Violet
Dethi

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

 • (024) 62 930 536
 • 091 912 4899
 • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

15-de-thi-hoc-ky-2-mon-tieng-anh-lop-3-co-dap-an

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tập
Người gửi: Bùi Ngoc Loan
Ngày gửi: 10h:12' 18-04-2023
Dung lượng: 20.3 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
15 Đ THI H C K 2 MÔN TI NG ANH L P 3
(CÓ ĐÁP ÁN)

PHÒNG GD&ĐT TX PHỔ YÊN

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

NĂM HỌC ............

----------------------

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 3

Họ và tên: ………………………………

Thời gian: 40 phút

Lớp: 3……
Marks

Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Reading and writing
Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Speaking
Q. 8

Q.9

Q.10

PART 1. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1point)

A.
B.

C.

D.

Question 2: Listen and draw the line. There is an example. (1 point)

A

B

C

2

1
1--….

2--…..

E

D

3

4

3--……

4---…….

0
0-- E

Total

Question 3. Listen and tick. (1 point)
1. Laura: Who is she ?

Jimmy.
A.

B.

C.

2. Lilly: How many books?
.
John
A.

C.

B.

3. Mary: How many cats?

Peter.

C.
A.

B.

4. Jane: What are these?

Tom.

A.

B.

C.

Question 4. Listen and complete. (1point)
This is my (1) _________________. She is 30 years (2) ___________. She is (3) ___
____________and (4) ____________.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Look and read. Put a tick (

) or cross (X) in the box. (1 point)

3. Watch TV.

1. Wake up.

2. Do homework

4. Make a mess

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).

1.She is pretty. _________

2.He is Short. ________

3.She is ugly. ________

4.She is fat. _________

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 point)

1. ATC

___ ___ T

2. ISX

S ___ ___

3. WACHT T.V

W___ ___CH TV

4. THERE

TH___ ___E

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 point)
This is my (1) __________. She is (2) ________years old. She

is (3)__________. She

(4)________.

Sister

pretty

young

PART III: SPEAKING (2 points) (10')
Question 9, 10.
1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview
The End

ten

is

PHÒNG GD VÀ ĐT PHỔ YÊN

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

NĂM HỌC ......
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 3

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
Tape-script:
1. He is my baby brother

2. She is my mother

3. This is my grandfather

4. He is my bother.

Answer: 1.A

2.B

3.C

4.D

Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)
1. It is a table

2. This is my robot

Answer: 1-A

2- B

3. This is a pencil case 4. These are crayons

3-C

4-D

Question 3. Listen and tick. (1 pt)
Tapecript: 1.Laura: Who is she ?

2. Lilly: How many books ?

Jimmy: She is my sister

John: There are two books.

3. Mary: How many cats?

4. Jane: What are these?

Peter: there are five cats.
Answer: 1-B

2- A

Tom: These are yo-yoes.

3-B

4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)
This is my (1) mother. She is 30 years (2) old. She is (3) young and (4) pretty.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 5. Look and read. Put a tick (
1. X

2. X

3.

) or cross ( X ) in the box. (1pt).

4.

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).
1. Yes

2.Yes

3. Yes

4.Yes

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

1.CAT

2. SIX

3. WATCH TV

4. THREE

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)
This is my (1) SISTER . She is (2) TEN years old. She is (3)YOUNG. She is (4)PRETTY.
Part III: Speaking:
Question 9, 10: (2 points ) - (10 minutes)
1. Listen and repeat
- pretty, short, fat, grand mother

2. Point, ask and answer
-Who is he? / Who is she?
He is my friend/teacher
- What are these? / What are those?
They are books.

3. Listen and comment
- house, father, ugly, star

4. Interview
-What is your name? =>my name is……
-What color is it? => it is black
- Who is he? => he is my friend.

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT MINH 1

ĐỀ THI HỌC KỲ II

-------------------

NĂM HỌC: ............

Name: …………………………….

MÔN: TIẾNG ANH -LỚP 3

Class: 3A ……

Thời gian làm bài: 35 phút
Ngày thi: 16/05/.....

Marks

Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Reading and writing

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking

Q. 9

Q.10

PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and match (1pt)

one
a.

two
b.

three
c.
.

four
d.

five
e.

Question 2. Listen and circle (1pt)
1. a. living room.

b. dining room.

c. bathroom.

2. a. five dogs

b. five parrots

c. nine parrots

3. a. cycling

b. dancing

c. singing

4. a. trains

b. kites

c. planes

5. a. a puzzle

b. a yo-yo

c. a robot

Total

Question 3. Listen and number (1pt)

a.

b.

d.

1

c.

e.

Question 4. Listen and tick. (1pt)

1.a.

b.

b.

2.a
a.

3.a.

b.

4.

a.

5.

a.

b.

b.

1.It's sunny today.

2. It's windy today.

3. Mai has a cat, a dog and a parrot.

4. How many dogs do you have ?  I have one.

Question 5. Reorder the words to make sentences: (1pt)
1.

weather/today/ What/ is/ in/ Quy Nhon City/like/the?

…………………………………………………………………………………………….......
2.

The /are/ under/ the/ cats/table.

…………………………………………………………………………………………….......
3.

They/ flying kites/ the/in / park/ are.

…………………………………………………………………………………………….......
4.

My/ is/ twenty-five/ teacher/ years old.

…………………………………………………………………………………………….......
Question 6. Read and circle: (1pt).
1. …………… many cats do you have?
A. Why

B. How

C. What

2. What's Mai doing? – She is ………………..
A. play cycling

B. cycling

C. cycles

3. How old is your ………….?  He's thirty-four.
A. sister

B. mother

C. father

4. What is the ……………… today?
A. activity

B. colour

C. weather

Question 7. Fill in each gap with suitable words from the box as example: (1 point)
parrots

cats

dog

goldfish

Nam, Linda and Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0)

dogs

dogs

and three (1) __________.

Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

PART III: SPEAKING (1pt).
Question 8:
-

Listen and repeat.

-

Listen and comment.

-

Interview.
THE END
---------------------------------//-------------------------------Good luck to you

PHÒNG GD&ĐT U MINH

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN HÀI

NĂM HỌC ........

-----------------

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3
Thời gian: 40 phút

Marks

Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Reading and writing
Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking

Q.9

Total

Q.10

PART 1. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)

Question 2. Listen and colours: nghe và tô màu vào hình (1pt)

a.

b.

c.

d.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)

1

A

B.

C.

D.

E.

0

1

Question 4. Listen and tick (

3

2
) . (1 pt) Example :

4

0.

0.

4.
2

Question 5 : Read and translate into Vietnamese: Đọc và dịch những câu sau đây sang Tiếng Việt:

1)

Linda and Nam like Cooking
……………………………………………………………………………………..

2)

Nam has three dogs.

………………………………………………………………………………………………
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6. Look and read. Put a tick (

) or cross (X) in the box. (1pt)

Đặ dấu tích (√) vào ô vuông nếu câu và hình giống nhau ngược lại hì điền dấu (X)
a). Nam has a doll.

X

b). Mai has a puzzle.

1. There are two books under the table.

2. There is a cat under the bed.

3. Mai has a cat, a dog and a parrot.

4. How many dogs do you have ?_ I have one.

Question 7: Look at the pictures. Read and write the words as example:(1 point)
0. It's a pencil .

3

1. There are two ________ .

2. What are you doing ?
I'm __________.

3. What's she doing?

4. What toy do you like?

She's ___________ .

I like _________ .

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
Nhìn tranh sửa những từ đã sai và làm lại vào nét gạch cho đúng.

0. npe

pen

1. lold

____

2. bitsbar

3. skppngii

4. bsoort

_______

________

______

Question 9: Fill in each gap with a suitable words from the box as example: (1 point)

4

Điền từ cho ở khung trên vào đoạn văn cho thích hợp
parrots

cats

dog

goldfish

Nam, Linda and Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0)

dogs

dogs

and three (1)

__________. Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .

-The end-

5

ANSWER KEYS
PART 1. LISTENING
Question 1: Listen and number . (0,25 x 4 = 1pt)
1. d

2. c

3. a

4. b

Question 2. Listen and write T (true) or F (False). (0,25 x4 = 1 pt)
1. T

2. F

3. F

4. T

Question 3: Listen and draw the lines. (0,25 x 4 = 1pt)
1. A

2. E

3. D

4. C

Question 4: Listen and tick . (0,25 x 4 =1 pt)
1.B

2. A

3. B

4. B

Question 5: Listen and complete. (1 pt)
1. on

2. two

3. ship

4. kite

PART 2. READING AND WRITING ( 15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick ( ) or a cross () in the box. (0,25 x 4 = 1 pt)
1. 

2.x

3. 

4. x

Question 7: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (0,25x4= 1pt)
1. books

2. cooking

3. singing

4. kites

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
1. doll

2. rabbits

3. skipping

4. robots

Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete. (0,25x4=1pt)
1. parrots

2. cats

3. dog

4. goldfish

Tape-script
I. Listen and number
1. That's my sister.
How old is she?
She's six years old.
2. That's my grandfather.
How old is he?
He's sixty eight.

1

3. Who's that?
It's my grandmother.
How old is she?
She's sixty four.
4. And who's that?
It's my brother.
How old is he?
He's thirteen.
II. Listen and write T(true) or F(false)
1.

How old is your brother?

He's seven.
2.

My grandfather is sixty three years old.

3.

This is the living room.

Wow! It's nice! Is there a garden?
Yes, there is. Come and see it.
4.

Where are the chairs?
They are near the table.
III. Listen and draw
1. living room
2. dining room
3. bedroom
4. bathroom
IV. Listen and tick
1. Do you have any pets?
Yes, I do. I have three birds.
2. Do you have any dogs?
No, I don't. But I have a bird.
3. Do you have any cats?
No, I don't. But I have a dog.
4. Do you have a yo-yo?
No, I don't. I have a robot.

2

V. Listen and complete
1. Where are my books?
They are there, on the chair.
2. How many fans are there?
There are two.
3. Linda has a ship.
4. I have a new kite.

3

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - MÔN TIẾNG ANH

Họ tên: .............................................

LỚP 3 - NĂM HỌC: ..... – .....

Lớp: 3....

Thời gian: 40 phút

MARKS

LISTENING

READING AND

SPEAKING

Total

WRITING
Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Chữ kí giám thị coi thi: ……………………

Q.8

Q.9

Q.10

Chữ kí người chấm thi: ………………..

PART 1. LISTENING
Question 1: Listen and number. (1pt).

a 0

b

d

c

e

Question 2: Listen and color. There is an example for you. (1 pt)

0.

1.

2.

3.

4.

Question 3: Listen and draw the lines. There is an example for you. (1 pt)

0. Tom

1. Mai

2. Mary

3. Peter

4. Nam

1

Question 4: Listen and tick (). (1pt).

0.

a.b.

c.

1.
a.

b.

c.

2.
a.

3. a.

4.

a.

b.

c.

b.

c.

b.

c.
2

Question 5: Listen and complete. There is an example for you. (1 pt)
Example: 0. My sister is watching (0) TV.
1. Nam: Where are my books?
Quan: They're there, (1) __________ the chair.
2. Nam: How many fans are there?
Quan: There are (2) __________.
3. Linda has a (3) ___________.
4. I have a new (4) ___________.
PART 2. READING AND WRITING
Question 6: Look and read. Put a tick() or a cross (  ) in the box (1pt).

0.

I have four birds.

1.

He is playing the piano.

2.

I have one car.

3.

It's sunny.

4.

Where is Hanoi?

3

Question 7: Look and read. Write Yes or No on the line. (1 mark)
0. This is Quan's family.

Yes

1. They're watching TV.

_____

2. Quan is playing the game.

____

3. His father's reading

____

4. They're in the living room.

____

Question 8: Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt).
0.
epn

pen

1.

2.

gsnign

________

ysnun

____

rbabtis

____ __

deaginr

________

3.

4.

4

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box. (1pt).
parrots

cats

dog

dogs

Nam, Linda and Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0)

goldfish

dogs

and three (1)

__________. Linda has three (2) __________ and one (3) __________. Mai has four (4) __________ .
PART III: SPEAKING.
Question 10: Answer the question.(1pt)
0.

What are you doing?

………………………………….
1.

What toys do you like?

………………………………….
2.

What are they doing?

………………………………….
3.

What's the weather like?

………………………………….
-The end-

5

TRANSCRIPT
PART I: LISTENING (20 MINUTES)
Question 1: Listen and number. There is an example for you. (1 mark)
0. Tony: Do you have any bed?
Quan: Yes, I have one.
1. Mai: Do you have a yo-yo?.
Nam: Yes, I do.
2. Tony: Do you like dolls.
Quan: Yes, I like dolls
3. Lan: How many kites do you have?
Peter: I have three.
4. Hoa: What toys do you like?
Mai: I like truck.
Question 2: Listen and color. There is an example for you. (1 mark)
0.

What color is the board?
It's black.

1.

What colour is this ship?
It's green.

2.

Is this your book?
Yes, it is. My book is red.

3.

Do you like pink teddy bear?
Yes, I like

4.

What is it?
It's a yellow rabbit

Question 3: Listen and draw the lines. There is an example for you. (1 mark)
0.

Tom, Where are they? They're my family.

1.

Mai, This is my living room. Wow it's very nice.

2.

What are you doing , Mary? I'm playing the piano.

3.

What toys do you like, Peter? – I like puzzle.

4.

Do you have any planes, Nam? Yes, I have one.

6

Question 4: Listen and tick . There is an example for you. (1 mark)
0. Mary: How many goldfish do you have?
Tom: I have three.
1. Pupil A: Are there any chairs in your room?
Pupil B: Yes there are
2. Lilly: What are they doing?
Andy: They're skipping
3. Mary: What is the weather like?
Tom: It's sunny.
4. Mai: Where is Hanoi?
Nam: It is in North Vietnam.
Question 5: Listen and complete. There is an example for you. (1 mark)
Example: 0. My sister is watching (0) TV .
1. Nam: Where are my books?
Quan: They're there, (1) on the chair .
2. Nam: How many fans are there?
Quan: There are (2) five.
3. Linda has a (3) puzzle.
4. I have a new (4) car.

7

ANSWER KEYS
PART I: LISTENING (20 MINUTES)
Question 1: Listen and number. There is an example for you. (1 mark)
0. a
1. e
2. b
3. c
4. d
Question 2: Listen and color. There is an example for you. (1 mark)
0.

black

1.

green

2.

red

3.

pink

4.

yellow

Question 3: Listen and draw the lines. There is an example for you. (1 mark)
0.

Tom – family

1.

Mai – living room

2.

Mary – playing the piano

3.

Peter – puzzle

4.

Nam – plane

Question 4: Listen and tick . There is an example for you. (1 mark)
0.

C

1.

a

2.

b

3.

a

4.

c

Question 5: Listen and complete. There is an example for you. (1 mark)
0.

TV

1.

on

2.

five

3.

puzzle

4.

truck

8

Question 6: Look and read. Put a tick (
0.1.2.3.4.) or cross (X) in the box. (1 mark)

Question 7: Look and read. Write Yes or No on the line.(1 mark)
0.

Yes

1.

Yes

2.

No

3.

No

4.

Yes

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the word. (1 mark)
0.

pen

1.

singing

2.

sunny

3.

rabbits

4.

reading

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box. There is an example for you. (1
mark)
0.

dogs

1.

parrots

2.

cats

3.

dog

4.

goldfish

Question 10: Gồm 4 nội dung, mỗi nội dung 0,25 đ

9

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3

HỌ TÊN: ………………………………

NĂM HỌC .....-.....

Lớp: 3 ……

Thời gian: 40 phút

Marks:

Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Reading and writing
Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q.9

Speaking

Total

Q.10

PART 1: LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)

A
B

C

1

D

E

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
1. The boy is Oli.

T

2. The family is at the school.

F

3. The family is at the park.
4. It's is Oli's kite.
5. The kite is in the net.
6. Oli's sister is happy now.
Question 3 Listen and draw the lines.(1pt).

A

1

B

C

D

2

3

4

Question 4. Listen and tick. (1 pt)
A

B

A

B

Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. Max: I like these __________ , Mum.
Mum: Oh Max. They're __________. All your trousers are orange.
2. Dad: Where's the ball? Is it under the ___________?
Tim: No, it isn't.
3. Rosy: Are Dad and Billy in the ___________________?
Mum: No, they aren't.
4. Rosy: Look! Now I've got ten sandwiches and six_______. Please share my lunch.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).
1. This is pen.


X

2. This is a pencil

3. This is an apple.

4. We are in the classroom.

5. These are shoes

6.

I

haven't

I've got a drink.

got

my

lunch

box.

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).
Example:

1.

They're Peter and Jenny. Yes

These

are

his

shorts.

________
2.

There are three bikes.

________

3.

These are his trousers.

______

4.

They're

on

________
Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
npepen

1.skocs_____

2. chunl xob_____ ___

3. dargen______

4. pandgra_______

Example:

their

bikes.

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)
My lunch box
Hello. My name's Hoa. I'm a pupil. This is my (0) ____lunch box____. Let's look inside. I've
got two (1) _____________ . One is an egg sandwich. Another sandwich is (2) ______________. I've
got a (3)__________. It's orange juice. I've got an (4) ______________________and figs and grapes.
I haven't got a biscuit today.

Lunch box

jam

drink

apple

classroom

PART III SPEAKING (1pt) (5')
Question 10.
1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview
The End

sandwiches

ANSWER KEY
PART 1: LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
1. B

2. D

3. A

4. E

5. C

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
3. T

4. F

5. F

6. T

Question 3 Listen and draw the lines.There is an example. (1pt).
1. B

2.A

4.D

5.C

Question 4. Listen and tick. (1 pt)
2B

3A

4B

5A

Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. Max: I like these trousers , Mum.
Mum: Oh Max. They're orange. All your trousers are orange.
2. Dad: Where's the ball? Is it under the seesaw?
Tim: No, it isn't.
3. Rosy: Are Dad and Billy in the living room?
Mum: No, they aren't.
4. Rosy: Look! Now I've got ten sandwiches and six drinks. Please share my lunch.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).
3. 

4. X

5. 

6. X

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).
1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
1. Socks

2. Luch box

3. Garden

4. Grandpa

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1pt)
My lunch box
Hello. My name's Hoa. I'm a pupil. This is my (0) ____lunch box____. Let's look inside. I've
got two (1) sandwiches. One is an egg sandwich. Another sandwich is (2)jam. I've got a (3)drink. It's
orange juice. I've got an (4) apple and figs and grapes. I haven't got a biscuit today.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ÂN THI

ĐỀ THI HỌC KỲ II

--------------------

NĂM HỌC .....

Họ và tên: ………………………………

- .....

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3

Lớp: 3 …

Thời gian: 40 phút

Marks:

Listening
Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Reading and writing
Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking

Q.9

Total

Q.10

PART 1: LISTENING (5 points) (20 minutes)
Question 1: Listen and match (1 point)

0

1

Question 2: Listen and number (1 point)

0

2

3

4

Question 3: Listen and tick: (1 point)

Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)

F
---------

0. The playground is beautiful.

----------

1. Mai has many new toys.

----------

2. The ship is green.

----------

3. The car is red.

----------

4. The doll is pink.

Question 5: Listen and write a word: (1 point)
name

trees

garage

garden

kitchen

Hi! My (0)…name…. is Nam. This is my house. It is big. There is a (1)…………….. in front of the
house. There are (2)………………..in the garden. There is not a (3)……………….The living room is large, but
the (4) …………….. is small.
PART 2: READING AND WRITING (4 points) (15 minutes)
Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)
1. What's your name?

a. My name's Linda.

2. Where are you cycling?

b. It's cloudy and windy.

3. What's the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.

Question 7: Read the paragraph and tick (1 point)
My name's Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Nam has three
goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits . She keeps them in the garden.Linda has a parrot.
She keeps it in a cage. And I have a parrot.I keep it in the cage too.
Yes
1. Her name's Mai.
1. Peter has a dog.
2. Nam has three tortoises.
3. Mary has one rabbit.
4. Mai has a goldfish.No

Questions 8: Look at the pictures and fill in the blank (1 point)
This is my …pen...

I have two …………….

There is a ……………in the garden.

Nam and Tony are …………………….TV.

Nam and Quan are ………………. kites in the park.

Question 9: Read and fill the words in the box in the blanks. (1 point)
like

goldfish

has

toys

cat

Tom, Linda and Quan ( 0)…like… pets and (1)…………..They have different pets and toys. Tom has a
(2)……………… and two yo-yos. Linda (3) …………….. two dogs and three dolls. Quan has five
(4)………………………. and three ships.

PART 3: SPEAKING (1 point) (5 minutes)
Question 10. (1pt)
1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment

4. Interview

ANSSWER KEYS
PART 1: LISTENING (20 minutes)
Total: 40 questions = 10 marks. Each right question is given 0,25 mark.
Question 1: Listen and match (1 point)
1. b

2.a 3.d

4.c

Transcript: Track 71
1)Linda: Where's Tony?
Mai: He's in the living room.
Linda: What is he doing?
Mai: He's watching TV.
3) Linda: Where's Peter?
Mai: He's in the garden.
Linda: What is he doing?
Mai: He's listening to music.

2) Phong: Where's Mai?
Linda: She's in the kitchen.
Phong: What is she doing?
Linda: She's drawing.
4) Mai: Where's Linda.
Phong: She's in the kitchen.
Mai: What is she doing?
Phong: She's cooking.

Question 2: Listen and number: (1 point)
1.b

2.a

3.d4.c

* Transcript:Track 54
1)Linda: Do you have any pets?
Mai: Yes, I do. I have a cat, adog and a parrot.
3) Linda: Where's your dog?
Phong: It's under the table.

2) Mai: Where's my cat, Mum?
Mum: It's here. It's on the bed..
4) Mai: I have two rabbits.
Phong: Where are they?
Mai: They are in the garden.
Come and see them.

Question 3 : Listen and tick:(1 point)
2.b ;

3.a ;

4.b

5.a

* Transcript: Track 93
2) Linda: How many parrots do you have?
Mai: I have two.

3)

Mai: Hello. Mai's speaking.
Linda: Hello, Mai. It's Linda.

I'm in Da Nang now.
Mai: Great. It's rainy in Ha Noi.
What's the weather like in Da Nang?
Linda: It's sunny.
4) Linda: Where are your brother and sister?
Quan: They are in the garden.

5) Tony: Where is it, Nam?
Nam: It's in the north Vietnam.

Linda: What are they doing?
Quan: They are skipping.
Question 4: Listen and write T (True) or F (False): (1 point)
1. T

2. F 3. F

4. T

* Transcript:
Mai has many toys. These are her toys. The kite is red. The ship is green. The yo-yo is yellow. The plane is blue
and the doll is pink. Mai likes her toys very much.
Question 5:

Listen and write a word in the blank: (1 point)

1. garden

2. trees

3. garage

4.kitchen

Question 6: Match the questions with the answers. (1 point)
2.c 3. b

4.e

5. d

Questions 7: Look and read. Write Yes or No: (1 point)
1. No

2. No

3. No

4. No

Questions 8: Look at the pictures and fill in the blank (1 point)
1. trucks

2. pond

3. watching

4. Flying

Question 9: Read and fill the words in the box in the blanks. (1 point)
1.cat

2.toys

3. has

4. goldfish

PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ

ĐỀ THI HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP

NĂM HỌC .....

-------------------

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3

Full name: _____________________________________

Mark

Class: Ba/…….Date: May ..............., .....

Part I. Listening
I. Listen and match (1pt)

one

a.

two
b.

three

c.
.

four
five

d.

e.

II. Listen and circle (1pt)
1. a. living room.

b. dining room.

c. bathroom

2. a. five dogs

b. five parrots

c. nine parrots

3. a. cycling

b. dancing

c. singing

4. a. trains

b. kites

c. planes

5. a. a puzzle

b. a yo-yo

c. a robot

III. Listen and number (1pt)

- .....

a.

b.

d.

c.

e.

1

IV. Listen and tick (1pt)

1.

a.

2. a.

3.

a.b.

b.

b.

4.

a.

5.

a.

b.

b.

V. Listen and complete (1pt)

bathroom; rainy; reading; on; kite.
1. The bathroom is large.
2. I have a new _____________.
3. My sister is _____________.
4. I like _____________ days.
5. The book is _____________ the chair.
Part II. Reading
Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a
yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red.
He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.
I. Tick Yes or No

Yes

1. Nam and Dong have many toys.2. Nam has a yellow ball and a blue car.
3. Dong is Nam's friend.
4. They always play together.
II. Read the passage again and answer the questions:

No

1. How many toys does Nam have?
He has four toys.
2. How many toys does Dong have?
He has __________________________________.
3. What color is Nam's ship?
It is _____________________________________.
4. What color are Dong's robots?
They are _________________________________.
PART III: Writing
I. Look at the picture and the letters. Write the words as example:

1. h o u se

2. g _ t _

3. f _ _ ce

4. dr _ _ ing

II. Complete sentences:

1. They are flying kites in the park.

2. The cat is u_____________ the chair.

3. There are t______ chairs near the table.

4. She is s__________.

Good luck to you!!!

ANSWER KEYS
Part I. Listening
I. Listen and match (1pt)
1. a; 2. b; 3. d; 4. e; 5. c
II. Listen and circle (1pt)
1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c
III. Listen and number (1pt)
a. 2; b. 5; c. 3; d. 1; e. 4
IV. Listen and tick (1pt)
1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b
V. Listen and complete (1pt)
1. bathroom; 2. kite; 3. reading; 4. rainy; 5. on
Part II. Reading
I. Tick Yes or No
1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. Yes
II. Read the passage again and answer the questions:
1. He has four toys.
2. He has five toys.
3. It is green.
4. They are black and red.
PART III: Writing
I. Look at the picture and the letters.
1. house; 2. gate; 3. fence; 4. drawing
II. Complete sentences:
1. flying; 2. under; 3. two; 4. skipping
******************************End****************************

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

TRƯỜNG TH NGỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC ..... - .....

---------------------

MÔN: Tiếng Anh- LỚP 3

Họ và tên:. ..................................................

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

Lớp: 3...
Điểm
Điểm bằng số

Nhận xét của giáo viên chấm
Điểm bằng chữ

..................................................................................
..................................................................................
GV (ký, ghi rõ họ tên)

PART 1. LISTENING (20 minutes) - PHẦN 1. NGHE (20 phút)
Question 1. Listen and number. Nghe và đánh số (1pt)

A.

B.

C.

D.

Question 2: Listen and write T (true) or F (False). Nghe và viết T (đúng) F (sai)(1pt)

F

T
0.

00.

1.

2.

3.

4.

Question 3: Listen and draw the lines. Nghe và nối (1pt)
A

B

C

D

E

1

0

4

3

2

Question 4: Listen and tick (). Nghe và đánh dấu  (1pt)..
0. a.

0. b.

1- a.

1- b.

2- a.

2- b.

3- a.

3- b.

4- a.

4 - b.
No_avatarf

em xin file nghe với ạ juviakook@gmail.com em xin cảm ơn

 

 
Gửi ý kiến

VAS2023