Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

20 TEST lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọc Trâm
Ngày gửi: 17h:58' 07-05-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 2160
Số lượt thích: 4 người (Trương Thị Hậu, hoài trang, Nguyễn Tiến Đạt, ...)

English Test I

Bài 1. Chọn đáp án đúng:
Question1. Let’s …hello to the teacher
A. go
B. say
C.know
D.to
Question2. There is … dog in my house
A. a
B. an
C. two
D.is
Question3. Give …. a pen, please.
A. my
B. my’s
C. me
D. I
Question4. I … reading a book.
A. is
B. are
C. am
D. am’s
Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.
A. Is
B. are
C. a
D. an
Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.
A. Woker
B. doctor
C. farmer
D. student
Question7. Her house is …big
A. very
B. much
C. many
D. old
Question8. Yoko is …Japan.
A. at
B. under
C. up
D. from
Question9. August is the eighth month … the year.
A. by
B. on
C. of
D.from
Question10. Draw … picture, please.
A. a
B. an
C. a’s
D. an’s
Question11. I … watching television.
A. am
B. is
C. are
D. aren’t
Question12. There … two boys in my class.
A. is
B. are
C. many
D. isn’t
Question13. My birthday is … May 5th.
A. in
B. on
C. of
D. from
Question14. Hello, …Sean
A. my
B. my name
C. I
D. I’m
Question15. I can … a bicycle.
A. rides
B. riding
C. ride
D. ride’s
Question16. How …desks are there in your classroom?
A. any
B. many’s
C. any’s
D. many
Question17. I …two cats
A. has
B. haven’t
C. have
D. hasn’t
Question18. I’m from England. – I’m from England,…
A. and
B. too
C. end
D. two
Question19. You cat …nice.
A. is
B. are
C. an
D. a
Question20. I’m ….America.
A. in
B. a
C. from
D. to
Question21. Thank you very much. – You …welcome.
A. is
B. am
C. are
D.isn’t
Question22. Look at the…, please.
A. board
B. board’s
C. say
D. tell
Question23. Where are you from, Alice? - … from Singapore.
A. My
B. Me
C. Am
D. I’m
Question24. March is the … month of the year.
A. First
B. second
C. third
D. fourth
Question25. What…is it? – It’s white.
A. colours
B. colour
C. colour’s
D. colourn’t
Question26. … do you like Art? – Because I can learn how to draw a picture
A. who
B. when
C. what
D. why
Question27. I … sorry. I’m late
A. is
B. are
C. am
D. not
Question28. The box … blue
A. are
B. aren’t
C. is
D. this
Question29. His father’s birthday is … November.
A. in
B. on
C. of
D. from

Bài 2. Điền từ
 
Gửi ý kiến