Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học 5 >
title:toán violympic 12>
date:19-02-2013
sender:Trần Trung Tiến
source:
type:doc
Những bài toán khó lớp 5 violympic vòng 12 13

Câu 1: Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau. Bài làm: Gọi số thứ nhất là a; số thứ hai là b; số thứ ba là c. Theo bài ra ta có: a+b+c = 181,66 2a=3b=5c Vì 2a=3b nên b/a = 2/3 = 10/15 2a=5c nên c/a = 2/5 = 6/15 Tổng số phần bằng nhau : 10+15+6 = 31 (phần)   Vậy số thứ hai là b =181,66 : 31 x 10 =586
Câu 1: 120% của một số bằng 9,6 thì số đó là  Câu 2: 0,25% của một số bằng 0,05 thì số đó là  Câu 3: 75% của 2009 là  Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch %. Câu 5: Hai số có hiệu bằng 35,8. Biết  số thứ nhất bằng  số thứ 2.  Vậy số bé là  Câu 6: Cho 3 số có tổng bằng 181,66 . Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ hai nhân với 3; số thứ ba nhân với 5 ta được ba kết quả bằng nhau.  Vậy số thứ hai là  Câu 7: Hai số có hiệu bằng 86,5. Biết  số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Vậy số bé là  Câu 8: 101 × 0,128 – 0,128 =  Câu 9: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 =  Câu 10: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 =  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: 5% của 2011 là  Câu 2: 75% của một số bằng 81,6 thì số đó là  Câu 3: 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là  Câu 4: Năm 2009 theo kế hoạch một nhà máy phải sản xuất 10000 sản phẩm. Nhờ cải tiến kỹ thuật nhà máy đã sản xuất được 10500 sản phẩm.  Như vậy nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch %. Câu 5: Cho hai số có hiệu bằng 44,4 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai chia cho 0,5 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là  Câu 6: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết 0,75% số thứ nhất bằng 60% số thứ 2. Vậy số lớn là  Câu 7: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết  số thứ nhất bằng 20% số thứ 2. Vậy số thứ hai là  Câu 8: 12,84 × 1,8 – 12,84 × 1,7 =  Câu 9: 11 × 46,79 – 46,79 =  Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = 


BÀI THI SỐ 3 Đi tìm kho báu: 1/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B; A-B= 18,072 .A = 8?( 20,08 ) 2/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B; A-B= 198,891 .A = ?( 200,9 ) 3/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B; B-A=222,12 .A = ?( 24,68 ) 4/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B; B-A=93,654 .A = ?( 0,946 ) 5/ Tìm abc, biết 3abc = abc x 9 ( 3000 : 8 = 375 ) 6/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,2 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính tổng số HLP nhỏ cần để xếp? Số HLP nhỏ ko được sơn mặt nào ? ( 1728 ; 1000 ) 7/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HLP có a = 1,2 dm; rồi sơn 6 mặt. Tính số HLP nhỏ được sơn 1 mặt ? ( 600 ) 8/ Xếp các HLP có a = 1 cm thành HHCN có D = 1,8 dm ; R = 1,2 dm ; h = 8 cm . Tính số HLP nhỏ cần để xếp ? ( 1728 hình ) 9/