
16/Cho S tác dụng với Fe, F2, O2 thì sản phẩm thu được là:
a/FeS2 , SF4, SO2 b/ FeS , SF6, SO2 c/FeS2 , SF6, SO3 d/FeS , SF4, SO3
17/ Cho S +2 H2SO4 đ đ  3SO2 + 2H2O
Trong phản ứng số nguyên tử S bị khử là : a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
18/ Dãy đơn chất nào vừa có tính khử,tính oxi hoá ?
a)Cl2,O3,S b)S,SO2,H2O2 c)S,Cl2,Br2 d/ S,F2,O2
19/ Tính axit giảm dần từ:
a/ H2SO3> H2S>H2CO3 b/ H2S>H2CO3> H2SO3
c/ H2SO3> H2CO3 >H2S d/ H2CO3> H2S>H2SO3
20/ Cho phản ứng: SO2+ 2H2S( 3S + 2H2O (1)
SO2 + Br2+ 2H2O ( H2SO4 + 2HBr (2)
a/ (1) SO2 là chất khử (2) SO2 là chất oxi hoá
b/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất bị oxi hoá
c/ (1) SO2 là chất bị oxihoá (2) SO2 là chất bị khử
d/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất oxi hoá

21/ S nóng chảy thành chất lỏng màu vàng ở nhiệt độ :
a/ <1130C b/ 1190C c/ 4450C d/1870C
22/ Từ S, CuSO4, Na2SO3, H2S, FeS2 , ZnS có bao nhiêu chất dùng để điều chế trực tiếp SO2?
a