Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

121 cau trac nghiem tin 11 hk1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Diễm
Ngày gửi: 22h:24' 23-11-2014
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 1354
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TIN HỌC 11 HỌC KỲ I

Câu 1: Cho biểu thức trong Pascal: abs(x+1) - 3. Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
A.  B.  C.  D. 
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C đều lớn hơn không ta viết câu lệnh If...then... thế nào cho đúng?
A. if A > 0 and B > 0 and C > 0 then.... B. if A, B, C > 0 then...
C. if (A > 0) or (B > 0) or (C > 0) then.... D. if (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then....
Câu 3: Trong Pascal, để nhập dữ liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục:
A. read(); B. readln();
C. readlnn(); D. Cả A và B đều đúng.
Câu 4: Trong Turbo Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:
A. 10pro B. Bai tap_1 C. Baitap D. ngay sinh
Câu 5: Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :
A. dấu chấm phẩy (;) B. dấu phẩy (,) C. dấu chấm (.) D. dấu hai chấm (:)
Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để
A. khai báo tên chương trình. B. khai báo hằng.
C. khai báo biến. D. khai báo thư viện.
Câu 7: Cho a:=3; b:=5. Câu lệnh IF a>b Then a:=4 Else b:=1. Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên đáp án nào đúng
A. b=1. B. a=3; C. b=5; D. a=4;
Câu 8: Cho đoạn chương trình sau: If(a<>1) then x:=9 div a Else x:= -2013; Write(‘ x= ‘, x + 1); Khi cho a = 1 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x bằng bao nhiêu?
A. x = -2012. B. x = -2013; C. x = 9; D. x = 10;
Câu 9: Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến và chương trình con.
B. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến.
C. Phần khai báo có thể khai báo cho: Chương trình con, hằng, biến.
D. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.
Câu 11: Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai:
A. c-1:=d; B. c:=x+y; C. a:=b+c; D. a:=b;
Câu 12: Đoạn chương trình: Max:=a; IF b>Max Then Max:=b;
Hãy cho biết đoạn chương trình trên dùng để:
A. Tìm giá trị lớn nhất của 2 số a và b; B. Tính giá trị a;
C. Tính giá trị b; D. Tính giá trị của a và b.

Câu 13: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
A. Var =; B. Var :;
C. : kiểu dữ liệu; D. Var ;
Câu 14: Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu 15: Xét chương trình sau?
Var a, b: integer;
Begin
a:=102;
write(‘b=’); readln(b);
if a end.
Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?
A. 99 B. 101 C. 103 D. 100
Câu 16: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal,
No_avatarf

xem lại đáp án câu 8 giúp nhé!

No_avatar

Có đáp án ko ạ

No_avatar

Sao e k tải được ạ

 

 
Gửi ý kiến