Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

24 DE TIENG ANH QUOC GIA 2017-KEY.DOC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hoàng Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:12' 02-08-2017
Dung lượng: 413.8 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH


Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 06 trang)Họ, tên thí sinh: .........................................................................

Mã đề thi 416

Số báo danh: .............................................................................
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 1. Linda is thanking Daniel for his birthday present.

Linda: "Thanks for the book. I`ve been looking for it for months."

Daniel: "______."

A. Thank you for looking for it B. You can say that again

C. I`m glad you like it D. I like reading books

Question 2. David and his teacher are meeting at the school gate.

David: "Good morning, Mr Deakin. How are you?"

Mr Deakin: "______. And you?"

A. I`m having a class now B. I`m going home

C. I`m busy now D. I`m fine. Thank you

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 3.
A. dressed
B. joined
C. dropped
D. matched

Question 4.
A. take

B. talk

C. call

D. walk

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 5. A. nature B. farmer C. result Question 6. A. confident B. supportive C. possible

D. office

D. cultural

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 7. Thanks to her father`s encouragement, she has made great ______ in her study.

A. contribution B. development C. standard D. progress Question 8. I am not used to the cold weather here, so I need to have a heating system ______.

A. installed B. developed C. repaired D. serviced

Question 9. Domestic appliances like washing machines and dishwashers have made ______ life

much easier.

A. the B. an C. a D. Ø

Question 10. Travelling to ______ countries in the world enables me to learn many interesting things.

A. differ B. differently C. difference D. different

Question 11. They were among the first companies to exploit the ______ of the Internet.

A. possibility B. potential C. prospect D. ability

Question 12. Peter is disappointed at not getting the job, but he will ______ it soon.

A. take on B. go through C. come over D. get over

Trang 1/6 - Mã đề thi 416
Question 13. The only thing he bought on his trip to Italy was a ______ watch.

A. nice new Italian
B. new nice Italian
C. new Italian nice
D. nice Italian new

Question 14.
I`m not sure, but Tony ______ probably get that demanding job.

A. might

B. need
C. ought
D. must

Question 15.
I ______ all of my homework last night.


A. have finished
B. finish
C. will finish
D. finished

Question 16. The more you practise speaking English, ______.


A. the more you can speak it fluently
B. the more fluent you can speak it

C. the more fluently you can speak it
D. the more you can speak it fluent


Question 17. Jim didn`t break the vase on ______, but he was still punished for his carelessness.

A. intention B. purpose C. occasion D. chance

Question 18. The people ______ live in this village are very friendly.

A. which B. when C. where D. who

Mark the letter A, B, C, or D on your answer
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓