Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trâm
Ngày gửi: 20h:43' 29-04-2022
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
LY TU TRONG SECONDARY SCHOOL 20- MINUTE TEST
Full name:……………………………………Class: 7A…. ENGLISH 7
1. I would like ________ some fruit and vegetables.
A.buying B. to buy C.buy D. buys
2. You ought _________ to the dentist.
A. to go B.go C. going D. goes
3. What’s __________ TV tonight?
A.on B.in C.at D. with
4. Walking is a good sports___________ .
A.game B.health C. activity D. action
5. I _______ stay in bed because I have a bad cold.
A.must B.can C. shouldn’t D. mustn’t
6. _______________?– I’d love to .
A. Do you like to go swimming ? B. Would you like to go swimming ?
C.What about swimming ? D. Let’s go swimming?
7. Teenagers like_______________the latest pop music.
A.hearing B.hear C. to hear D. for hearing
8. We don’t have a TV__________ our place.
A.in B.on C. at D. for
9. I am going to the_________ center.
A.amuse B.amusing C. amusement D. amused
10. He has plenty of homework ____________ tonight.
A. to do B. do C. doing D. for doing
11. Nam often __________ an hour a day playing video games.
A.takes B.has C. spends D. gets
12. They __________ to visit their old friends tomorrow.
A. will B.are going C. will be D. are
13.Hoa __________ the busy city traffic now.
A.used to B.uses to C. gets used to D. will used to
14. I prefer going out to__________ at home on the weekend.
A.stay B.stays C.stayed D. staying
15. She goes to the public library___________.
A.carefully B.regularly C. suddenly D. fluently
II. Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa không thay đổi (3ms)
1/ Let’s go shopping.
→What about ..............................................................
2/ Children should go to bed early.
→Children ought ........................................................
3/ My friend likes playing tennis
→My friend enjoys ....................................................


LY TU TRONG SECONDARY SCHOOL 20- MINUTE TEST
Full name:……………………………………Class: 7A…. ENGLISH 7
1. There is a good movie __________ at Thang Long theater.
A.on B.in C.at D. with
2. Are you interested__________ pop music?
A.on B.in C.at D. with
3. Hoa __________ the busy city traffic now.
A.used to B.uses to C. gets used to D. will used to
4. My mother added__________ soy sauce to the spinach.
A.many B.a few C. a little D. much
5. I don’t want much sugar. Just ___________, please!
A.many B.a few C. a little D. a lot
6. I would like ________ some fruit and vegetables.
A.buyin B. to buy C.buy D. buys
7. What’s __________ TV tonight?
A.on B.in C.at D. with
8. We will_____________ our old friend next week.
A.meets B.meet C.met D. meeting
9. He often ___________ his teeth after meals.
A.brush B.brushs C.brushes D. to brush
10. You musn’t __________ out late.
A.go B.to go C.going D. goes
11. I received a letter _________ my friend.
A.on B.in C.at D. from
12. Minh is scared _________ seeing the dentist.
A.on B.in C.of D. with
13. _________ don’t you come to my house?
A.Why B.What C.When D. How
14. My new school is different_________ my old school.
A.on B.from C.at D. with
15. I prefer going out to__________ at home on the
 
Gửi ý kiến