Gốc > Mục:Hóa học > Mục:Hóa học 12 >
title:NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỀ KHỐI B 2013
date:20-07-2013
sender:Et Aqwetqw N
source:
type:doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 537


Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là
A. 8,8 B. 6,6 C. 2,2 D. 4,4.
Cách 1: Nhận xét hệ số, áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố
Phân tích và hướng làm:
ancol metylic CH3OH và etylen glicol C2H4(OH)2 đều có số C bằng số nhóm OH
Khi 2 rượu trên pư với Na dư thì số mol H2 thoát ra bằng số mol ½ số mol OH = ½ số mol C
nC =noH = 2nH2 = 0,2mol
Đốt cháy hoàn toàn X : Bảo toàn nguyên tố C ta được nCO2 = nC = 0,2 molmCO2 = 8.8 gam
Cách 2: Ta có sơ đồ phản ứng
CH3OH +Na ½ H2
x x 0,5x
C2H4(OH)2 +Na H2
y y
Ta có nH2 = 0,5x+y =0,1mol
CH3OH  CO2 + 2H2O
x x 2x
C2H4(OH)2  2CO2 + 3H2O
y 2y
Suy ra số mol CO2 = x +2y = 2.( 0,5x+y) =0,2
mCO2 =0,2.44 =8.8 gam


Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là
A. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam. D. 0,31 gam.

Cách 1: Áp dụng tăng giảm khối lượng và phương pháp trung bình
Chú ý bài chỉ yêu cầu tìm amin cóPTK nhỏ hơn
CnH2n+1NH2 + HCl CnH2n+1NH3Cl
1mol X p ư làm khối lượng tăng 36,5 gam
a mol X 1,49- 0,76  a = 0,2mol
 KL mol tb của X: MTB = 0,76: 0,02 = 38
Như vậy, amin có PTK nhỏ hơn 38 chỉ có metylamin ( M =31): CH3NH2 : 0,01 mol có m = 0,31 gam
Cách 2: Nếu để ý, khia ra đề tìm chất nhỏ hơn thì theo kinh nghiệm chúng ta cũng có thể nghĩ ngay chất đó là nhỏ nhất, vì nếu bạn nào làm quen pp trung bình thì thấy rằng pp chỉ cho ta giơi hạn khoảng, do đó ta chọn chất đó nhỏ nhất là metylamin ( M =31): CH3NH2 : thử đáp án thấy ngay rằng D

Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là
A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52.
Cách giải 1: Nhìn thấy ngay bài này phải dùng kĩ thuật quy đổi kết hợp bảo toàn e
Quy đổi hh thành Fe và O
Để hiểu rõ bản chất hơn ta có sơ đồ hợp thức sau:
Fe (x)
O (y)
CO
Y (rắn)
Z ( khí)
Y+ H2SO4 đặc 0,045 mol SO2 + 18 gam muối Fe2(SO4