Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

六盘水市2012年初中升学考试试题卷

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: N Đ T
Ngày gửi: 20h:25' 06-06-2016
Dung lượng: 309.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người

六盘水市2012年初中升学考试试题卷
英 语
温馨提示:】-英语试卷包括试题卷和答题卷,所有答案皿须填写在答题卷规定的位置上,否则
无效。考试结束后,试题卷和答题卷一并竞回。
2.本试题卷共8页,满分150分,考试时间120分钟。
听力部分(30分)
1.听句子,选图画。根据每句话的内容,从A、B、c三幅图画中选出符合句子内容的最佳选项,井[来源:学科网ZXXK]
标在答题卷的相应位置。听完每个句子话,你将有10秒钟的时间回答每一个小题和阅读下一个小题。每个句子读2遍。(共5小题,每小题1.5分,共7,5分)

lI.听下面5段对话。根据所听到的对话内容和给出的问题,从A、B、C三个选项中选出最佳答案,
并标在答题卷的相应位置。听完每段对话后,你将有10秒钟的时间回答每一个小题和阅读下 一个小题。每段对话读2遍。(共S小题,每小题1.5分,共7.5分)
6. What`s the man’s favorite sport?
A. Baseball. B. Football. C. Basketball.
7. What does the woman want?
A. A coat, B. A kite. C. A jacket.
8. What is the man doing?
A. Reading. B. Listening to music. C. Watching TV.
9. When do the two speakers begin their classes?
A. 7:55. B.8:00. C.8:10.
IO. How often does the woman go swimming?
A. Sometimes. B. Never. C. Every day.
III.短文理解。根据你所听到的短文内窖,从题中新给的A.B.C、三个选项中选出最佳选项,并标
在蔷甄卷的相应位置。昕短文前,你将有时间阅读各个小题,每小趣5秒钟。听完后将给出5
秒钟的作答时间。短文读三遍。(共10小题1.5分,共15分)
听第1l段材料,回答11至15题。
11. What`s Miss 2hang7
A,A student. B.A teacher. C. A worker.
12, What was the result of the sports meeting?
A. They did well. B. They did badly, C. Just so - so,
13. When was the classroom not clean as Uf/Ual7
A. Last Friday. B. Last Saturday. C. Last Sunday.
14. Who was on duty yesterday?
A. Li Hui. B.Lin Tao. C. Huang Mei,
15. What did the students do at the Yushe Forest Park?
A. They played games and danced. B. They sang and danced.
C. They played games and had a picnic.
听第12段材料,回答I6至20题。
16. Was it the first time that the writer went to the KTV?
A. Yes. it was. B. No, it wasn`t. C.I don`t know.[来源:学_科_网]
17. Why did the writer feel sad the whole afternoon7
A. Because he failed in the English exam.
B. Because he failed in the physics exam.
C. Because he failed in the math exam.
18. What song did the writer sing at the KTV?[来源:学科网ZXXK]
A.A Chinese song "Feel so Good".
B. An English song I Believe I Can Fly".
C. An English song "If You Happy".
19. What encouraged the writer to sing?
A. His teachers B. His classmates C. His parents
20. What did the writer learn from the passage?
A. KTV was a good place for him to change his feelings.
B. He should share the happiness and sadness with his friends.
C. He shouldn`t lose heart even though he failed,
笔试部分(120分)
I.单项选择题。选出与所给句子划线部分意义相同或相近且能代替的那一项,并标在答题卷的相应位置。(共5小题,每小题1.5分,共7.5分)
21. The boy takes after his father. they are the same.
A. looks after B. looks like
C. Looks up D. looks at
22. There are a number of students playing games on the playground.
A. a lot B. much C. few D. many
23. At last we finished the work on time.
A. At once B. At least
C. In the end D. At the moment
24. The little girl is not old enough to go to school.
A. too young B. too old
C. too small D. too big[来源:学科网ZXXK]
25. When someone is in trouble ,give him a hand
A. put up your hand B. help him
C. give him something D. call him
Ⅱ.单项选择题。从A.B.C.D四十选项中选出最佳选项,并标在答题卷的相应位置。(共15小题,每小题1.5分,共22,5分)[来源:学#科#网Z#X#X#
No_avatar

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7catv5PNAhXLMo8KHfUcDo8QFgg5MAQ&url=http%3A%2F%2Ff1.hjfile.cn%2Ffile%2F201207%2F2012%25E5%25B9%25B4%25E5%2585%25AD%25E7%259B%2598%25E6%25B0%25B4%25E5%25B8%2582%25E4%25B8%25AD%25E8%2580%2583%25E8%258B%25B1%25E8%25AF%25AD%25E8%25AF%2595%25E9%25A2%2598%25E5%258F%258A%25E7%25AD%2594%25E6%25A1%2588.doc&usg=AFQjCNG3klSVKTfmHfqvFiLwa5D5TGos8A&sig2=r81DXx2LVmz3Kj7fJoLHbg

No_avatar

"Bring me something to eat." But the waiter brought him a lot of things to drink, first tea, then coffee, then milk

 
Gửi ý kiến