Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

20 ĐỀ KIỂM TRA ANH LỚP 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:23' 12-06-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 633
Số lượt thích: 0 người
TUYỂN CHỌN 20 ĐỀ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4
English Test I
Bài 1. Chọn đáp án đúng:
Question1. Let’s …hello to the teacher
A. go
B. say
C.know
D.to
Question2. There is … dog in my house
A. a
B. an
C. two
D.is
Question3. Give …. a pen, please.
A. my
B. my’s
C. me
D. I
Question4. I … reading a book.
A. is
B. are
C. am
D. am’s
Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.
A. Is
B. are
C. a
D. an
Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.
A. Woker
B. doctor
C. farmer
D. student
Question7. Her house is …big
A. very
B. much
C. many
D. old
Question8. Yoko is …Japan.
A. at
B. under
C. up
D. from
Question9. August is the eighth month … the year.
A. by
B. on
C. of
D.from
Question10. Draw … picture, please.
A. a
B. an
C. a’s
D. an’s
Question11. I … watching television.
A. am
B. is
C. are
D. aren’t
Question12. There … two boys in my class.
A. is
B. are
C. many
D. isn’t
Question13. My birthday is … May 5th.
A. in
B. on
C. of
D. from
Question14. Hello, …Sean
A. my
B. my name
C. I
D. I’m
Question15. I can … a bicycle.
A. rides
B. riding
C. ride
D. ride’s
Question16. How …desks are there in your classroom?
A. any
B. many’s
C. any’s
D. many
Question17. I …two cats
A. has
B. haven’t
C. have
D. hasn’t
Question18. I’m from England. – I’m from England,…
A. and
B. too
C. end
D. two
Question19. You cat …nice.
A. is
B. are
C. an
D. a
Question20. I’m ….America.
A. in
B. a
C. from
D. to
Question21. Thank you very much. – You …welcome.
A. is
B. am
C. are
D.isn’t
Question22. Look at the…, please.
A. board
B. board’s
C. say
D. tell
Question23. Where are you from, Alice? - … from Singapore.
A. My
B. Me
C. Am
D. I’m
Question24. March is the … month of the year.
A. First
B. second
C. third
D. fourth
Question25. What…is it? – It’s white.
A. colours
B. colour
C. colour’s
D. colourn’t
Question26. … do you like Art? – Because I can learn how to draw a picture
A. who
B. when
C. what
D. why
Question27. I … sorry. I’m late
A. is
B. are
C. am
D. not
Question28. The box … blue
A. are
B. aren’t
C. is
D. this
Question29. His father’s birthday is … November.
A. in
B. on
C. of
D
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓